Vietnes www.antalis.lv lietošanas noteikumi – juridiskais paziņojums

Šo tīmekļvietni rediģēja:

Redaktors

Akciju sabiedrība „ANTALIS” (vienotais reģ. Nr. 40003135842, juridiskā adrese: Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2119); .

Mitināšana: 

SOGETI FRANCE, “Société par Actions Simplifiée” kas pastāvīgi ir spēkā saskaņā ar Francijas likumiem, kura juridiskā adrese ir 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (France), un reģistrētais numurs 479 942 583, Nanterre Trade and Companies Registry, kuru pārstāv Mr Christophe BONNARD, kā Directeur Général. 

Lietošanas noteikumi

 • Obligātā ietekme
 • Definīcijas
 • TĪMEKĻVIETNES izmantošana
 • Tikai profesionālai lietošanai
 • TĪMEKĻVIETNES pārvaldība
 • Intelektuālā īpašuma tiesības
 • Hipersaites
 • Atruna un atbildības ierobežošana
 • Fizisko personu datu aizsardzība
 • Piemērojamie normatīvie akti un ekskluzīvā jurisdikcija
 • Vaicājums

 

Obligātā ietekme

Navigācija šajā TĪMEKĻVIETNĒ nozīmē, ka Lietotājs bez jebkādām ierunām apstiprina visus šos Lietošanas noteikumus, tostarp arī atrunu un atbildības ierobežojumus. Šie Lietošanas noteikumi ir paredzēti, lai definētu vispārīgos noteikumus, saskaņā ar kuriem “ANTALIS” nodrošina piekļuvi TĪMEKĻVIETNEI, un Lietotāji tai piekļūst un to izmanto.

Šo vispārīgo lietošanas nosacījumu pašreizējā tiešsaistes versija ir vienīgā, kas ir piemērojama visā šīs TĪMEKĻVIETNES lietošanas laikā, līdz brīdim, kad to aizstās jauna versija.

 

Definīcijas

“ANTALIS” nozīmē Akciju sabiedrība „ANTALIS”(vienotais reģ. Nr. 40003135842, juridiskā adrese: Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2119);

“Mitināšanas pakalpojumu sniedzējs” nozīmē SOGETI FRANCE, “Société par Actions Simplifiée” kas pastāvīgi ir spēkā saskaņā ar Francijas likumiem, kura juridiskā adrese ir 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (France), un reģistrētais numurs 479 942 583, Nanterre Trade and Companies Registry, kuru pārstāv Mr Christophe BONNARD, kā Directeur Général.

“TĪMEKĻVIETNE” nozīmē www.antalis.lv

“Pakalpojumi” nozīmē pakalpojumus, kas ir pieejami TĪMEKĻVIETNĒ.

“Lietotājs” ir jebkura persona, kura izmanto TĪMEKĻVIETNI vai jebkuru no pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti TĪMEKĻVIETNĒ.

“Loceklis” ir lietotājs, kas ir identificēts TĪMEKĻVIETNĒ.

“Identifikators” ir informācija, kas ir nepieciešama lietotāja identificēšanai TĪMEKĻVIETNĒ, lai piekļūtu vietām, kas ir paredzētas locekļiem.

“Parole” ir konfidenciāla informācija, kas, lietojot to kopā ar identifikatoru, ļauj lietotājam pierādīt savu identitāti.

“Hipersaites” ir jebkura trešās puses vietne vai ārējs interneta avots, kas ir saistīts ar TĪMEKĻVIETNI un nav kontrolēts, un par kuru “ANTALIS” nav atbildīgs.

 

TĪMEKĻVIETNES izmantošana

Šīs TĪMEKĻVIETAS mērķis ir sniegt Lietotājiem informāciju par “ANTALIS” piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, tiešsaistes katalogu, tiešsaistes meklēšanas rīku un šo produktu un pakalpojumu tiešsaistes iepirkšanās rīku, kuram ir jāreģistrējas kā Loceklim.

 

TĪMEKĻVIETNE ir paredzēta tikai profesionālai lietošanai

Šī TĪMEKĻVIETNE ir paredzēta un stingri noteikta tikai profesionālai lietošanai, izslēdzot jebkādu citu izmantošanu, tostarp jebkādu izmantošanu, ko veic patērētājs vai kā patērētājs.

Izmantojot šo TĪMEKĻVIETNI, jebkurš lietotājs paziņo un garantē, ka viņš(-a) rīkojas tikai profesionāliem mērķiem un, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, atsakās no visām tiesībām saistībā ar patērētāja aizsardzību, izmantojot šo TĪMEKĻVIETNI.

Ja esat patērētājs, nedrīkstat pirkt vai veikt nekādas darbības saistībā ar pirkumu TĪMEKĻVIETNĒ vai veikt darbības, kas pamatojas uz TĪMEKĻVIETNĒ publicēto informāciju. Ja izmantojat šo

TĪMEKĻVIETNI, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, neņemot vērā šo brīdinājumu, uzņematies risku, un saistībā ar to “ANTALIS” atsakās no jebkādas atbildības.

