Antalis AS tirdzniecības noteikumi 

Šie noteikumi tiek piemēroti pasūtījumiem, kas veikti ārpus ANTALIS AS e-veikala, klientiem (pircējiem), kuriem nav noslēgts sadarbības līgums ar ANTALIS AS.

2022. gada redakcija

Šo noteikumu izpratnē:

Pārdevējs: Akciju sabiedrība „ANTALIS” (vienotais reģ. Nr. 40003135842, juridiskā adrese: Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2119);

Pircējs: juridiska persona, kura pasūta Pārdevēja tirgotās preces

Puses: Pārdevējs un Pircējs kopā, bet katrs atsevišķi – puse

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam Pārdevēja sortimentā esošās preces (turpmāk tekstā – Preces), bet Pircējs apņemas pirkt šīs Preces saskaņā ar šiem noteikumiem.

1.2. Preces tiek pārdotas Pircējam atsevišķās partijās – saskaņā ar Pircēja rakstisku tiešsaistes pasūtījumu www.antalis.lv vietnē (turpmāk tekstā – Pasūtījums) un attiecīgām pavadzīmēm (turpmāk tekstā – PPR).

1.3. Puses katrā Pasūtījumā vienojas par konkrētās Preču partijas pārdošanas noteikumiem: Preču sortimentu, daudzumu, cenu, samaksas termiņu un piegādes noteikumiem, kā arī citiem noteikumiem, kas var būt nepieciešami Pasūtījuma pienācīgai izpildei.

1.4. Papildus Preču pārdošanai, Pārdevējs apņemas sniegt Pircējam Pārdevēja Pakalpojumu ceļvedī norādītos pakalpojumus (piem., Preču transportēšana, Preču pārpakošana, papīra paraugu nodrošināšana, papīra skola u.c., kas attiecīgajā laikā ir norādīti Pārdevēja mājas lapā internetā), bet Pircējs, izmantojot šos pakalpojumus, apņemas samaksāt par tiem cenu, kas norādīta Pārdevēja cenrādī, pamatojoties uz PPR vai Pārdevēja izrakstītu rēķinu.

2. Preču pasūtīšana un nodošana

2.1. Pircējs Preču Pasūtījumu izdara mutiski (t.sk., telefoniski) vai rakstiski (t.sk., izmantojot e-pastu, faksu un tml.)

2.2. Pārdevējs Pasūtījuma apstiprinājumu nosūta Pircējam uz tā norādīto e-pastu.

2.3. Puses uzskatīs, ka Pasūtījums ir saskaņots un pieņemts izpildei, ja Pircējs 1 (vienas) stundas laikā no Pasūtījuma apstiprināšanas (2.2.punkts) nav cēlis iebildumus pret Pasūtījuma apstiprinājumā iekļauto informāciju (par Preču sortimentu, daudzumu un citu Pasūtījuma izpildei svarīgu informāciju).

2.4. Gadījumā, ja Pircējs, saņemot Pasūtījuma apstiprinājumu (2.2.punkts), konstatē neatbilstības starp Pasūtījumu (2.1.punkts) un Pasūtījuma apstiprinājumu (2.2.punkts), Pircējam nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs. Šādā gadījumā Pārdevējs izlabo konstatētās neatbilstības un iespējami īsākā laikā nosūta Pircējam atkārtotu apstiprinājumu šo noteikumu 2.2.punktā atrunātajā kārtībā.

2.5. Pārdevējs Preču piegādi veic atbilstoši pušu saskaņotajam Pasūtījumam.

2.6. Puses var vienoties par šādiem Preču piegādes veidiem:

2.6.1. Pircējs Preces saņem Pārdevēja noliktavā;

2.6.2. Pārdevējs veic Preču transportēšanu uz Pasūtījumā norādīto adresi, kur Preces tiek izsniegtas Pircējam vai tā norādītajai trešajai personai.

2.7. Ja Preču transportēšanu Pircējam nodrošina Pārdevējs, Pircējam reizē ar samaksu par Precēm jāveic samaksa par Preču piegādi - atbilstoši Pārdevēja spēkā esošajam transportēšanas pakalpojumu cenrādim, kas norādīts Pārdevēja mājas lapā internetā.

