Antalis AS E-veikala tirdzniecības noteikumi 

Spēkā stāšanās datums - 2013. gada 7. janvāris, rediģēti 2022. gadā

Šo noteikumu izpratnē:

Pārdevējs: Akciju sabiedrība „ANTALIS” (vienotais reģ. Nr. 40003135842, juridiskā adrese: Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2119);

Pircējs: juridiska persona

Puses: Pārdevējs un Pircējs kopā, bet katrs atsevišķi – puse

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam Pārdevēja sortimentā esošās preces (turpmāk tekstā – Preces), bet Pircējs apņemas pirkt šīs Preces saskaņā ar šiem noteikumiem.

1.2. Preces tiek pārdotas Pircējam atsevišķās partijās – saskaņā ar Pircēja rakstisku tiešsaistes pasūtījumu www.antalis.lv vietnē (turpmāk tekstā – Pasūtījums) un attiecīgām pavadzīmēm (turpmāk tekstā – PPR).

1.3. Puses katrā Pasūtījumā vienojas par konkrētās Preču partijas pārdošanas noteikumiem: Preču sortimentu, daudzumu, cenu, samaksas termiņu un piegādes noteikumiem, kā arī citiem noteikumiem, kas var būt nepieciešami Pasūtījuma pienācīgai izpildei.

1.4. Papildus Preču pārdošanai, Pārdevējs apņemas sniegt Pircējam Pārdevēja Pakalpojumu ceļvedī norādītos pakalpojumus (piem., Preču transportēšana, Preču pārpakošana, papīra paraugu nodrošināšana, papīra skola u.c., kas attiecīgajā laikā ir norādīti Pārdevēja mājas lapā internetā), bet Pircējs, izmantojot šos pakalpojumus, apņemas samaksāt par tiem cenu, kas norādīta Pārdevēja cenrādī, pamatojoties uz PPR vai Pārdevēja izrakstītu rēķinu.

2. Preču pasūtīšana un nodošana

2.1. Pircējs Preču Pasūtījumu izdara rakstiski izmantojot Pārdevēja mājas lapā pieejamo Pasūtījuma izdarīšanas iespēju.

Veicot tiešsaistes pasūtījumu, Pircējs piekrīt:

- sniegt informāciju, izmantojot elektroniskos līdzekļus, t. i., piekrīt sniegt jebkādu būtisku informāciju, tādā formātā un standartos, kas ir aprakstīti katram darījumam;

- Pircēja sniegtā informācija tiks saglabāta elektroniskā veidā; un

- saņemt informāciju elektroniski.

To darot, Pircējs atzīst un piekrīt, ka nav iespējams garantēt, ka pārraidīšana internetā ir pilnīgi droša vai privāta un jebkuru jūsu sniegto informāciju (tostarp kredītkartes informāciju) var nolasīt un/vai pārtvert trešā puse. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par datu pārtveršanu un/vai “uzlaušanu” vai citu neatļautu piekļuvi informācijai, ko Pircējs sniedzis tiešsaistes pasūtījuma nolūkos.

Pārdevējs izmanto Datu pārraides protokolu (SSL) visiem pasūtījumiem, kas tiek veikti, izmantojot vietni www.antalis.lv. SSL ir šifrēšanas kods, ko parasti uzskata par augsta līmeņa drošību interneta darījumiem saskaņā ar pašreizējiem standartiem (saskaņā ar iepriekšminēto punktu).

ikonas.png Ja viena no šīm ikonām ir redzama Pircēja tīmekļa pārlūkprogrammas apakšējā labajā stūrī, tas nozīmē, ka esat SSL režīmā, lai sniegtu Pārdevējam nepieciešamo informāciju www.antalis.lv vietnē pasūtījuma veikšanai.

