Darba laiks: 8.30 - 18.00
Sazinieties ar mums

Juridisks paziņojums

Šo MĀJASLAPU www.antalis.lv rediģē:

AS Antalis, Granīta str. 17, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2119, Latvia, 40103358970:

Mājas lapas redaktors:

Daiga Zvaigzne, Mārketinga vadītāja

Viesošana (hostings): CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir 5-7 rue Frédéric Clavel - 92287 SURESNES Cedex (Francija) un reģistrēta ar numuru 479 766 842 R.C.S. Nanterre tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā.

 • Saistošs spēks
 • Definīcijas
 • MĀJAS LAPAS mērķis
 • Profesionālai izmantošanai
 • MĀJAS LAPAS pārvaldīšana
 • Intelektuālais īpašums
 • Hipersaites
 • Atruna
 • Personas datu aizsardzība
 • Piemērojamie tiesību akti un ekskluzīvā jurisdikcija
 • Jautājums

Saistošs spēks

Šīs MĀJAS LAPAS nozīmē, ka Lietotājs bez ierobežojumiem piekrīt šiem Izmantošanas noteikumiem, tajā skaitā atrunām un atbildības ierobežojuma noteikumiem. Šie Izmantošanas noteikumi paredzēti, lai definētu vispārīgos noteikumus, atbilstoši kuriem ANTALIS nodrošina piekļuvi MĀJAS LAPAI un saskaņā ar kuriem Lietotāji tai piekļūst un to izmanto.

Šobrīd tiešsaistē publicētie vispārīgie izmantošanas nosacījumi ir vienīgie piemērojamie noteikumi visā šīs MĀJAS LAPAS izmantošanas laikā līdz brīdim, kad tie tiek aizvietoti ar jaunu noteikumu versiju.

Definīcijas

"ANTALIS" nozīmē - Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2119, Latvija, 40103358970

"Hosters" (viesošanas pakalpojumu sniedzējs) " nozīmē - SOGETI FRANCE, “Société par Actions Simplifiée” kas pastāvīgi ir spēkā saskaņā ar Francijas likumiem, kura juridiskā adrese ir 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (France), un reģistrētais numurs 479 942 583, Nanterre Trade and Companies Registry, kuru pārstāv Mr Christophe BONNARD, kā Directeur Général.

"MĀJAS LAPA" nozīmē www.antalis.lv

"Pakalpojumi" nozīmē MĀJAS LAPĀ pieejamos pakalpojumus.

"Lietotājs" nozīmē jebkuru personu, kura izmanto MĀJAS LAPU vai kādu no MĀJAS LAPĀ piedāvātajiem pakalpojumiem.

"Dalībnieks" nozīmē MĀJAS LAPĀ identificēto lietotāju.

"Identifikators" nozīmē Lietotāja identificēšanai MĀJAS LAPĀ nepieciešamo informāciju, lai varētu piekļūt Dalībniekiem paredzētajām daļām.

"Parole" nozīmē konfidenciālu informāciju, kas, izmantojot kopā ar Identifikatoru, ļauj Lietotājam pierādīt savu identitāti.

“Hipersaites” nozīmē jebkuru trešās personas mājas lapu vai ārējo interneta avotu, kas savienots ar MĀJAS LAPU, kuru nekontrolē un par kura saturu nav atbildīgs ANTALIS.

Šīs MĀJAS LAPAS mērķis

Šīs MĀJAS LAPAS mērķis ir nodrošināt apmeklētājus ar informāciju par produktiem un pakalpojumiem, ko piedāvā ANTALIS un tiešsaistes rīku, kur reģistrēts Klients var iegādāties šos produktus un pakalpojumus.

MĀJAS LAPA paradzēta tikai un vienīgi profesionālai izmantošanai

Šī MĀJAS LAPA izstrādāta un paredzēta tikai un vienīgi profesionālai izmantošanai, kas neietver nekāda cita veida izmantošanu, tajā skaitā kā patērētājam.

Izmantojot šo MĀJAS LAPU, visi lietotāji apliecina un garantē, ka rīkojas tikai profesionālu mērķu vārdā un tādējādi, izmantojot šo MĀJAS LAPU, atsakās no jebkādām ar patērētāja aizsardzību saistītām tiesībām, ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti.

Ja jūs esat patērētājs, jūs nedrīkstat veikt pirkumu vai veikt jebkādu ar pirkuma veikšanu saistītu darbību šajā MĀJAS LAPĀ, vai veikt jebkādu darbību, balstoties uz šajā MĀJAS LAPĀ publicēto informāciju. Ja, neskatoties uz šo brīdinājumu, jūs MĀJAS LAPU izmantojat, pārkāpjot šos Izmantošanas noteikumus, jūs to darāt uz savu risku, un ANTALIS šajā sakarā neuzņemas nekādu atbildību.

