ANTALIS UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĪCĪBAS (ĒTIKAS) KODEKSS

Šis Antalis grupas uzņēmējdarbības ētikas kodekss attiecas uz visiem Antalis grupas direktoriem, vadītājiem, amatpersonām un darbiniekiem (turpmāk tekstā “Pārstāvis(-ji)” un to attiecībām Grupā vai ar trešajām pusēm, neatkarīgi no Grupas uzņēmuma, kurā tie strādā (Antalis International, Antalis Ressources & Service vai kādā no saistītajiem uzņēmumiem), un kādas funkcijas tie pilda (finanses, grāmatvedība, juridiskie pakalpojumi, pārdošana, mārketings, ražošana u.t.t.).

Pasaulē, kur vērtības laika gaitā kļūst arvien svarīgākas, Grupa joprojām ir apņēmības pilna nodrošināt saviem klientiem kvalitāti, pakalpojumus, ētisku un godīgu darbību Grupas iekšienē un ārpus tās, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus. Mums jāpārliecinās, ka mēs vienmēr spējam pielāgoties jaunām praksēm un uzvedības normām. Tādēļ šie principi kalpo kā mūsu darījumu attiecību pamats. Grupa sagaida, ka tās darījumu partneri un, jo īpaši, tās piegādātāji ievēros šīs vērtības un šo kodeksu.

Stingri ievērot visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus

Antalis reputācija ir balstīta uz uzņēmuma spēju ievērot likumus, normatīvos aktus un citus noteikumus, kas attiecas uz uzņēmējdarbības veikšanu visās tā darbības valstīs. Tādējādi ir aizliegt veikt darbības, kas varētu iesaistīt Grupu nelikumīgā aktivitātē, un Antalis Pārstāvji uzņemas personīgu atbildību un zina ar to darbu saistītos likumus, normatīvos aktus un prasības.

Minēto tiesību aktu pārkāpumu rezultātā var tikt uzsākta administratīvā vai kriminālā tiesvedība. Neatkarīgi no likumā paredzētajām soda sankcijām, jebkurš Pārstāvis, kurš tiek atzīts par vainīgu pārkāpumā, saņems disciplinārsodu par savu amata pilnvaru vai darba līguma nosacījumu pārkāpumu.

Lai izpildītu šos ētikas kritērijus un sasniegtu nospraustos mērķus, Antalis pieprasa atbilstību noteiktiem standartiem, kas pārsniedz likumā noteiktās prasības. Cita starpā, Antalis ievēro likumus, kas reglamentē cilvēktiesības un darba tiesības, korporatīvo pārvaldību, darba drošības un veselības aizsardzības standartus, produktu drošību, intelektuālā īpašuma aizsardzību, vides aizsardzību, korupcijas novēršanu, godīgu konkurenci, konfidencialitātes pienākumus, interešu konfliktu novēršanu un iekšējo tirdzniecību, privātuma aizsardzību un vienlīdzīgas iespējas darba vietā.

Antalis darbībā, kas nav saistīta ar likumiem, normatīvajiem aktiem vai citām obligātām prasībām, Pārstāvja rīcību reglamentē godīguma, uzticamības un taisnīguma principi. Patiešām, harmoniska Antalis attīstība lielā mērā ir atkarīga no Grupas un tās Pārstāvju savstarpējās uzticēšanās un uzticēšanās pašu Pārstāvju vidū. Lai veidotu un rosinātu šo uzticību, visos līmeņos jāievēro noteikti uzvedības noteikumi, kas attiecas uz potenciāli sarežģītām situācijām. Minētie principi, kā arī individuāla atbildības sajūta, lojalitāte un veselais saprāts, ir galvenie aspekti, uz kuriem balstās visi Grupas locekļi, neatkarīgi no to uzņēmējdarbības specifikas.

Grupas Pārstāvim, ievērojot šo kodeksu, tiek nodrošināta atbilstoša uzvedība mūsu ikdienas darbībā gan Grupas iekšienē, gan sadarbībā ar trešajām pusēm.

Veidot un uzturēt skaidras, taisnīgas, godīgas un likumīgas attiecības ar darījumu partneriem

Antalis piegādātāji tiek atlasīti, balstoties uz tādiem objektīviem kritērijiem kā kvalitāte, izmaksas, pasūtījumu izpildes laiks u.tml.