2.2. Pārdevējs Pasūtījuma apstiprinājumu nosūta Pircējam uz tā norādīto e-pastu.

2.3. Pārdevējs Preču piegādi veic atbilstoši Pasūtījumam.

2.4. Puses var vienoties par šādiem Preču piegādes veidiem:

2.4.1. Pircējs Preces saņem Pārdevēja noliktavā;

2.4.2. Pārdevējs veic Preču transportēšanu uz Pasūtījumā norādīto adresi, kur Preces tiek izsniegtas Pircējam vai tā norādītajai trešajai personai.

2.4. Gadījumā, ja Pircējs, saņemot Pasūtījuma apstiprinājumu (2.2.punkts), konstatē neatbilstības starp Pasūtījumu (2.1.punkts) un Pasūtījuma apstiprinājumu (2.2.punkts), Pircējam nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs. Šādā gadījumā Pārdevējs izlabo konstatētās neatbilstības un iespējami īsākā laikā nosūta Pircējam atkārtotu apstiprinājumu līguma 2.2.punktā atrunātajā kārtībā.

2.5. Ja Preču transportēšanu Pircējam nodrošina Pārdevējs, Pircējam reizē ar samaksu par Precēm jāveic samaksa par Preču piegādi - atbilstoši Pārdevēja spēkā esošajam transportēšanas pakalpojumu cenrādim, kas norādīts Pārdevēja mājas lapā internetā.

Bez maksas Pārdevējs piegādā Preces uz Pircēja norādīto adresi tikai gadījumā, ja konkrētais Pasūtījums (pasūtītais Preču apjoms naudas izteiksmē, kas attiecīgajā piegādes reizē jānogādā uz konkrēto adresi) nav mazāks par to, ko Pārdevējs savā mājas lapā internetā norādījis bezmaksas preču piegādei (transportēšanai).

2.6. Pircēja Preču piegādes adresē Preces izkrauj Pārdevēja personāls, ja vien Pircējs ir nodrošinājis nepieciešamos apstākļus Preču izkraušanai, tai skaitā iespēju bez šķēršļiem un droši piebraukt Preču piegādes vietai.

Gadījumā, ja Pārdevēja piegādes transportam nav iespējams brīvi (t.i., neapdraudot vadītāja veselību vai transporta drošību, neradot apdraudējumu kravai vai trešajām personām vai to īpašumam) piekļūt Preču piegādes vietai vai ir citi šķēršļi Preču izkraušanai, Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pirmā pieprasījuma nekavējoties novērst šos šķēršļus. Ja Pircējs to neizdara vai tūlītēja šķēršļu novēršana nav iespējama, Pārdevējs Preces Pircējam neizsniedz un ved tās atpakaļ uz savu noliktavu. Šādā gadījumā Preces Pircējam tiek piegādātas tad, kad Pircējs ir radījis piemērotus apstākļus Preču piegādei un izkraušanai. Šādā situācijā Pircējam ir pienākums samaksāt Preču piegādes izdevumus saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja cenrādī (publicēts mājas lapā internetā) noteikto cenu.

2.7. Katras Preču partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar PPR, ko Preču pieņemšanas brīdī paraksta abu pušu pilnvaroti pārstāvji.

Puses uzņemas atbildību par savu darbinieku vai citu pārstāvi, kurš paraksta PPR attiecīgās puses vārdā, neatkarīgi no viņam noformētā pilnvarojuma.

PPR, pamatojoties uz saskaņoto Pasūtījumu, ir norādīta visa informācija par konkrētās Preču partijas pirkumu: Preču sortiments, daudzums, cena, samaksas termiņš un citi dati.

2.8. Gadījumā, ja saskaņotajā Pasūtījumā Pircējs kā Preču piegādes vietu ir norādījis adresi, kur Preces pieņem trešā persona (nevis pats Pircējs), Pārdevējs Preces uz šo adresi piegādā ar transporta pavadzīmi, kas trešajai personai ir jāparaksta, apliecinot konkrēto Preču saņemšanu.