Bez maksas Pārdevējs piegādā Preces uz Pircēja norādīto adresi tikai gadījumā, ja konkrētais Pasūtījums (pasūtītais Preču apjoms naudas izteiksmē, kas attiecīgajā piegādes reizē jānogādā uz konkrēto adresi) nav mazāks par to, ko Pārdevējs savā mājas lapā internetā norādījis bezmaksas preču piegādei (transportēšanai).

2.8. Pircēja Preču piegādes adresē Preces izkrauj Pārdevēja personāls, ja vien Pircējs ir nodrošinājis nepieciešamos apstākļus Preču izkraušanai, tai skaitā iespēju bez šķēršļiem un droši piebraukt Preču piegādes vietai.

Gadījumā, ja Pārdevēja piegādes transportam nav iespējams brīvi (t.i., neapdraudot vadītāja veselību vai transporta drošību, neradot apdraudējumu kravai vai trešajām personām vai to īpašumam) piekļūt Preču piegādes vietai vai ir citi šķēršļi Preču izkraušanai, Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pirmā pieprasījuma nekavējoties novērst šos šķēršļus. Ja Pircējs to neizdara vai tūlītēja šķēršļu novēršana nav iespējama, Pārdevējs Preces Pircējam neizsniedz un ved tās atpakaļ uz savu noliktavu. Šādā gadījumā Preces Pircējam tiek piegādātas tad, kad Pircējs ir radījis piemērotus apstākļus Preču piegādei un izkraušanai. Šādā situācijā Pircējam ir pienākums samaksāt Preču piegādes izdevumus saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja cenrādī (publicēts mājas lapā internetā) noteikto cenu.

2.9. Katras Preču partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar PPR, ko Preču pieņemšanas brīdī paraksta abu pušu pilnvaroti pārstāvji.

Puses uzņemas atbildību par savu darbinieku vai citu pārstāvi, kurš paraksta PPR attiecīgās puses vārdā, neatkarīgi no viņam noformētā pilnvarojuma.

PPR, pamatojoties uz saskaņoto Pasūtījumu, ir norādīta visa informācija par konkrētās Preču partijas pirkumu: Preču sortiments, daudzums, cena, samaksas termiņš un citi dati.

2.10. Gadījumā, ja saskaņotajā Pasūtījumā Pircējs kā Preču piegādes vietu ir norādījis adresi, kur Preces pieņem trešā persona (nevis pats Pircējs), Pārdevējs Preces uz šo adresi piegādā ar transporta pavadzīmi, kas trešajai personai ir jāparaksta, apliecinot konkrēto Preču saņemšanu.

Šādā gadījumā pēc Preču piegādes Pircējam pa pastu tiek nosūtīta no Pārdevēja puses parakstīta PPR trijos eksemplāros. Pircējam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā parakstīt PPR un vienu tās eksemplāru nosūtīt atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja PPR ar Pircēja parakstu nav saņemta atpakaļ, par konkrētās Preču partijas pārdošanas apliecinājumu tiks uzskatīta transporta pavadzīme, uz kuras pamata (kopā ar saskaņoto Pasūtījumu) Pārdevējs izrakstīs rēķinu Pircējam samaksas par Precēm veikšanai.

2.11. Ja Pircējs vai trešā persona Preču piegādes laikā atsakās parakstīt Preču piegādes dokumentus vai ja citu no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ noteiktajā piegādes adresē nav iespējams izsniegt Preces, Pārdevējs Preces neizsniedz un ved tās atpakaļ uz savu noliktavu. Šādā gadījumā Preču piegāde notiek atkārtoti – pušu saskaņotā termiņā, un Pircējam ir pienākums par šo atkārtoto piegādi veikt samaksu, pamatojoties uz Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts saskaņā ar Pārdevēja cenrādī (publicēts Pārdevēja mājas lapā internetā) noteikto cenu.

