PRIVĀTUMA POLITIKA

Esam apņēmušies sargāt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu; šajā politikā norādīts, ko mēs darām ar Jūsu personas informāciju.

Privātuma paziņojums klientiem un trešajām personām

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada jūlijs

1. Kas mēs esam?
2. Uz ko attiecas šis privātuma paziņojums?
3. Kāda informācija tiek aptverta?
4. Kādu informāciju mēs vācam, un kā mēs to izmantojam?
5. Starptautiska nodošana
6. Atklāšana
7. Pakalpojumu sniedzēji
8. Jūsu informācijas atjaunināšana
9. Glabāšana
10. Jūsu tiesības

1. Kas mēs esam?

Antalis (“ANTALIS”) ir Francijas kapitālsabiedrība (Société Anonyme) ar pamatkapitālu 213 000 000 eiro apmērā, reģistrēta Nantēras (Nanterre) Komercdarbības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 410 336 069, juridiskā adrese: 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Francija).

ANTALIS grupa ir vadošais profesionālā papīra izplatītājs un iepakojuma un vizuālās komunikācijas risinājumu nodrošinātājs Eiropā un pasaulē (ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm). ANTALIS grupa ir vienīgais operators šajā sektorā, ar savām saistītajām sabiedrībām starptautiski darbojoties 43 valstīs. ANTALIS grupa sniedz visplašāko un dažādāko preču un risinājumu klāstu šajā tirgū un piedāvā saviem klientiem augsta līmeņa inovatīvu apkalpošanas līmeni pielāgošanas, kompetences un loģistikas ziņā, pamatā izmantojot savus 123 izplatīšanas centrus visā pasaulē.

Mūsu ANTALIS sabiedrību kontaktinformāciju visā pasaulē var atrast mūsu tīmekļa vietnē www.antalis.com.

ANTALIS ir apņēmies atbildīgi vākt, uzturēt un izmantot mūsu klientu un biznesa kontaktpersonu personas informāciju. Eiropas Savienības un citu valstu datu aizsardzības tiesību aktos noteikti ANTALIS saistoši stingri nosacījumi.

Savā Rīcības kodeksā (Code of Conduct) ANTALIS ir norādījusi sev un savām Grupas sabiedrībām, kā Grupa atzīst katras personas fundamentālās un neatsavināmās tiesības uz savas privātās dzīves un savu personas datu aizsardzību, apņemšanos ieviest nepieciešamās procedūras, lai savu darbību ietvaros to veiktā personas datu vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar piemērojamo likumu un ar pienācīgu cieņu pret personām, viņu informācijas drošību un konfidencialitāti. Vairāk informācijas varat atrast mūsu tīmekļa vietnē www.antalis.com.

ANTALIS grupa strādā pie savu procedūru atjaunināšanas atbilstoši ES Regulai 2016/679 par personas datu aizsardzību, izveidojot iekšējo datu aizsardzības programmu, lai veicinātu vienotu standartu visā ANTALIS grupā personas informācijas vākšanai, izmantošanai un pārvaldīšanai. Jūsu personas informācijas datu pārzinis būs ANTALIS sabiedrība vai sabiedrības, ar kuru Jūs slēdzat darījumu, un/vai ANTALIS, kas tālāk saukts – ANTALIS.

Šajā privātuma paziņojumā ir paskaidrots, kā mēs vācam, izmantojam un atklājam informāciju par klientiem, piegādātājiem, akcionāriem un citām darījumu un sabiedrības kontaktpersonām, un apraksta Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas informāciju. Lūdzam to rūpīgi izlasīt.

2. Uz ko attiecas šis privātuma paziņojums?

Klienti

Šis paziņojums attiecas uz atsevišķu klientu kontaktpersonām, ar kurām mēs sazināmies, ieskaitot potenciālos klientus. Tas attiecas uz personas informāciju, kas tiek vākta mūsu klientu piesaistīšanas, iepazīstināšanas (on-boarding) un līgumu slēgšanas ietvaros, kā arī informāciju, kas tiek vākta klientu attiecību laikā.

Tas attiecas uz informāciju par klientu uzņēmumu darbiniekiem, kuru datus mēs saņemam produktu un pakalpojumu sniegšanas ietvaros. Šajos gadījumos mūsu galvenā klientu kontaktpersona nodrošina, ka visas skartās personas tiek informētas, ka to personas dati tiks mums atklāti un kādiem nolūkiem mēs tos izmantosim, piemēram, uzrādot tām šī paziņojuma kopiju.

Akcionāri

Iepriekš norādītais apraksts attiecas arī uz mūsu akcionāriem.

Piegādātāji

Iepriekš norādītais apraksts attiecas arī uz mūsu piegādātājiem.