Šādā gadījumā pēc Preču piegādes Pircējam pa pastu tiek nosūtīta no Pārdevēja puses parakstīta PPR trijos eksemplāros. Pircējam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā parakstīt PPR un vienu tās eksemplāru nosūtīt atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja PPR ar Pircēja parakstu nav saņemta atpakaļ, par konkrētās Preču partijas pārdošanas apliecinājumu tiks uzskatīta transporta pavadzīme, uz kuras pamata (kopā ar saskaņoto Pasūtījumu) Pārdevējs izrakstīs rēķinu Pircējam samaksas par Precēm veikšanai.

2.9. Ja Pircējs vai trešā persona Preču piegādes laikā atsakās parakstīt Preču piegādes dokumentus vai ja citu no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ noteiktajā piegādes adresē nav iespējams izsniegt Preces, Pārdevējs Preces neizsniedz un ved tās atpakaļ uz savu noliktavu. Šādā gadījumā Preču piegāde notiek atkārtoti – pušu saskaņotā termiņā, un Pircējam ir pienākums par šo atkārtoto piegādi veikt samaksu, pamatojoties uz Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts saskaņā ar Pārdevēja cenrādī (publicēts Pārdevēja mājas lapā internetā) noteikto cenu.

2.10. No attiecīgās PPR (bet līguma 2.8.punktā minētajā gadījumā – no transporta pavadzīmes) parakstīšanas brīža Pircējs uzņemas visa veida risku par pieņemtajām Precēm – par to bojājumiem, bojāeju un zudumu.

2.11. Preču pieņemšanas laikā Pircējam vai trešajai personai, kas pieņem Preces, ir jāpārbauda, vai piegādāto Preču sortiments (pēc artikuliem) un daudzums (pēc iepakojumiem) atbilst Preču piegādes pavaddokumentiem un saskaņotajam Pasūtījumam, kā arī vizuāli jāpārliecinās, vai Preces nav bojātas.

2.12. Pēc Preču pieņemšanas Pircējs var rakstveidā celt tikai šādas pretenzijas:

2.12.1. 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču piegādes dienas – pretenzijas par iztrūkstošo Preču skaitu vai svaru (bet ne konkrēta Preču artikula iztrūkumu vispār, kas bija jāpārbauda Preču pieņemšanas laikā);

2.12.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc Preču ražošanas defektu konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču piegādes dienas – pretenzijas par Preču kvalitāti.

Pretenziju nesaņemšana iepriekš minētajos termiņos apliecina, ka Pircējam nav nekādu iebildumu pret saskaņotā Pasūtījuma izpildi un Preču kvalitāti.

2.13. Pārdevējam nav pienākuma ņemt atpakaļ piegādātās Preces, izņemot gadījumus, kad Preču pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka piegādātās Preces neatbilst pavaddokumentiem vai saskaņotajam Pasūtījumam, vai arī pamatotas izrādās Pircēja pretenzijas, kas pieteiktas līguma 2.12.2. punktā atrunātajā kārtībā.

Ja Pārdevējs piekrīt ņemt atpakaļ Preces kāda cita iemesla dēļ, Pircējam ir jāsedz visi ar Preču atpakaļ ņemšanu saistītie Pārdevēja izdevumi – saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja mājas lapā internetā publicētajā cenrādī noteiktajām cenām.

2.14. Ja Precēm ir slēpti defekti, ko iespējams konstatēt tikai, uzsākot Preču pārstrādi, Pircējam ir pienākums atgriezt Pārdevējam vismaz 90 (deviņdesmit) % no Precēm nepārstrādātā veidā, pretējā gadījumā pretenzijas par Preču kvalitāti netiek pieņemtas.

Pretenzijas par slēptiem Preču defektiem Pircējam jāpiesaka līguma 2.14.2. punktā noteiktajā pretenziju par Preču kvalitāti iesniegšanas termiņā.

2.15. Puses ir vienojušās, ka Preces, kuru daudzums PPR tiek norādīts loksnēs, metros vai kvadrātmetros, to daudzuma noteikšanas īpatnību dēļ, tiks uzskatītas par piegādātām pilnā apmērā, un Pircējam par tām jāmaksā visa PPR norādītā cena arī tad, ja starpība starp faktiski piegādāto Preču daudzumu un PPR norādīto Preču daudzumu neatšķiras vairāk par 3 (trīs) %.