 

TĪMEKĻVIETNES pārvaldība

Lai pienācīgi pārvaldītu vietni, “ANTALIS” jebkurā laikā var:

 • apturēt, pārtraukt vai ierobežot piekļuvi visai TĪMEKĻVIETNEI vai tās daļai, atļaut piekļuvi TĪMEKĻVIETNEI vai noteiktām tās daļām tikai noteiktai lietotāju kategorijai;
 • dzēst visu informāciju, kas traucē TĪMEKĻVIETNES darbību vai neatbilst valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, vai tiek uzskatīta par nepiemērotu vai nelikumīgu;
 • apturēt TĪMEKĻVIETNES darbību, lai to atjauninātu.

 

Intelektuālais īpašums

Visas prečzīmes, fotoattēlus, tekstus, komentārus, ilustrācijas, kustīgus vai nekustīgus attēlus, video secības, skaņas, tostarp datora lietojumprogrammas, kuras var izmantot, lai nodrošinātu TĪMEKĻVIETNES darbību un, vispārīgāk, visus elementus, kas tiek reproducēti un izmantoti TĪMEKĻVIETNĒ, aizsargā normatīvie akti attiecībā uz intelektuālo īpašumu.

Tie ir vienīgi “ANTALIS” vai tā partneru īpašums. Visu šo elementu vai to daļu, tostarp datoru lietojumprogrammu, reproducēšana, attēlošana, izmantošana vai pielāgošana jebkurā formā bez iepriekšēja “ANTALIS” rakstveida apstiprinājuma ir stingri aizliegta. Tas, ka “ANTALIS” neiesniedz prasību, tiklīdz tas uzzina par neatļautu izmantošanu, nav uzskatāms par šādas izmantošanas apstiprināšanu un atteikšanos no jebkādas tiesvedības.

 

Hipersaites

TĪMEKĻVIETNE var iekļaut saites uz trešo pušu vietnēm vai ārējiem interneta avotiem (“Hipersaites”). “ANTALIS” nekontrolē un nevar kontrolēt nevienu šādu hipersaiti. Tādējādi “ANTALIS” nevar būt atbildīgs par šīm hipersaitēm un atsakās no jebkādas atbildības par saturu, reklāmu, produktiem, pakalpojumiem un jebkuru citu materiālu, kas ir pieejams šajās trešo pušu tīmekļvietnēs un ārējos avotos vai to atzarojumos.

Turklāt “ANTALIS” nav atbildīgs par jebkādiem faktiskiem vai iespējamiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas no šo hipersaišu satura vai preču, vai pakalpojumu izmantošanas vai paļaušanās uz tiem.

 

Atruna

“ANTALIS” pieliks visas pūles, lai TĪMEKĻVIETNĒ sniegtu precīzu un atjauninātu informāciju, un patur tiesības grozīt saturu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. “ANTALIS” nesniedz garantijas attiecībā uz TĪMEKĻVIETNES precizitāti vai pilnīgumu, kas iekļauj hipersaites vai jebkuru citu elektronisku saiti, kas ir tieši vai netieši pieejama TĪMEKĻVIETNĒ.

Lietotāja pienākums ir pārbaudīt informācijas precizitāti ar papildu līdzekļiem, tostarp tiešas saziņas ar “ANTALIS” veidā.

Tādējādi “ANTALIS” neuzņemas atbildību, kas izriet no:

 • jebkādas TĪMEKĻVIETNES neprecizitātes vai izlaidumiem;
 • jebkādas TĪMEKĻVIETNES nepieejamības;
 • jebkāda vīrusa;
 • jebkādas kļūdas saistībā ar TĪMEKĻVIETNĒ pieejamo saturu;
 • jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies krāpnieciskas iejaukšanās rezultātā, izraisot izmaiņas TĪMEKĻVIETNĒ esošajā informācijā;
 • jebkādiem aizspriedumiem vai kaitējuma, ko izraisa neatļautas vai nelikumīgas izmaiņas TĪMEKĻVIETNES saturā;
 • vispārīgāk – jebkura tieša vai netieša aizsprieduma vai kaitējuma neatkarīgi no cēloņa, izcelsmes, rakstura vai sekām, kas rodas piekļuves vai nespējas piekļūt TĪMEKĻVIETNEI un/vai informācijas, kas tieši vai netieši ir pieejama TĪMEKĻVIETNĒ, rezultātā.

  “ANTALIS” atsakās no jebkādas atbildības par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisa vīruss, jebkurš pakalpojumatteices uzbrukums vai jebkurš cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var inficēt jūsu datoraprīkojumu, datorprogrammas, jūsu datus vai citu patentētu materiālu, lietojot TĪMEKĻVIETNI, vai lejupielādējot jebkuru saturu šajā TĪMEKĻVIETNĒ vai jebkurā citā trešo personu vietnē, vai citā ar TĪMEKĻVIETNI saistītā interneta avotā.