2.12. No attiecīgās PPR (bet līguma 2.8.punktā minētajā gadījumā – no transporta pavadzīmes) parakstīšanas brīža Pircējs uzņemas visa veida risku par pieņemtajām Precēm – par to bojājumiem, bojāeju un zudumu.

2.13. Preču pieņemšanas laikā Pircējam vai trešajai personai, kas pieņem Preces, ir jāpārbauda, vai piegādāto Preču sortiments (pēc artikuliem) un daudzums (pēc iepakojumiem) atbilst Preču piegādes pavaddokumentiem un saskaņotajam Pasūtījumam, kā arī vizuāli jāpārliecinās, vai Preces nav bojātas.

2.14. Pēc Preču pieņemšanas Pircējs var rakstveidā celt tikai šādas pretenzijas:

2.14.1. 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču piegādes dienas – pretenzijas par iztrūkstošo Preču skaitu vai svaru (bet ne konkrēta Preču artikula iztrūkumu vispār, kas bija jāpārbauda Preču pieņemšanas laikā);

2.14.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc Preču ražošanas defektu konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču piegādes dienas – pretenzijas par Preču kvalitāti.

Pretenziju nesaņemšana iepriekš minētajos termiņos apliecina, ka Pircējam nav nekādu iebildumu pret saskaņotā Pasūtījuma izpildi un Preču kvalitāti.

2.15. Pārdevējam nav pienākuma ņemt atpakaļ piegādātās Preces, izņemot gadījumus, kad Preču pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka piegādātās Preces neatbilst pavaddokumentiem vai saskaņotajam Pasūtījumam, vai arī pamatotas izrādās Pircēja pretenzijas, kas pieteiktas līguma 2.12.2. punktā atrunātajā kārtībā.

Ja Pārdevējs piekrīt ņemt atpakaļ Preces kāda cita iemesla dēļ, Pircējam ir jāsedz visi ar Preču atpakaļ ņemšanu saistītie Pārdevēja izdevumi – saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja mājas lapā internetā publicētajā cenrādī noteiktajām cenām.

2.16. Ja Precēm ir slēpti defekti, ko iespējams konstatēt tikai, uzsākot Preču pārstrādi, Pircējam ir pienākums atgriezt Pārdevējam vismaz 90 (deviņdesmit) % no Precēm nepārstrādātā veidā, pretējā gadījumā pretenzijas par Preču kvalitāti netiek pieņemtas.

Pretenzijas par slēptiem Preču defektiem Pircējam jāpiesaka līguma 2.14.2. punktā noteiktajā pretenziju par Preču kvalitāti iesniegšanas termiņā.

2.17. Puses ir vienojušās, ka Preces, kuru daudzums PPR tiek norādīts loksnēs, metros vai kvadrātmetros, to daudzuma noteikšanas īpatnību dēļ, tiks uzskatītas par piegādātām pilnā apmērā, un Pircējam par tām jāmaksā visa PPR norādītā cena arī tad, ja starpība starp faktiski piegādāto Preču daudzumu un PPR norādīto Preču daudzumu neatšķiras vairāk par 3 (trīs) %.

 

3. Preču cena un samaksas kārtība

3.1. Gadījumā, ja Pircējs izdara Pasūtījumu par tādām Precēm, kas nav Pārdevēja noliktavas patstāvīgajā sortimentā (t.i., specifiskas preces, kas Pārdevējam īpaši jāpasūta ražotājam Pircēja vajadzībām), vai Pasūtījumā norādītais attiecīgo Preču daudzums ir tāds, kas pārsniedz vidējos šādu Preču Pārdevēja noliktavas atlikumus, puses vienojas par šādiem īpašiem noteikumiem attiecībā uz šo Preču pasūtīšanu un piegādi:

3.1.1. pēc Pasūtījuma saņemšanas no Pircēja Pārdevējs sazinās ar rūpnīcu (attiecīgās Preces ražotāju) un noskaidro, tās iespēju saražot un piegādāt Pircēja pasūtītās Preces;

3.1.2. tikai pēc akcepta par Preču saražošanu saņemšanas no rūpnīcas, Pārdevējs nosūta Pasūtījuma apstiprinājumu Pircējam;