 

3. Preču cena un samaksas kārtība

3.1. Pārdevējs pārdod Preces Pircējam par cenām, par ko puses vienojušās, saskaņojot Preču Pasūtījumu. Konkrētās Preču partijas cena (kopā ar nodokļiem) tiek ierakstīta PPR, uz kuras pamata Preces tiek nodotas Pircējam.

3.2. Samaksu par Precēm Pircējs veic PPR norādītajā apmērā un termiņā veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu, vai veicot norēķinu ar bankas karti Pārdevēja mājas lapā www.antalis.lv, ja šāds apmaksas veids ir pieejams. Par samaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad attiecīgā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

Ievērojot Pircēja finansiālo stāvokli un maksāšanas disciplīnu, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Pircējam piešķirto kredīta limitu.

3.3. Gadījumā, ja Pircējs samaksu par Precēm neveic noteiktajā termiņā vai ja ir pārsniegts Pircējam noteiktais kredīta limits, Pārdevējs (neuzņemoties nekādu atbildību pret Pircēju) ir tiesīgs neizpildīt jaunus Preču Pasūtījumus - līdz brīdim, kad Pircējs ir pilnā apmērā norēķinājies ar Pārdevēju par jau saņemtajām Precēm, tai skaitā samaksājis līgumsodu par samaksas kavējumu, ja Pārdevējs tādu ir pieprasījis.

Laikā, kamēr nav samaksāts iepriekš minētais parāds, Pārdevējs jaunus Preču Pasūtījumus var izpildīt pie nosacījuma, ja Pircējs par attiecīgajām Precēm samaksu veic priekšapmaksas veidā.

3.4. Gadījumā, ja Pircējs noteikto samaksas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji lauzt šo līgumu, paziņojot par to Pircējam.

3.5. Pircējs piekrīt, ka atgādinājumus par kavētiem maksājumiem (t.sk. tādus, ko automātiski sagatavo Pārdevēja lietotā grāmatvedības programma) un citus paziņojumus, kas attiecas uz norēķiniem un citiem finanšu jautājumiem, Pārdevējs nosūta Pircējam uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

Puses vienojas, ka Pārdevēja uz šo Pircēja e-pasta adresi (vai e-pasta adresi, ko Pircējs līguma darbības laikā būs paziņojis Pārdevējam kā e-pasta adresi, kas aizstāj šajā punktā norādīto e-pasta adresi) nosūtītie atgādinājumi par kavētiem maksājumiem un citi paziņojumi uzskatāmi par paziņotiem Pircējam arī tad, ja tie nav parakstīti ar elektronisko parakstu.

3.6. Veicot pasūtījumu, Pircējam var būt iespēja izvēlēties samaksāt par to tiešsaistē. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā uz laiku vai pastāvīgi apturēt, grozīt vai atcelt tiešsaistes maksājumu

Tomēr neatkarīgi no tā, vai Pircējs nolemj maksāt tiešsaistē, šādu tiešsaistes maksājumu būs iespējams veikt tikai trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēja OGONE aizsargātajā tīmekļvietnē (Ogone SPRL, sabiedrība ar ierobežotu atbildību saskaņā ar Beļģijas likumiem, reģistrēta Briseles Registre du Commerce et des Sociétés of Brussels ar numuru 0459 360 623, juridiskā adrese Boulevard de la Woluwe 102, 1200, Brisele, Beļģija).