  “ANTALIS” atsakās no jebkādas atbildības par jebkuras trešo personu vietnes saturu vai ārējiem interneta avotiem saistībā ar šo TĪMEKĻVIETNI. Nevajadzētu uzskatīt, ka “ANTALIS” ir apstiprinājis šādu saišu saturu. “ANTALIS” atsakās no jebkādas atbildības par zaudējumiem vai kaitējumu, kas ir radies, izmantojot trešo personu vietni vai ārējos interneta avotus saistībā ar šo TĪMEKĻVIETNI.

  Fizisko personu datu aizsardzība

  Jebkuru personisko informāciju, ko jebkurš Lietotājs sniedz šajā TĪMEKĻVIETNĒ, “ANTALIS” vāc un apstrādā saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 attiecībā uz personas datu informācijas aizsardzību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet mūsu Privātuma politiku un mūsu sīkdatņu politiku, kas ir pieejamas www.antalis.lv TĪMEKĻVIETNĒ.

  a. IT drošība šajā TĪMEKĻVIETNĒ

  “ANTALIS” apņemas nodrošināt atbilstošus pasākumus, lai saglabātu šajā TĪMEKĻVIETNĒ sniegto

  Lietotāju personas datu drošību un konfidencialitāti un nepieļautu to sagrozīšanu, sabojāšanu, iznīcināšanu, kā arī neatļautu trešo personu piekļuvi tiem. Lietotāju sniegtie personas dati tiek glabāti drošos serveros, it īpaši Mitināšanas pakalpojumu sniedzēja serverī.

  Personas datu pārsūtīšana internetā tomēr rada būtiskus riskus, kurus “ANTALIS” nevar pilnībā novērst attiecībā uz šādi nosūtītu datu drošību. Tāpēc “ANTALIS” brīdina lietotājus par iespējamiem riskiem saistībā ar šīs TĪMEKĻVIETNES darbību un izmantošanu un iesaka Lietotājiem veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus, pārvaldot navigāciju internetā (piemēram, izmantojot atjauninātu aparatūru un programmatūru, mūsdienīgus antivīrusus, veicot konfidencialitātes pasākumus identifikatoru un paroles aizsardzībai u. c.). Lietotāji paši ir atbildīgi par sava identifikatora un paroles pārvaldību.

  b. IT drošība trešās personas vietnē vai ārējā interneta avotā saistībā ar šo TĪMEKĻVIETNI (hipersaites)

  Par personas datu pārvaldību un drošību, ko Lietotāji sniedz trešās personas tīmekļvietnēs vai ārējos interneta avotos saistībā ar šo TĪMEKĻVIETNI, atbild vienīgi šo ārējo vietņu vai interneta avotu publicētāji. Tie iekļauj šādas ārējās tīmekļvietnes vai interneta avotus:

 • Drošo maksājumu nodrošinātāja vietni [https://secure.ogone.com vai https://secure.ingenico.com], uz kuru tie tiek novirzīti, kad tie vēlas veikt pasūtījuma apmaksu, kuru nodrošina Ingenico Group 28/32 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris.
 • jebkuru trešās puses vietni vai ārējo interneta avotu saistībā ar TĪMEKĻVIETNI, piemēram, trešās puses sīkdatņu izdevēji, kas ir norādīti šīs TĪMEKĻVIETAS Sīkdatņu politikā https://www.antalis.lv/home/saistitas-lapas/sikdatnu-politika.html

  “ANTALIS” nav datu kontrolieris, jo tas nekontrolē to datu pārvaldību, kurus lietotāji tieši nodrošina caur šīm ārējām vietnēm vai interneta avotiem, un jebkurā gadījumā nevar garantēt Lietotāju šādi nosūtīto datu drošību. Lietotājiem ir jābūt informētiem par Privātuma politiku, kas ir pieejama šajās ārējās vietnēs vai interneta avotos.

   

  Piemērojamie normatīvie akti un ekskluzīvā jurisdikcija

  Šo vispārīgo lietošanas nosacījumu noteikumus regulē Latvijas normatīvie akti, izslēdzot jebkādas tiesību kolīzijas normas. Kompetentajai tiesai, kurā atrodas “ANTALIS” juridiskā adrese, ir ekskluzīva jurisdikcija izšķirt visas domstarpības vai strīdus, kas no tā izriet, ja vien nepastāv īpaša kompetence, kas izriet no kāda noteikta normatīvā akta.

  Vaicājums

  Lūdzu, atstājiet ziņojumu šajā adresē infolv@antalis.com vai dodieties uz TĪMEKĻVIETNES sadaļu “Sazinieties ar mums”:

 • ja rodas jautājumi attiecībā uz informāciju par vietnē piedāvātajiem produktiem;
 • ja rodas grūtības piekļūt šai Tīmekļvietnei vai tajā pārvietoties;