MĀJAS LAPAS pārvaldīšana

Lai nodrošinātu labu MĀJAS LAPAS pārvaldīšanu, ANTALIS jebkurā laikā var:

 • apturēt, pārtraukt vai ierobežot piekļuvi visai MĀJAS LAPAI vai tās daļai, nodrošināt piekļuvi MĀJAS LAPAI vai tās daļai tikai noteiktai Lietotāju kategorijai,
 • dzēst jebkādu informāciju, kas traucē MĀJAS LAPAS darbību vai neatbilst nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem un noteikumiem vai kas tiek uzskatīti par neatbilstošu vai nelikumīgu,
 • apturēt MĀJAS LAPAS darbību, lai veiktu tās atjaunināšanu.

Intelektuālais īpašums

Visas preču zīmes, fotogrāfijas, teksti, komentāri, ilustrācijas, kustīgas vai nekustīgas, videosekvences un skaņas, tajā skaitā datora lietotnes, ko var izmantot, lai nodrošinātu MĀJAS LAPAS darbību un kopumā visus MĀJAS LAPĀ reproducētos un izmantotos elementus, aizsargā intelektuālā īpašuma tiesību akti.

MĀJAS LAPĀ publicētais saturs ir ANTALIS vai tā partneru īpašums. Jebkāda veida MĀJAS LAPAS satura elementu vai to daļas, tajā skaitā datora lietojumprogrammu reprodukcija, attēlojums, izmantošana vai pielāgošana bez iepriekš saņemtas rakstiskas ANTALIS atļaujas ir stingri aizliegta. Tas, ka ANTALIS neceļ pretenzijas, tiklīdz tam kļūst zināms par neatļautu minēto elementu izmantošanu, nav uzskatāms par piekrišanu šāda veida izmantošanai un atteikumam no jebkādām tiesvedībām.

Hipersaites

MĀJAS LAPĀ var būt publicētas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm vai ārējiem interneta avotiem (“Hipersaites”). ANTALIS nekontrolē un nevar kontrolēt Hipersaites. Tādējādi ANTALIS nav atbildīgs par šīm Hipersaitēm un neuzņemas nekādu atbildību par saturu, reklāmu, produktiem, pakalpojumiem un jebkādiem citiem materiāliem, kas pieejami šādās trešo personu tīmekļa vietnēs un ārējos avotos vai atzarojas no tiem.

Turklāt ANTALIS neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu faktisku vai šķietamu kaitējumu vai zaudējumiem, kas izriet no šo Hipersaišu satura vai šajās Hipersaitēs pieejamo preču un pakalpojumu izmantošanas vai paļaušanās uz šo saturu vai precēm un pakalpojumiem.

Atruna

ANTALIS apņemas pielikt saprātīgas pūles, lai sniegtu MĀJAS LAPĀ precīzu un aktuālu informāciju, kā arī patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tās saturu. ANTALIS nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz MĀJAS LAPĀ publicētās informācijas, kas ietver tieši vai netieši no MĀJAS LAPAS pieejamas Hipersaites vai jebkādu citu elektronisko saiti, precizitāti vai pilnīgumu.

Lietotājs ir atbildīgs par informācijas precizitātes pārbaudi, izmantojot palīglīdzekļus, tajā skaitā – tiešu saziņu ar ANTALIS.

Visa minētā rezultātā ANTALIS neuzņemas nekādu atbildību, kas izriet no:

 • jebkāda veida MĀJAS LAPAS satura neprecizitātēm vai iztrūkuma,
 • jebkāda veida MĀJAS LAPAS nepieejamības,
 • jebkāda veida datorkļūdām,
 • jebkāda veida kļūdas saistībā ar MĀJAS LAPĀ pieejamo saturu,
 • jebkāda veida kaitējuma krāpnieciskas trešo personu iejaukšanās rezultātā, kas radījusi izmaiņas MĀJAS LAPĀ pieejamajā informācijā,
 • jebkāda veida kaitējuma vai bojājumiem, ko izraisījušas neatļautas vai nelikumīgi veiktas MĀJAS LAPAS satura izmaiņas,
 • vispārīgākā nozīmē – jebkāda veida tieša vai netieša kaitējuma vai bojājumiem, ko izraisījusi piekļūšana MĀJAS LAPAI vai šādas piekļūšanas neiespējamība neatkarīgi no to iemesla, izcelsmes, veida vai sekām un/vai MĀJAS LAPĀ tieši vai netieši pieejamās informācijas izmantošanas.