TIEŠSAISTES MAKSĀJUMU PAKALPOJUMI, KO SNIEDZ OGONE

Šim nolūkam Pārdevējs ir izvēlējies trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju ar nosaukumu OGONE, lai nodrošinātu karšu maksājumus tiešsaistē. Neatkarīgi no tā, vai Pircējs nolemj maksāt tiešsaistē, noklikšķinot uz atbilstošās saites pasūtījuma veidlapā, kas ir pieejama Pārdevēja vietnē, Pircējs tiks novirzīts uz OGONE aizsargāto vietni, lai sniegtu visu tiešsaistes maksājuma apstiprināšanai nepieciešamo informāciju. OGONE aizsargātā vietne ir trešās puses vietne, kas pieder OGONE un kuru tā pārvalda, uzņemoties pilnu atbildību, un kas atbilst sertifikācijai PCI DSS (1. līmenis) (tas ir pašreizējais augstākais starptautiskais drošu tiešsaistes maksājumu standarts vai jebkurš jauns standarts), un saskaņā ar visiem attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Izmantojot tiešsaistes maksājumu, Pircējs atzīst un piekrīt, ka tas sniegs OGONE savu kredītkartes/maksājumu kartes informāciju un jebkuru citu informāciju, kas ir nepieciešama tiešsaistes maksājumiem, un ka šie dati tiks apstrādāti, izmantojot iepriekšminēto OGONE aizsargāto vietni.

Tiešsaistes maksājumam piemērotas kredītkartes/maksājumu kartes:VISA, MASTERCARD.

Ja ir pieejams tiešsaistes maksājums, Pircējs var izmantot tiešsaistes maksājumu vienīgajam un ekskluzīvajam mērķim samaksāt Pārdevējam pilnu pasūtījumu cenu. Jebkurš cits mērķis tiek uzskatīts par neatļautu vai nelikumīgu mērķi. Nekādā veidā Pircējs nedrīkst sabojāt vai traucēt tiešsaistes maksājumu vai izmantot tiešsaistes maksājumu citiem mērķiem, kā vien maksājot Pārdevējam pilnu pasūtījumu cenu.

Vienīgā informācija, kas tiek sniegta Pārdevējam, izmantojot OGONE tīmekļvietni:

  • maksātāja nosaukums;
  • rēķina/paziņojuma numurs;
  • kredītkartes/maksājumu kartes pirmie četri un pēdējie trīs cipari (validācijas nolūkos);
  • maksājuma summa.

 

Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, ja pilna summa ir pilnībā un neatsaucami pieejama Pārdevēja bankas kontā. Jebkurš ar tiešsaistes maksājumu saistīts incidents, kas jebkādā veidā ietekmētu Pircēja maksājumu, nedrīkst padarīt Pircēja pasūtījumus un Pircēja apņemšanos samaksāt jebkura pasūtījuma cenu par spēkā neesošiem.

Izmantojot tiešsaistes maksājumu, Pircējs atzīst un piekrīt, ka Pārdevējs nenodrošina un negarantē, ka tiešsaistes maksājums un/vai tiešsaistes maksājuma izmantošana būs bez kļūdām, tūlītēja, bez vīrusiem un/vai pastāvīgi pieejama vai ka sniegtā informācija, izmantojot tiešsaistes maksājumu, būs pilnīga, precīza un/vai atjaunināta; un, ciktāl to pieļauj tiesību akti, Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām (tostarp juridiskajām), izdevumiem, netiešiem zaudējumiem vai jebkāda veida izrietošiem zaudējumiem, kas Pircējam var rasties vai ir radušies, izmantojot Tiešsaistes maksājumu. Ja kāda iemesla dēļ tiek konstatēts, ka Pārdevējs ir atbildīgs attiecībā uz Pircēju par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas ir radušies, izmantojot tiešsaistes maksājumu, Pārdevēja atbildība ir ierobežota ar kopējo un galīgo summu, ko Pircējs ir samaksājis, izmantojot Tiešsaistes maksājumu, vai 100 eiro (vai ekvivalentu vietējā valūtā) atkarībā no tā, kurš no tiem ir mazāks.

4. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

4.1. Visas domstarpības un strīdus, kas var rasties sakarā ar šo līgumu vai tā izpildi, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja šādi strīds nav atrisināms, tas nododams izšķiršanai Latvijas Republikas tiesai, ievērojot prasības civilprocesuālās piekritības noteikumus.