Vienošanās starp Antalis un tā konsultantiem, aģentiem, pakalpojumu sniedzējiem vai līdzīgiem uzņēmējdarbības partneriem tiek noslēgtas rakstveidā, tajās tiek aprakstīti sniegtie pakalpojumi un cena par šādiem pakalpojumiem. Maksājumi tiek veikti tikai par pakalpojumu sniedzēja faktiski sniegtajiem pakalpojumiem. Nepamatotas maksājumu summas vai starpnieku komisijas maksas ir aizliegtas.

Attiecības ar valsts iestādēm un aģentūrām, ārvalstu politiskajām partijām un to amatpersonām, politisko amatu kandidātiem un starptautisku sabiedrisko organizāciju amatpersonām tiek regulētas saskaņā ar dažādās valstīs spēkā esošo korupcijas novēršanas likumdošanu. Maksājumu vai vērtīgu priekšmetu tieša vai netieša nodošana šādām personām nolūkā nodrošināt vai saglabāt uzņēmējdarbības rezultātu, vai iegūt nelikumīgas priekšrocības ir aizliegta.

Klienti, piegādātāji, konsultanti, aģenti, pakalpojumu sniedzēji un līdzīgi sadarbības partneri tiek informēti par to un aicināti ievērot šo Kodeksu.

Lai novērstu jebkādas situācijas, kurās varētu rasties faktisks vai šķietams Pārstāvja interešu un Grupas interešu konflikts, ir aizliegts dot vai saņemt jebkāda veida dāvanas vai priekšrocības, kuru vērtība pārsniedz simbolisku vērtību, no klientiem, piegādātājiem un vispārīgi, no jebkādām publiskām vai privātām trešajām pusēm, ar ko Grupa tieši vai netieši sadarbojas.

Lai veicinātu labo gribu un pieklājības nolūkos Grupas Pārstāvji var periodiski saņemt vai pasniegt dāvanas vai izklaides pasākumus saistībā ar viņu uzņēmējdarbību. Tādi priekšmeti kā ielūgumi uz sabiedriskiem pasākumiem, sporta pasākumiem, maltītēm vai izklaides pasākumiem, dāvanas ar nelielu vērtību, viesmīlības pasākumi vai standarta pieklājības dāvanas, vai dāvanas ar simbolisku vērtību ir pieļaujamas, ja ir uzskatāmas par saprātīgām.

Tomēr Pārstāvjiem ir jānodrošina, ka:

 • jebkādas dāvanas vai viesmīlības žesti, kas tiek piedāvāti vai saņemt, atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem, ir lietderīgi, samērīgi, caurskatāmi un nerada iespaidu, ka tie varētu nepamatoti ietekmēt darījumu attiecības vai radīt pienākumu;
 • Grupā pastāv politikas, kas regulē dāvanu pasniegšanu un viesmīlību, un tās tiek stingri ievērotas;
 • tie informē savus darījumu partnerus un citus pārstāvjus (piemēram, aģentus, izplatītājus, pārdošanas konsultantus un starpniekus), par šādu politiku pastāvēšanu un nodrošina, ka tās tiek piemērotas rīkojoties Antalis vārdā.

 

Kopumā, korupcija ir slikts uzņēmējdarbības princips un ilgtermiņā nav produktīva. Produktu pārdošana jāveic vienīgi, pamatojoties uz to cenu, kvalitāti un servisu. Uz Grupu attiecas dažādi pretkorupcijas likumi (Francijas likums par caurskatāmību, korupcijas apkarošanu un ekonomiskās dzīves modernizāciju - Sapin II Likums, ASV FCPA, Lielbritānijas Kukuļošanas apkarošanas likums, ESAO kukuļošanas apkarošanas konvencija, Francijas un citi vietējie likumi) atkarībā no tās darbības norises vai saistīto uzņēmumu atrašanās vietas, un par šo tiesību aktu pārkāpumiem tiek piemērotas ļoti smagas kriminālsankcijas. Turklāt šādi gadījumi varētu ietekmēt Grupas spēju turpināt tās darbību un nodarīt ievērojamu kaitējumu tās reputācijai.

