Antalis AS tirdzniecības noteikumi

Spēkā stāšanās datums - 2013. gada februāris

1. punkts. Piemērošanas joma un prioritāte

Šie vispārīgie pirkuma noteikumi kopā ar attiecīgo pirkuma pasūtījumu nosaka saistošos noteikumus precēm, piederumiem, aprīkojumam, iekārtām un pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “Preces”), ko tirgo uzņēmums Antalis, kura kontaktinformācija ir norādīta pirkuma pasūtījuma veidlapā (turpmāk – “ANTALIS”). ANTALIS nav saistoši Piegādātāja vispārīgie pārdošanas noteikumi un jebkuri papildu vai atšķirīgi noteikumi vai nosacījumi, kas var būt norādīti jebkurā piedāvājumā, tāmē, cenrādī, apstiprinājumā, rēķinā, iepakojuma kvītī vai tamlīdzīgi, ko piegādā Piegādātājs, pasūtījuma izpildes gaitā, darījuma gaitā, un netiek izmantota tirdzniecībā, lai mainītu šos Vispārīgos pirkšanas noteikumus, ja vien ANTALIS nepārprotami rakstveidā tam nepiekrīt.

 

2. punkts. Pirkuma pasūtījuma pieņemšana

Piegādātājs sniedz atbildi ANTALIS par pirkuma pasūtījuma pieņemšanu vienas (1) darbdienas laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas (izņemot gadījumus, kad ir skaidri norunāts cits izpildes laiks). Turklāt, ja Piegādātājs iepriekš minētajā laikā rakstveidā nenoraida pirkuma pasūtījumu un sāk pasūtījuma izpildi, ir uzskatāms, ka šis pasūtījums ir pieņemts atbilstoši šiem vispārīgajiem pirkuma noteikumiem (turpmāk – “Līgums”); pasūtījuma izpilde ir pierādījums tam, ka pasūtījums ir pieņemts atbilstoši Līgumam.

 

3. punkts. Likumu ievērošana

Piegādātājam vienmēr ir jāievēro visi likumi, noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami šim Līgumam, ieskaitot, bet ne tikai, darba un vides aizsardzības likumus. Precēm ir jābūt piegādātām ar atbilstošiem norādījumiem un pamācībām par lietošanu, uzglabāšanu un uzturēšanu drošos un optimālos apstākļos, kā arī ir jābūt pievienotiem dokumentiem, kuri ir noteikti saskaņā ar valsts, kurā notiek piegāde, standartiem, likumiem un noteikumiem. Ja šis noteikums piegādes brīdī netiek ievērots, ANTALIS patur tiesības atteikties no Precēm.

 

4. punkts. Piegāde, pieņemšanas laiks

Laiks ir ļoti būtisks, un visi šajā Līgumā minētie datumi ir stingri jāievēro. Gadījumā, ja Piegādātājam rodas grūtības ievērot noteikto piegādes datumu vai jebkuras citas saistības saskaņā ar šo Līgumu, Piegādātājam laikus rakstveidā par to ir jābrīdina ANTALIS.

 

5. punkts. Preču piegāde

5.1. Piegāžu noteikumi un saturs

Piegādātājam jāievēro visi piekļuves un izkraušanas noteikumi, kuri ir spēkā piegādes vietā. Gadījumā, ja tie nav skaidri norādīti, Preces tiek piegādātas atbilstoši DDP noteikumiem (Incoterms® 2010), pievienojot piegādes kvīti, kurā norādīts piegādes pasūtījuma numurs, Preces atsauce un daudzums. Ja tā nav pievienota, veicot rēķina apmaksu, tiek ņemts vērā vienīgi ANTALIS norādītais svars un daudzums.

5.2. Iepakošana un pārvadāšana

Piegādātājs iepako, marķē un piegādā Preces atbilstoši pienācīgai komercpraksei un ANTALIS specifikācijām tādā veidā, lai novērstu bojājumus pārvadāšanas laikā un lai atvieglotu efektīvu izkraušanu, pārvietošanu un uzglabāšanu, un uz visām Precēm ir jābūt skaidram marķējumam, ka tās ir paredzētas ANTALIS. Piegādātājs ir atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies tādēļ, ka šis noteikums nav bijis izpildīts. ANTALIS nevar tikt prasīts iesniegt sūdzības par šādiem zaudējumiem vai bojājumiem iesaistītajam pārvadātājam.