4.2. Puses par šajā līgumā noteikto saistību izpildi ir atbildīgas saskaņā ar šī līguma un Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību normu noteikumiem.

4.3. Gadījumā, ja Pircējs nokavē samaksai par Precēm noteikto termiņu, Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pieprasījuma maksāt Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru samaksas kavējuma dienu.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no attiecīgo saistību izpildes.

4.4. Gadījumā, ja Pārdevējs nokavē pušu saskaņoto Preču piegādes termiņu, Pārdevējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma maksāt Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru piegādes kavējuma dienu.

Pārdevēja atbildība par Pircējam radītajiem zaudējumiem piegādes nokavējuma gadījumā tiek ierobežota ar Pārdevēja samaksāto līgumsoda apmēru.

4.5. Ja Pircējs kavē samaksu par Precēm, Pārdevējs ir tiesīgs nodot trešajai personai tiesības veikt šo kavēto maksājumu, līgumsoda un procentu piedziņu no Pircēja. Šādā gadījumā Pircējs apņemas segt arī visus ar parāda piedziņu saistītos izdevumus.

4.6. Ja atklājas, ka Pārdevējs ir piegādājis Pircējam nekvalitatīvas Preces un Pircējs ir iesniedzis attiecīgu pretenziju Pārdevējam līguma 2.12.punktā atrunātajā kārtībā, Pārdevējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma un attiecīgu pierādījumu saņemšanas:

4.6.1. paņemt atpakaļ nekvalitatīvās Preces vai apmainīt nekvalitatīvās Preces pret kvalitatīvām, vai samazināt Preču cenu (atkarībā no tā, par ko puses vienojas);

4.6.2. atlīdzināt zaudējumus, kas Pircējam radušies cēloniskā sakarā ar nekvalitatīvo Preču izmantošanu, taču ne vairāk par pusi no nekvalitatīvo Preču vērtības.

4.7. Pārdevējs saglabā īpašuma tiesības uz Precēm līdz brīdim, kad Pircējs pilnā apmērā ir veicis samaksu par tām. Minētais noteikums neliedz Pircējam pārdot Preces tālāk trešajām personām vai kā citādi izmantot parastas komercdarbības ietvaros.

4.8. Neviena no pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās iemesls ir nepārvaramas varas apstākļi (zemestrīce, vētra, plūdi u.c. dabas stihijas, karš, masu nemieri, streiki u.c. apstākļi, ko puse nevarēja paredzēt un tās spēkos nebija iespējams to ietekmēt un novērst). Nepārvaramas varas apstākļu esamību puse, kura atsaucas uz nepārvaramu varu kā saistību neizpildes pamatu, var pierādīt ar valsts un pašvaldību kompetentu iestāžu izdotām izziņām u.c.

Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, attiecīgās saistības, kā izpildi kavē šie apstākļi, izpildes termiņš pagarinās par laiku, kamēr pastāv apstākļi, kas liedz saistības izpildi, vai uz citu termiņu, par ko puses vienojas.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Pircējs ar Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi Pārdevējam apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

5.2. Pircējs apliecina, ka nav fiziska persona uz kuru attiecas patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi.

5.1. Pircējam, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pārdevēju, nav tiesību Preču tirdzniecības veicināšanas akcijās, reklāmā vai citos mārketinga pasākumos izmantot Pārdevēja izplatīto Preču un „Antalis” preču zīmes. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Pircējs ir rīkojies pretēji šim aizliegumam (t.i., ir izmantojis attiecīgo preču zīmi bez saskaņošanas ar Pārdevēju), Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu EUR 200.00 (divi simti eiro) apmērā par katru šādu gadījumu (t.i., izplatīšanas reizi vai vietu), kā arī atlīdzina Pārdevējam zaudējumus – tādā apmērā, kā tie pārsniedz samaksāto līgumsodu.

Lejupielādēt Antalis AS tirdzniecības noteikumus