3.1.3. ņemot vērā, ka ne vienmēr rūpnīca spēs saražot precīzi Pircēja Pasūtījumam atbilstošu konkrēto Preču daudzumu, puses vienojas, ka gadījumā, ja rūpnīca pēc Pārdevēja pasūtījuma būs saražojusi lielāku Preču daudzumu (pieļaujamā starpība starp Pircēja Pasūtījumā norādīto un faktiski piegādāto Preču daudzumu ir norādīta tabulā Nr.1 ja vien puses konkrētajā gadījumā nevienojas par citu starpības apmēru), Pircējs nopirks no Pārdevēja visu attiecīgo Preču daudzumu.

Pasūtījumā noteiktais daudzums

Pieļaujamā starpība

Līdz 5 tonnām

± 15 %

5 - 15 t

± 10 %

15 t un vairāk

± 5 %

 

3.1.4. Ja Pasūtījums ir pienācīgi izpildīts, Pircējs nav tiesīgs atteikties pieņemt Preces, kas īpaši saražotas Pircēja vajadzībām. Ja tomēr Pircējs atsakās pieņemt šādas Preces, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu šo Preču cenas apmērā.

3.2. Pircējam, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pārdevēju, nav tiesību Preču tirdzniecības veicināšanas akcijās, reklāmā vai citos mārketinga pasākumos izmantot Pārdevēja izplatīto Preču un „Antalis” preču zīmes. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Pircējs ir rīkojies pretēji šim aizliegumam (t.i., ir izmantojis attiecīgo preču zīmi bez saskaņošanas ar Pārdevēju), Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu EUR 142.29 (viens simts četrdesmit divi eiro un 29 centi) apmērā par katru šādu gadījumu (t.i., izplatīšanas reizi vai vietu), kā arī atlīdzina Pārdevējam zaudējumus – tādā apmērā, kā tie pārsniedz samaksāto līgumsodu.

3.3. Puses apņemas savlaicīgi (bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas) informēt viena otru par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz to norādītajām kontaktpersonām vai šo personu datiem, kā arī par attiecīgās puses nosaukuma, juridiskās adreses un bankas rekvizītu izmaiņām.

4. Preču cena un samaksas kārtība

4.1. Pārdevējs pārdod Preces Pircējam par cenām, par ko puses vienojušās, saskaņojot Preču Pasūtījumu. Konkrētās Preču partijas cena (kopā ar nodokļiem) tiek ierakstīta PPR, uz kuras pamata Preces tiek nodotas Pircējam.

4.2. Samaksu par Precēm Pircējs veic PPR norādītajā apmērā un termiņā.

4.3. Samaksu par Precēm Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad attiecīgā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

Ievērojot Pircēja finansiālo stāvokli un maksāšanas disciplīnu, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt  Pircējam piešķirto kredīta limitu.

4.4. Gadījumā, ja Pircējs samaksu par Precēm neveic noteiktajā termiņā vai ja ir pārsniegts Pircējam noteiktais kredīta limits, Pārdevējs (neuzņemoties nekādu atbildību pret Pircēju) ir tiesīgs neizpildīt jaunus Preču Pasūtījumus - līdz brīdim, kad Pircējs ir pilnā apmērā norēķinājies ar Pārdevēju par jau saņemtajām Precēm, tai skaitā samaksājis līgumsodu par samaksas kavējumu, ja Pārdevējs tādu ir pieprasījis.

Laikā, kamēr nav samaksāts iepriekš minētais parāds, Pārdevējs jaunus Preču Pasūtījumus var izpildīt pie nosacījuma, ja Pircējs par attiecīgajām Precēm samaksu veic priekšapmaksas veidā.

4.5. Gadījumā, ja Pircējs noteikto samaksas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji lauzt šo līgumu, paziņojot par to Pircējam.

4.6. Pircējs piekrīt, ka atgādinājumus par kavētiem maksājumiem (t.sk. tādus, ko automātiski sagatavo Pārdevēja lietotā grāmatvedības programma) un citus paziņojumus, kas attiecas uz norēķiniem un citiem finanšu jautājumiem, Pārdevējs nosūta Pircējam uz šādu e-pasta adresi.