5.3. Piegādes laiks

Preču piegādes galīgajam saņēmējam termiņi ir saistoši un tos var mainīt tikai ar ANTALIS nepārprotamu rakstveida piekrišanu. Piegādātājs nedrīkst veikt daļēju piegādi vai piegādi pirms vai pēc noteiktā piegādes datuma, ja vien nav saņemta ANTALIS rakstveida piekrišana. Ja tiek pieņemta pirmstermiņa piegāde, aprēķinot rēķina apmaksas termiņu, tiks ņemts vērā tikai sākotnēji nolīgtais piegādes datums. Taču ANTALIS patur tiesības atteikt jebkuru Preču piegādi, kura nav notikusi noteiktajā laikā, un atgriezt Preces Piegādātājam, kuram pašam jāuzņemas risks un izdevumi.

5.4. Kavētas piegādes sekas.

Gadījumā, ja piegāde tiek kavēta, ANTALIS var (i) pieprasīt steidzamu piegādi, kuras izmaksas sedz Piegādātājs; (ii) piemērot naudas sodu par novēlotu piegādi 1 % apmērā no attiecīgo preču vērtības par katru kavējuma nedēļu, ieskaitot nodokļus, bet ne vairāk kā 5 % (ja vien nav panākta citāda vienošanās); (iii) kompensēt šos sodus no Piegādātājam maksājamām summām, ja Piegādātājs neceļ iebildumus četru dienu laikā pēc šī paziņojuma saņemšanas no ANTALIS; un (iv) rakstiski paziņojot, pilnībā vai daļēji izbeigt vai atcelt jebkuru pasūtījumu, kas netiek piegādāts laikus, neskarot citas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

5.5. Preču saņemšanas apliecinājums

Piegāde tiek uzskatīta par pabeigtu, kad ANTALIS ir apliecinājis saņemšanu. Patēriņa preču vai lietošanai gatavu preču saņemšanu apliecina ANTALIS paraksts uz piegādes kvīts, bez jebkādām atrunām; pakalpojumu saņemšanu apliecina faktiska, konkrēta pakalpojumu izpilde ANTALIS labā, bez atrunām. Taču neviens no šiem apliecinājumiem nav uzskatāms par apliecinājumu, ka Preces ir saņemtas bez defektiem un atbilstoši līgumam. Iekārtu un aprīkojuma, kuram ir nepieciešana uzstādīšana, iestatīšana un/vai nodošana ekspluatācijā, saņemšanu apliecina ANTALIS paraksts pieņemšanas un nodošanas aktā, bez atrunām.

 

6. punkts. Cenas un apmaksa

6.1. Cena

Visas cenas ir fiksētas cenas par pienācīgi iepakotām un piegādātām Precēm un/vai par aprīkojuma/iekārtu uzstādīšanu, ieskaitot iestatīšanu un nodošanu ekspluatācijā, kas transportētas un izkrautas ANTALIS norādītā vietā. Risku un izdevumus par preču piegādi uzņemas Piegādātājs. Fiksētās cenas ietver apdrošināšanu, muitas formalitātes, nodevas un nodokļus.

6.2. Samaksa

Rēķins par katru pirkuma pasūtījumu ir jānosūta ANTALIS grāmatvedībai, norādot vismaz pasūtījuma numuru, preču daudzumu, kā arī piegādes kvīts datumu un numuru. Ja ANTALIS būs pieņēmis Preces un rēķins būs sagatavots pareizā formā, maksājums tiks veikts ar bankas pārskaitījumu, elektronisku pārskaitījumu vai jebkurā citā veidā, kuram ANTALIS būs rakstveidā piekritis, atbilstoši maksājuma termiņam, kāds būs norādīts pirkuma pasūtījumā. Ja Piegādātājs neizpilda kādu no pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu, ANTALIS var aizturēt maksājumu. ANTALIS jebkurā laikā var veikt atskaitījumus no summām, kuras ANTALIS ir jāmaksā Piegādātājam, un summām, kuras Piegādātājam ir jāmaksā ANTALIS, neatkarīgi no prasījuma rakstura. Piegādātājs atzīst un piekrīt, ka jebkuru parādu, kas ANTALIS jāatmaksā Piegādātājam, ANTALIS vārdā var samaksāt jebkura cita juridiska persona, kura pieder Antalis Grupai un/vai trešā persona, kuru norīkojis ANTALIS, tādējādi atbrīvojot ANTALIS no šī parāda.