Rūpīgi ievērot konkurences noteikumus

Visiem Pārstāvjiem jāatturas no jebkādas konkurenci ierobežojošas uzņēmējdarbības prakses, tostarp saskaņotas vienošanās un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas.

Konkurences likumu pārkāpumi nerada nekādus pozitīvus ieguvumus, jo par tiem tiek paredzētas tādas soda sankcijas, kas pilnībā izslēdz gūto labumu, un piemērotās soda naudas var apdraudēt uzņēmuma rentabilitāti. Konkurences likumu neievērošana pakļaus Grupu un tās pārstāvjus būtiskiem riskiem (soda nauda līdz pat 10% apmērā no Grupas globālā apgrozījuma, kriminālsodi atsevišķām personām, uzņēmumu direktoru atstādināšana, trešo pušu civilprasības un kaitējums zīmolam, reputācijai un darījumu attiecībām).

Visiem Pārstāvjiem ir jāievēro Grupas Atbilstības un Revīzijas programma, kas attiecas uz konkurences noteikumiem, un jāievēro šādas galvenās prasības:

 • TĀ KĀ TAS IR NELIKUMĪGI, PĀRSTĀVJI APŅEMAS NEVEIKT ŠĀDAS DARBĪBAS - kopā ar jebkuru konkurentu vienoties, apspriest vai plānot šādas darbības:
  • vienoties par cenu noteikšanas nosacījumiem vai vienoties par galveno materiālu cenām, iegādājoties tos no piegādātājiem, vai vienoties par jebkādiem citiem ar cenu nesaistītiem būtiskiem nosacījumiem vai nosacījumiem par to, kā piedalīties jebkāda veida iepirkumos;
  • boikotēt noteiktus klientus vai piegādātājus;
  • sadalīt tirgu (piemēram, sadalīt teritorijas, klientus vai produktus);
  • novērst jaunienācēju ienākšanu tirgū.
 • Palikt klāt vai citādi piedalīties jebkādās diskusijās vai sanāksmēs, vai tās būtu formālas vai neformālas, kopā ar jebkuru konkurentu, ja:
  • notiek jebkādas ar konkurenci saistītas sensitīvas informācijas apmaiņa (piemēram, attiecībā uz pārdošanu, cenām, atlaidēm, klientiem, mārketinga stratēģijām, ražošanas izmaksām un stratēģijām, investīciju plāniem);
  • notiek nepienācīgas diskusijas par ar konkurenci saistītiem jautājumiem, arī bez aktīvas piedalīšanās diskusijā.
 • Aizliegt izplatītājam (EEZ ietvaros) veikt eksportu uz citu EEZ vai neļaut pildīt pasūtījumu no atsevišķiem klientiem, kas ir rezervēti citiem tālākpārdevējiem.
 • Vienoties ar piegādātāju vai tālākpārdevēju par tālākpārdošanas cenām vai jebkādu minimālo tālākpārdošanas cenu.
 • Ļaunprātīgi izmantot dominējošo stāvokli, ja Grupas tirgus daļa pārsniedz 40% no attiecīgā tirgus, lai likvidētu konkurentus, veicot šādas darbības:
  • īslaicīgi noteikt cenu zem izmaksu līmeņa un ilgtermiņā palielināt peļņu, palielinot cenu;
  • taikyti diskriminuojančią kainodarą, su lojalumu susijusias nuolaidas ir / arba mišrius pardavimus, siekiant apriboti kliento galimybes įvairinti su konkuruojančiais tiekėjais tiekimo šaltinius;
  • radīt cenu noteikšanas diskrimināciju, lojalitātes atlaides un/vai veikt kombinētu pārdošanu nolūkā ierobežot klientu iespējas dažādot savus piegādes avotus, izmantojot konkurējošus piegādātājus.

