Antalis un Eiropas REACH Regula

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrāciju, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Atbilstības pārbaude iekļauj vairākus posmus, un regulatīvās prasības atšķiras atkarībā no izstrādājuma īpašībām un daudzuma Eiropas tirgū.

Reach2.jpg

 

Antalis kā izplatītājam saskaņā ar REACH nav iepriekšējas reģistrācijas vai reģistrācijas pienākumu.

Antalis, protams, cieši sadarbojas ar saviem piegādātājiem, lai nodrošinātu, ka viņi, tāpat kā viņu pašu piegādātāji, izpilda nepieciešamās formalitātes, kas attiecas uz izmantotajām ķimikālijām, un apņemas to darīt arī turpmāk.

Regula REACH iekļauj arī pienākumu informēt par noteiktiem izstrādājumiem, kas satur „īpaši bīstamas vielas”* ar koncentrāciju augstāku par 0,1% m/m.

Pamatojoties uz mūsu pašreizējām zināšanām un piegādātāju sniegto specifisko informāciju, tikai ļoti maza Antalis ražoto izstrādājumu grupa satur šādas vielas.

Mūsu pārdošanas komanda atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem par šo tēmu.

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas, lūdzu skatiet lejupielādes lapas augšējā labajā stūrī.

*Īpaši bīstamas vielas (SVHC) saskaņā ar REACH (XIV pielikums): kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR 1. vai 2. kategorijas) vielas; noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vielas vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) vielas, vai arī vielas, attiecībā uz kurām ir pierādījumi par līdzīgu apdraudējumu.