6.3. Īpašumtiesības

Preču īpašumtiesības pāriet ANTALIS piegādes brīdī, izņemot Preces, kuras nav piegādātas laikus (5.3. punkts), arī tad, ja daļa maksas vēl nav samaksāta vai tiek kavēta. Ja pirms preču piegādes tiek veikta priekšapmaksa, preču īpašumtiesības pāriet maksājuma brīdī.

 

7. punkts. Riska pieņemšana un nodošana

Preču riska pieņemšana un nodošana notiek ANTALIS darbības vietā pēc pienācīgas pārbaudes neatkarīgi no maksājuma un piegādes termiņiem.

 

8. punkts. Kvalitāte

8.1. Defektu neesamība un atbilstība.

Piegādātājs apliecina, ka Precēm nav defektu un tās atbilst šī Līguma prasībām. Preču pārbaude vai maksājumus par tām, ko veic ANTALIS, nav uzskatāms par pieņemšanu un neatbrīvo Piegādātāju to viņa saistībām, pārstāvības vai garantijām saskaņā ar šo Līgumu. ANTALIS patur tiesības pārbaudīt Preces Piegādātāja darbības vietā pasūtījuma veikšanas brīdī. Ja ANTALIS veic pārbaudi vai testēšanu Piegādātāja telpās, Piegādātājam ir jānodrošina piemērots aprīkojums un atbalsts, lai nodrošinātu ANTALIS darbinieku, kuri veic pārbaudi, drošību un ērtības. Piegādātājs apņemas nekavējoties informēt ANTALIS par jebkurām iespējām preču, kuras tiek piegādātas ANTALIS, neatbilstībām.

8.2. ISO sertifikācija

Gadījumā, ja Piegādātājam ir ISO sertifikāti, šie noteikumi ir uzskatāmi par Piegādātāja apliecinājumu, ka tiks izpildīti visi pienākumi, kurus tie paredz, tādējādi samazinot kvalitātes kontroles pārbaudes brīdī, kad tiek veikta piegāde ANTALIS telpās. Turklāt Piegādātājam ir nekavējoties jāinformē ANTALIS par jebkuriem būtiskiem notikumiem saistībā ar tā ISO sertifikāciju (atjaunojums, anulēšana).

8.3. Preču izmaiņas

Piegādātājs nedrīkst bez ANTALIS rakstveida piekrišanas veikt jebkādas izmaiņas Precēs, ražošanas procesā, mainīt ražošanas vietu, izejvielas utt. Gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas, par kurām puses ir vienojušās, jebkuras izmaksas, kas saistītas ar kvalificēšanu, izmēģinājumiem utt. sedz Piegādātājs. Piegādātājam par pirkuma cenu ir jāatpērk no ANTALIS krājumā esošās preces gadījumā, ja to ražošana tiek pārtraukta.

8.4. Pakalpojumu izpildījums, godprātība

Jebkura izstrāde, ražošana, uzstādīšana vai piegāde, vai jebkuras citas saistības saskaņā ar šo Līgumu Piegādātājam vai tā vārdā ir jāizpilda godprātīgi ar pienācīgām prasmēm un rūpību. Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par šī noteikuma izpildi.

 

9. punkts. Garantija

Līgumā noteiktā garantija ir 24 mēneši, skaitot no dienas, kad ANTALIS apliecina preču saņemšanu ( 5.5. punkts), papildus jebkurām normatīvajos aktos noteiktajām garantijām.

9.1. Preces

Piegādātājs uzrāda ANTALIS un garantē, ka preces: (i) ir piemērotas paredzētajam mērķim, tās būs jaunas, tirgojamas, labas kvalitātes un bez defektiem dizainā, materiālā, konstrukcijā vai apdarē; (ii) atbilst specifikācijām un jebkurām citām prasībām saskaņā ar šo Līgumu; (iii) ar tām nav saistītas nekādas ķīlas un apgrūtinājumi; (iv) tām ir pievienota visa informācija/instrukcijas, kas nepieciešamas pareizai lietošanai; (v) tām pievienotas visas licences, kas nepieciešamas to lietošanai, ieskaitot nodošanas tiesības un tiesības piešķirt apakšlicences; (vi) ar tām netiek pārkāpti nekādi vietējie vai ārvalstu patenti, autortiesības, komercnoslēpumi, preču zīmju tiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības; un (vii) tās ražotas, uzglabātas un pārvadātas saskaņā ar likumiem un noteikumiem, kuri ir piemērojami ražošanas, uzglabāšanas un tranzīta valstī, it īpaši attiecībā uz veselības aizsardzību, drošību, vidi un darba likumu.