 

SAVUKĀRT PĀRSTĀVJIEM IR ATĻAUTS:

 • Vienpusēji pieņemt lēmumu:
  • par cenu noteikšanas nosacījumiem un citiem būtiskiem ar cenu nesaistītiem nosacījumiem;
  • ar kādiem partneriem viņi sadarbosies un kādus klientus un/vai tirgus apkalpos;
  • kā un vai iesniegt pieteikumu iepirkumā un/vai konkurēt ar jaunu tirgus dalībnieku vai citu konkurentu.
 • Piedalīties tirdzniecības apvienībās, ar nosacījumu, ka pastāv atbilstoši drošības pasākumi, kas novērstu sensitīvas ar konkurenci saistītas informācijas apmaiņu.
 • Ievērot piesardzību saskarē ar konkurentiem, pat neformālā vai tīri sociālā līmenī.
 • Publiski un rakstiski paust, ka tie nepiekrīt jebkādām neatbilstošām sarunām ar konkurentiem par sensitīviem ar konkurenci saistītiem jautājumiem, ja tie tiek izvirzīti viņu apmeklētajās sanāksmēs.
 • Ieteikt tālākpārdošanas cenu / tālākpārdošanas nosacījumus tālākpārdevējam, ja vien uz tālākpārdevēju netiek izdarīts spiediens attiecībā uz šo ieteikumu ievērošanu.
 • Izmantot tirgus spēkus, lai konkurētu ar citiem ar inovāciju un klientu apmierinātības palīdzību.

 

Gadījumā, ja Pārstāvis tiek iesaistīts nelikumīgā sarunā, tam nekavējoties jāapstājas, jāpaskaidro, ka tas ir pretrunā ar Grupas politikām un, nepieciešamības gadījumā, jāpamet telpa. Par visiem šāda veida incidentiem jāziņo Uzņēmuma sekretāram / Grupas Juridiskajam departamentam.

Ievērot konfidencialitātes un iekšējās tirdzniecības noteikumus

Visi Grupas Pārstāvji, pildot savus pienākumus vai nejauši, var uzzināt jebkādu informāciju par Grupu, tās uzņēmējdarbību, finansēm, klientiem, prognozēm, pārdošanas metodēm vai cenām, klientu sarakstiem, ražošanas metodēm, piegādātāju nosacījumiem, apdrošināšanas politikām, personāla datiem, komercnoslēpumiem, patentiem u.c., kas nav publiski zināmi. Neatkarīgi no tā, vai šī informācija tiek izpausta rakstveidā, mutiski vai jebkādā citā formā, vai to ir sagatavojis šāds Pārstāvis projekta vai galīgā formā, tās izpaušana trešajām pusēm var būt nelabvēlīga Grupai, tādēļ stingri jāievēro tās konfidencialitāte. Šāda informācija un visi saistītie materiāli (diski, ieraksti un citi datu uzglabāšanas līdzekļi), kas tiek atvasināta no šādas informācijas, kā arī jebkādas saistītās sarunas, piedāvājumi un juridiskā dokumentācija ir pilnīgi konfidenciāla un tiek atbilstoši droši uzglabāta. Konfidenciālu informāciju vajadzētu izmantot tikai tai paredzētajam, mums zināmajam mērķim. Visi konfidenciālie dokumenti, ko nav nepieciešams saglabāt juridisku vai iekšējo iemeslu dēļ, ir jāiznīcina sasmalcinot. Konfidencialitātes saistības paliek spēkā pēc attiecību izbeigšanās ar Grupu.

Antalis International ("Antalis") ir Parīzes biržā kotēts uzņēmums, un tam ir jānodrošina, ka tā Grupas Pārstāvji ievēro likumus un normatīvos aktus, kas attiecas uz priviliģētas informācijas izpaušanu un iekšējās tirdzniecības novēršanu, un šādu tiesību aktu pārkāpumu rezultātā tiek piemērotas soda naudas un kriminālsodi. Jo īpaši tiek piemērots Francijas Monetārais un finanšu kodekss, Francijas Biržas noteikumi (AMF noteikumi) un ES Regula 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Šie paši noteikumi attiecas arī uz Sequana, kas kontrolē Antalis un arī ir kotēts uzņēmums.

Finanšu informācijas izpaušana notiek saskaņā ar augstākajiem godīguma un taisnīguma standartiem. Krāpnieciska vai maldinoša ziņošana var nodarīt būtisku kaitējumu Antalis un/vai Sequana reputācijai un to investoriem. Negodīgu finanšu pārskatu iesniegšanas rezultātā var tikt piemērots administratīvais vai kriminālsods gan saistītajām personām, gan uzņēmumam. Tādējādi, ir aizliegts izpaust jebkādu nepatiesu vai maldinošu informāciju iekšējos vai ārējos finanšu ziņojumus vai izpaust to publiski.