Puses vienojas, ka Pārdevēja uz šo Pircēja e-pasta adresi (vai e-pasta adresi, ko Pircējs līguma darbības laikā būs paziņojis Pārdevējam kā e-pasta adresi, kas aizstāj šajā punktā norādīto e-pasta adresi) nosūtītie atgādinājumi par kavētiem maksājumiem un citi paziņojumi uzskatāmi par paziņotiem Pircējam arī tad, ja tie nav parakstīti ar elektronisko parakstu

u, vai 100 eiro (vai ekvivalentu vietējā valūtā) atkarībā no tā, kurš no tiem ir mazāks.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

5.1. Visas domstarpības un strīdus, kas var rasties sakarā ar šo līgumu vai tā izpildi, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja šādi strīds nav atrisināms, tas nododams izšķiršanai Latvijas Republikas tiesai, ievērojot prasības civilprocesuālās piekritības noteikumus.

5.2. Puses par šajā līgumā noteikto saistību izpildi ir atbildīgas saskaņā ar šī līguma un Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību normu noteikumiem.

5.3. Gadījumā, ja Pircējs nokavē samaksai par Precēm noteikto termiņu, Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pieprasījuma maksāt Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru samaksas kavējuma dienu.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no attiecīgo saistību izpildes.

5.4. Gadījumā, ja Pārdevējs nokavē pušu saskaņoto Preču piegādes termiņu, Pārdevējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma maksāt Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru piegādes kavējuma dienu.

Pārdevēja atbildība par Pircējam radītajiem zaudējumiem piegādes nokavējuma gadījumā tiek ierobežota ar Pārdevēja samaksāto līgumsoda apmēru.

5.5. Ja Pircējs kavē samaksu par Precēm, Pārdevējs ir tiesīgs nodot trešajai personai tiesības veikt šo kavēto maksājumu, līgumsoda un procentu piedziņu no Pircēja. Šādā gadījumā Pircējs apņemas segt arī visus ar parāda piedziņu saistītos izdevumus.

5.6. Ja atklājas, ka Pārdevējs ir piegādājis Pircējam nekvalitatīvas Preces un Pircējs ir iesniedzis attiecīgu pretenziju Pārdevējam līguma 2.12.punktā atrunātajā kārtībā, Pārdevējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma un attiecīgu pierādījumu saņemšanas:

5.6.1. paņemt atpakaļ nekvalitatīvās Preces vai apmainīt nekvalitatīvās Preces pret kvalitatīvām, vai samazināt Preču cenu (atkarībā no tā, par ko puses vienojas);

5.6.2. atlīdzināt zaudējumus, kas Pircējam radušies cēloniskā sakarā ar nekvalitatīvo Preču izmantošanu, taču ne vairāk par pusi no nekvalitatīvo Preču vērtības.

5.7. Pārdevējs saglabā īpašuma tiesības uz Precēm līdz brīdim, kad Pircējs pilnā apmērā ir veicis samaksu par tām. Minētais noteikums neliedz Pircējam pārdot Preces tālāk trešajām personām vai kā citādi izmantot parastas komercdarbības ietvaros.

5.8. Neviena no pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās iemesls ir nepārvaramas varas apstākļi (zemestrīce, vētra, plūdi u.c. dabas stihijas, karš, masu nemieri, streiki u.c. apstākļi, ko puse nevarēja paredzēt un tās spēkos nebija iespējams to ietekmēt un novērst). Nepārvaramas varas apstākļu esamību puse, kura atsaucas uz nepārvaramu varu kā saistību neizpildes pamatu, var pierādīt ar valsts un pašvaldību kompetentu iestāžu izdotām izziņām u.c.

Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, attiecīgās saistības, kā izpildi kavē šie apstākļi, izpildes termiņš pagarinās par laiku, kamēr pastāv apstākļi, kas liedz saistības izpildi, vai uz citu termiņu, par ko puses vienojas.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Pircējs ar Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi Pārdevējam apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

6.2. Šie noteikumi kopā ar konkrēto Pasūtījumu un PPR veido līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.