9.2. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Ja Precēm ir defekti vai tās neatbilst šī Līguma noteikumiem, ANTALIS nekavējoties par to informē Piegādātāju un, neskarot nevienas citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas noteikti saskaņā ar šo Līgumu, pēc saviem ieskatiem un, Piegādātājam uzņemoties visas izmaksas un risku, var: (i) pieprasīt pilnībā atmaksāt cenu, kas samaksāta saskaņā ar šo Līgumu, un atgriezt attiecīgās Preces; vai (ii) pieprasīt Piegādātājam nekavējoties novērst defektu vai neatbilstību, vai aizstāt neatbilstīgās Preces ar Precēm, kuras atbilst specifikācijām. Noraidītās Preces uzskatāmas par nepiegādātām. Piegādātājs saņem Preces 15 dienu laikā kopš brīža, kad paziņots par to neatbilstību. Preču pieņemšana vai pilnīga vai daļēja samaksa par tām saskaņā ar šo Līgumu nav uzskatāma par ANTALIS atteikumu no tiesībām atcelt vai atgriezt, vai noraidīt visas Preces vai to daļu tādēļ, ka tās nav atbilstošas vai ir ar nemanāmiem vai acīmredzamiem defektiem, vai citiem garantijas pārkāpumiem, vai pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, ieskaitot ražošanas izmaksas un peļņas zaudējumu vai jebkuru citu kaitējumu, kas radies ANTALIS.

 

10. punkts. Atbildība

Piegādātājs ir atbildīgs par jebkuriem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radīti ANTALIS, ja nav izpildītas saistības, ieskaitot, bet ne tikai, piegādes kavēšanās, neatbilst rezultātam, garantijas pārkāpumi. Piegādātājs atlīdzina ANTALIS un pasargā tā pārstāvjus un darbiniekus no trešo personu iesniegtiem prasījumiem, tiesvedībām vai administratīvajiem procesiem, prasījumiem par zaudējumu atlīdzību, spriedumiem, saistībām, procentiem, advokātu honorāriem, izmaksām un jebkādiem zaudējumiem (ieskaitot, bet ne tikai īpašiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem zaudējumiem) neatkarīgi no tā, vai tie radušies pirms vai pēc preču piegādes pabeigšanas saskaņā ar šo Līgumu, jebkādā veidā, ko izraisīja vai tiek apgalvots, ka to ir izraisījušas darbības, bezdarbība, kļūdas, tiešas vai netiešas garantijas, pienākumu pārkāpšana saskaņā ar šo Līgumu, vai Piegādātāja (vai jebkuras citas personas, kas rīkojas tā vadībā, kontrolē vai tā vārdā) nolaidība. ANTALIS neuzņemas atbildību par jebkuriem Piegādātāja zaudētiem ienākumiem, zaudēto peļņu vai citiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, pat ja ANTALIS ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību. ANTALIS nekādā gadījumā neatbild Piegādātājam, tā tiesību pārņēmējiem vai pilnvarotām personām par zaudējumiem, kas pārsniedz summu, kas Piegādātājam pienākas par pilnīgu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, atskaitot visas summas, kuras ANTALIS jau ir samaksājis Piegādātājam.