Tāpat ziņojumiem, kas tiek iesniegti biržā vai valsts iestādēm, jābūt pilnīgiem, precīziem un savlaicīgiem, tie jāpamato uz pārbaudītiem faktiem, sniedzot vispārēju un precīzu uzņēmuma darbības atspoguļojumu.

Tāpat ziņojumiem, kas tiek iesniegti biržā vai valsts iestādēm, jābūt pilnīgiem, precīziem un savlaicīgiem, tie jāpamato uz pārbaudītiem faktiem, sniedzot vispārēju un precīzu uzņēmuma darbības atspoguļojumu.Papildus šiem pienākumiem, tiklīdz sagaidāms, ka šādai konfidenciālai informācijai varētu būt būtiska ietekme uz Antalis un/vai Sequana akciju cenu biržā, Pārstāvji, kuru rīcībā ir šāda informācija, neiegādājas, nepārdod, neparaksta, nemainās ar jebkādiem Antalis vai Sequana izlaistiem vērtspapīriem vai to atvasinājumiem līdz brīdim, kad šāda informācija tiek izziņota publiski oficiālas Antalis un/vai Sequana preses relīzes veidā.

Visi Pārstāvji ir informēti un apstiprina, ka tiem ir aizliegts:

 • izmantot jebkādu iekšējo informāciju, pat ja tā rezultātā netiek gūta peļņa;
 • izpaust iekšējo informāciju (izņemot, ja šāda izpaušana ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai Grupas interesēs) un ieteikt citai personai veikt jebkādus darījumus saistībā ar Antalis vai Sequana akcijām, balstoties uz minēto iekšējo informāciju.

Personas datu drošība:

Grupa atzīst katras personas neatņemamās pamattiesības uz privātumu un šādas personas datu aizsardzību.

Grupa īsteno nepieciešamās procedūras, lai tās darbības laikā īstenotās personas datu savākšanas un apstrādes procedūras tiktu veiktas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ievērojot personu privātumu, drošību un informācijas konfidencialitāti.

Jebkurš Pārstāvis nodrošina, ka visas darbības ar personas datiem, ko viņš/viņa savāc, uzglabā, aplūko, izmanto, nosūta un/vai dzēš, pildot savus pienākumus, tiek veiktas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī iekšējiem noteikumiem un procedūrām, kas pastāv Grupā ar šādu nolūku. Pārstāvim ir aizliegts savākt, izmantot, izpaust un/vai saglabāt jebkādus personas datus, kas ir saistīti ar jebkādu Pārstāvi un vai trešo pusi, pārkāpjot šādus tiesību aktus, norādījumus un procedūras, un viņš/viņa neveiks nekādas darbības gadījumos, kur viņam/viņai ir aizliegts savākt, izmantot, izpaust un/vai saglabāt jebkādu personīgo informāciju saistībā ar Grupas darbību.

Rūpes par drošību

Darba drošība ir viena no galvenajām Antalis prioritātēm. Nekas nav svarīgāks par drošību un drošības noteikumus nekādā gadījumā nedrīkst apiet vai pārkāpt, lai kāds arī būtu iemesls. Nekādas izmaksu vai konkurences priekšrocības nevar attaisnot drošības noteikumu pārkāpumus. Citiem vārdiem sakot, mūsu mērķis ir kļūt par darba vietu, kurā nenotiek nelaimes gadījumi. Šis mērķis ir grūti sasniedzams, taču tas ir iespējams, ja Pārstāvji nepārtraukti izglītojas un gūst izpratni par drošu darba praksi un nodrošina, ka mūsu darba vide atbilst vismaz valstī noteiktajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām. Ceļā uz šo mērķi, Pārstāvji tiek aicināti iesaistīties drošības programmās, ievērot visus drošības noteikumus, pasargāt sevi, savus kolēģus un uzņēmuma telpas.