 

ANTALIS neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījis jebkāda veida vīruss, jebkāds kiberuzbrukums, kas nav ļāvis nodrošināt pakalpojumus, vai jebkāds citāda veida tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var inficēt jūsu datoraprīkojumu, datorprogrammas, jūsu datus vai jebkādu citu patentēto materiālu saistībā ar MĀJAS LAPAS izmantošanu vai jebkāda satura lejupielādēšanu MĀJAS LAPĀ, vai jebkurā trešās personas mājas lapā, vai citā MĀJAS LAPAI piesaistītā ārējā interneta avotā.

ANTALIS neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par jebkuras trešās personas mājas lapas vai šai MĀJAS LAPAI piesaistīto ārējo interneta avotu saturu. Šādas saites nav jāsaprot kā ANTALIS apstiprinājums šo avotu saturam. ANTALIS neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties jebkuras trešās personas mājas lapas vai šai MĀJAS LAPAI piesaistīta ārējā interneta avota izmantošanas dēļ.

Personas datu aizsardzība

Jebkādu Lietotāja šajā MĀJAS LAPĀ sniegto personas informāciju ANTALIS apkopo un apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par personas datu aizsardzību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, dodieties uz mūsu Privātuma politika un mūsu Sīkfaili kas pieejamas mūsu MĀJAS LAPĀ.

a. IT drošība šajā MĀJAS LAPĀ:

ANTALIS apņemas īstenot attiecīgus pasākumus, lai garantētu šajā MĀJAS LAPĀ sniegto Lietotāju personas datu drošību un konfidencialitāti un novērstu to sagrozīšanu, sabojāšanu, iznīcināšanu vai to, ka šiem datiem piekļūst trešās personas, kurām šāda piekļuve nav atļauta. Lietotāju sniegtie personas dati tiek uzglabāti uz drošiem serveriem, sevišķi uz Hostera (viesošanas pakalpojumu sniedzēja) servera.

Tomēr personas datu pārsūtīšana internetā rada būtiskus riskus, ko ANTALIS attiecībā uz šādi nosūtītu datu drošību pilnībā nevar novērst. Tādēļ ANTALIS brīdina Lietotājus par potenciālajiem riskiem saistībā ar šīs MĀJAS LAPAS darbību un izmantošanu, kā arī iesaka Lietotājiem īstenot visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus to navigācijai internetā (piemēram, izmantojot atjauninātu datoraparatūru un programmatūru, jaunāko pretvīrusu programmatūru, konfidencialitātes pasākumus identifikatoru un paroles aizsardzībai utt.). Par identifikatora un paroles aizsardzību ir atbildīgs tikai Lietotājs.

b. IT drošība trešās personas mājas lapā vai šai MĀJAS LAPAI piesaistītā ārējā interneta avotā (Hipersaites):

Par Lietotāju trešās personas mājas lapā vai šai MĀJAS LAPAI piesaistītā ārējā interneta avotā sniegto personas datu pārvaldīšanu un drošību atbild tikai un vienīgi šo ārējo mājas lapu vai interneta avotu īpašnieki.

ANTALIS nav datu pārzinis, jo tas nekontrolē Lietotāju tieši ar šo ārējo mājas lapu palīdzību vai interneta avotu sniegto datu pārvaldīšanu, un tas nevar nekādā veidā garantēt Lietotāju šādā veidā nosūtīto datu drošību. Lietotājiem ir jābūt informētiem par šajās ārējās mājas lapās vai interneta avotos pieejamo Konfidencialitātes politiku.

Piemērojamie tiesību akti un ekskluzīvā jurisdikcija

Šo vispārīgo lietošanas nosacījumu noteikumus reglamentē Latvijas iesību akti, izslēdzot jebkādas tiesību normu kolīzijas. Jebkādu domstarpību vai no tām izrietošu strīdu izskatīšanu nodrošina kompetenta tiesa, kas atrodas valstī, kurā ir ANTALIS juridiskā adrese, ja vien kāds noteikts tiesību akts vai noteikumi neparedz konkrētu kompetenci.

Jautājums

Lūdzu, nosūtiet ziņu uz šādu adresi infolv@antalis.com vai skatiet MĀJAS LAPAS sadaļu Sazinieties ar mums:

 • saistībā ar jebkādiem jautājumiem, informāciju par Mājas lapā piedāvātajiem produktiem,
 • gadījumā, ja sastopaties ar grūtībām piekļūt šai Mājas lapai vai veikt tajā navigāciju,
 • ja šajā Mājas lapā pamanāt neatbilstošu vai nelikumīgu saturu.

Vietnes lietošanas noteikumi