 

11. punkts. Atlikšana un izbeigšana

Neskarot citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas saskaņā ar šo Līgumu vai likumu ir pieejami ANTALIS, tam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, iesniedzot rakstisku paziņojums gadījumā, ja: (i) Piegādātājs pārkāpj kādu no saviem pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu; attiecībā uz Piegādātāju tiek ierosināts bankrota, maksātnespējas, likvidācijas, nodošanas kreditoru labā vai līdzīgs process, iesnieguma vai lūgumraksta izskatīšanas procedūra un/vai (ii) ANTALIS neuzņemas nekādu atbildību attiecībā pret Piegādātāju, saistībā ar šādu izbeigšanu. Izbeigšanas gadījumā visas saistības, kuras puses uzņēmušās pirms izbeigšanas, ir jāizpilda saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

 

12. punkts. Intelektuālais īpašums un konfidencialitāte

Piegādātājs visu informāciju, kas saņemta no ANTALIS vai ANTALIS vārdā, vai, kuras apmaiņa ir notikusi saskaņā ar šo Līgumu, apstrādā, kā konfidenciālu, ieskaitot, bet ne tikai, specifikācijas, plānus, rasējumus, formulas, dokumentus, rīkus, veidnes, kas nodrošinātas vai izveidotas ar mērķi ražot ANTALIS pasūtītās Preces (turpmāk – Informācija). Piegādātājs visu šo Informāciju izmanto vienīgi šī Līguma mērķiem, ar visu pienācīgo rūpību sargājot šo Informāciju. Visa šī Informācija pilnīgi un ekskluzīvi ir uzskatāma par ANTALIS īpašumu, un Piegādātājs pēc ANTALIS pieprasījuma nekavējoties to nodod atpakaļ, nesaglabājot nekādas kopijas. Piegādātājs apņemas piešķirt visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas var rasties pasūtījuma izpildes gaitā, un atzīst, ka cena, kas samaksāta par Precēm, ietver arī intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu.

 

13. punkts. Dažādi

Šo Līgumu regulē un tas tiek interpretēts saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami ANTALIS dibināšanas valstī, vai saskaņā ar Šveices federālajiem likumiem, ja Piegādātājs atrodas ārpus šīs valsts, izņemot likumu noteikumu kolīzijas un ANO CISG. (II) Ja Pusēm neizdodas panākt vienošanos mierīgā ceļā, visi strīdi, kas rodas vai ir saistīti ar šo Līgumu, (a) ir pakļauti ekskluzīvai kompetento tiesu jurisdikcijai ANTALIS darbības vietā vai, pēc ANTALIS izvēles, (b) tās Piegādātāja vienības jurisdikcijai, kurai tika iesniegts pasūtījums, vai c) šķīrējtiesai saskaņā ar STP (Parīze) šķīrējtiesas noteikumiem vai d) Ženēvas tiesai; Piegādātājs ar šo atsakās no visiem iebildumiem par tā izvēlētas jurisdikcijas trūkumu un foruma neatbilstību. (III) Piegādātājs saskaņā ar šo Līgumu darbojas kā neatkarīgs darbuzņēmējs, un nekas šajā Līgumā nav paredzēts ar mērķi veidot starp pusēm partnerību, kopuzņēmumu vai darba attiecības. Piegādātājs bez iepriekšējas rakstiskas ANTALIS piekrišanas nedrīkst slēgt Līgumus ar apakšuzņēmēju, nodot, ieķīlāt vai piešķirt nevienu no savām tiesībām vai pienākumiem, kas izriet no šī Līguma. (IV) Ja kāds no šobrīd iekļautajiem noteikumiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, pārējie noteikumi paliek spēkā, un attiecīgais(-ie) noteikums(-i) tiek aizstāts(-i) ar derīgu(-iem) tādā veidā, lai tas(tie) sasniegtu sākotnējos mērķus. (V) Ne ANTALIS neizdošanās, ne kavēšanās īstenot kādu no šī Līguma noteikumiem nav uzskatāma par atteikumu no tajā paredzētajām tiesībām. Neviens atteikums, piekrišana vai grozījumi nav uzskatāmi par saistošiem pusēm, kamēr tie nav noformulēti rakstveidā, un abas puses tos nav parakstījušas. (VI) ANTALIS paredzētās tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir kumulatīvi un piemērojami papildus visām citām vai nākotnes tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami saskaņā ar šo Līgumu, ar likumu vai pēc taisnības. (VII) Piegādātājs cieši sadarbojas ar ANTALIS korporatīvās sociālās atbildības programmas īstenošanā, un šāda apņemšanās ir būtiska. (VIII) Ievērojot saprātīgu laipnību, Piegādātājs piekrīt, ka tiks pārbaudīts un būs jāsniedz atbildes uz jebkuru novērtēšanas pieprasījumu, lai pārbaudītu tā atbilstību izpildāmajām saistībām.

 

Lejupielādēt Pirkuma noteikumus