Saskare ar potenciālu interešu konfliktu

Jebkurš Pārstāvis ir apņēmies nodrošināt Grupas panākumus. Tādēļ ir aizliegts strādāt konkurenta, klienta vai piegādātāja labā, kamēr Pārstāvis atrodas darba attiecībās ar Grupu un, ja līgumā iekļauta konkurences aizlieguma klauzula, arī pēc darba attiecību ar Grupu izbeigšanās. Tāpat ir aizliegtas investīcijas citā uzņēmumā vai tieša vai netieša atrašanās cita uzņēmuma amatpersonas, darbinieka, konsultanta vai direktoru valdes locekļa amatā, ja ir pamats uzskatīt, ka šādas intereses vai attiecības ir pretrunā ar uzņēmuma interesēm. Tā kā katrs potenciālā interešu konflikta gadījums ir unikāls un pirms galīgā lēmuma pieņemšanas ir jāizvērtē visi faktori, par šādām situācijām nekavējoties jāziņo Grupas Galvenajam juristam vai Personāla direktoram.

Cieņa darba attiecībās

Jebkurš Pārstāvis, kurš pilda vadītāja pienākumus, izturas pret visiem darbiniekiem ar cieņu un nepieļauj nekādus nepamatotus ierobežojumus, vardarbības draudus vai jebkāda veida fizisku ietekmēšanu vai vardarbību pret Grupas darbiniekiem. Pārstāvis nepieņem darbā personas, kas nav sasniegušas minimālo vecumu darba attiecību noslēgšanai attiecīgajā valstī.

Vides aizsardzības principi

Jebkurš Pārstāvis aizsargā vidi, ievērojot visus piemērojamajos vides aizsardzības likumus un noteikumus, informē un aicina visus klientus, piegādātājus, konsultantus, aģentus, pakalpojumu sniedzējus un līdzīgus darījumu partnerus ievērot šādus vides aizsardzības tiesību aktus un normatīvus.

Global compact

Antalis ir parakstījis ANO Global Compact, kas veicina tādas pamatvērtības, kā cieņa pret citiem, ētiskās un vides aizsardzības vērtības, tiek sagaidīts, ka visi Pārstāvji aktīvi un mērķtiecīgi piedalās Grupas aktivitātēs nolūkā veicināt šos principus savās ietekmes sfērās un padarīt tos par neatņemamu stratēģijas, rīcības plānu un darbības sastāvdaļu.

ŠĪ KODEKSA ĪSTENOŠANA

Visi Grupas Pārstāvji ievēro šo Kodeksu, attiecīgās Grupas iekšējās procedūras un jebkādus citus vietējos iekšējos vai tehniskos noteikumus, kas attiecas uz šajā dokumentā aplūkotajiem jautājumiem.

Šis Kodekss tiks izziņots visiem Grupas Pārstāvjiem. Antalis nodrošinās, ka attiecīgie Pārstāvji saņem atbilstošu apmācību attiecībā uz šī Kodeksa saturu un tā piemērošanu, kā arī tiek informēti par piemērojamām iekšējām procedūrām.

Grupa aicina tās amatpersonas un vadītājus nodrošināt, ka to pakļautībā strādājošie darbinieki ievēro šo Kodeksu un uzraudzīs šī Kodeksa ievērošanu veicot (plānotas vai neplānotas) revīzijas.

Uzņēmējdarbības ētikas kodeksa pārkāpumi ir uzskatāmi par būtiskiem pārkāpumiem, par ko tiek piemērots disciplinārsods, nekavējoša amata pilnvaru apturēšana, atbrīvošana no amata, darba attiecību izbeigšana vai civilprasība. Turklāt par ētikas kodeksa pārkāpumiem, kas ir arī likumpārkāpumi, var tikt piemēroti naudas sodi, sodi vai citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi vai bažas par šī Uzņēmējdarbības ētikas kodeksa īstenošanu vai interpretāciju, jebkurš Pārstāvis var konsultēties ar savu tiešo vadītāju un sazināties ar Korporācijas sekretāru / Juridisko nodaļu.

Par jebkādiem incidentiem, kas ir saistīti ar kādu no šiem noteikumiem, jāziņo Korporācijas sekretāram / Grupas Juridiskajai nodaļai.

 

Hervé Poncin, Antalis Grupas Direktors

Pēdējo reizi atjaunots: 2017. gada 7. decembrī