Biznesa kontaktpersonas

Turklāt šis paziņojums attiecas uz tādu personu personas informāciju, kuras nav esošie vai bijušie klienti vai akcionāri, bet kuri ir pieteikušies saņemt ANTALIS paziņojumus, piemēram, e-pasta paziņojumus un publikācijas vai kuri apmeklē ANTALIS (vienpersoniski vai kopā ar partneru organizācijām) organizētos pasākumus.

Citas kontaktpersonas

Šis paziņojums attiecas arī uz tādu personu personas informāciju, ar kurām ANTALIS slēdz darījumus vai sazinās, veicot savu komercdarbību, piemēram, aģenti, citas ieinteresētās personas un pretējās puses.

3. Kāda informācija tiek aptverta?

Šajā privātuma paziņojumā “personas informācija” ir jebkura informācija (elektroniska vai rakstiska), kas attiecas uz personu, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši atsaucoties uz tādu identifikatoru, kā šādas personas vārdu, personas kodu, atrašanās vietu, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Tā arī ietver īpašas kategorijas personas informāciju (“īpašas kategorijas dati”), no kuras mēs varam noteikt vai izsecināt personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko pārliecību vai citus līdzīga veida uzskatus, dalību arodbiedrībās, fizisko vai garīgo veselību vai stāvokli (ieskaitot biometriskos un ģenētiskos datus), dzimumdzīvi/orientāciju vai tiesas datus (ieskaitot informāciju par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai iespējamu izdarīšanu un jebkādu piemērotu sodu vai sankcijas).

ANTALIS vāks īpašas kategorijas datus tikai tad, ja tas ir nepieciešams kādam no tālāk norādītiem nolūkiem. Papildu informācija, kad un kāpēc mums tas var būt vajadzīgs, ir norādīta šeit, 4. sadaļā “Kādu informāciju mēs vācam, un kā mēs to izmantojam?”.

 

4. Kādu informāciju mēs vācam, un kā mēs to izmantojam?

ANTALIS var izmantot Jūsu personas informāciju dažādiem nolūkiem, kā norādīts turpmākajās sadaļās.

ANTALIS ir apņēmies vākt un izmantot tikai tādus personas datus, kas ir vajadzīgi, lai sniegtu preces un pakalpojumus mūsu klientiem, lai izveidotu un/vai uzturētu darījumu attiecības ar darījumu partneriem, lai informētu personas par precēm un pakalpojumiem, un notikumiem, kas pēc ANTALIS pamatota sprieduma var būt šīm personām interesanti un/vai par kuriem šīs personas ir apstiprinājušas savu vēlmi saņemt informāciju no ANTALIS. Jūs uzzināsiet vairāk informācijas par nolūkiem, informāciju, ko mēs varam vāktu, informācijas avotu un tiesisko pamatu, uz kuru ANTALIS paļaujas, ja nosūtīsiet pieprasījumu uz šādu šim nolūkam izveidotu e-pastu dpo@antalis.com.

Dažos gadījumos Jums būs obligāti jāsniedz personas informācija ANTALIS, lai mēs spētu sniegt Jums (vai Jūsu darba devējam) preces un pakalpojumus, nolīgtu Jūs vai izpildītu ANTALIS tiesiskās saistības.

Identitātes, konfliktu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un citas pārbaudes ANTALIS vāc dažādu informāciju par klientiem un kontaktinformāciju mūsu jaunās piesaistīšanas un iepazīstināšanas (on boarding) procedūras ietvaros. To var saukt par klienta izpēti vai “Zini savu klientu”, vai “Zini savu piegādātāju”. Pārbaudes var iekļaut dažus vai visus šādus elementus:

· identitātes pārbaude: vārda un adreses pārbaude;

· uzņēmumu un citu juridisku personu patiesais labuma guvējs; · konfliktu pārbaude: lai novērstu interešu konfliktu;

· nelikumīgi un noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pārbaudes;

· politiski ietekmējamas personas pārbaudes: tādas personas, kurām ir nozīmīgas lomas valdībā, tiesās, centrālajās bankās, vēstniecībās, bruņotajos spēkos un valsts uzņēmumos, ieskaitot viņu ģimenes locekļus un cieši saistītās personas;

· valsts sankciju sarakstu pārbaudes;

· iekšējās informācijas izmantošana.

Šīs pārbaudes tiek veiktas juridiskos, vai uzņēmējdarbības nolūkos vai nolūkā nodrošināt atbilstību regulēto nozaru prasībām, un varbūt būs jāatkārto mūsu līguma laikā. Ir būtiski, ka Jūs iesniedzat mums visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, citādi tas var skart mūsu iespējas sniegt Jums preces un pakalpojumus.

Mēs varam izmantot trešo personu avotus, lai iegūtu šīs informācijas daļu. Datiem var piekļūt, nosūtot pieprasījumu uz šādu e-pastu dpo@antalis.com.

Preču un pakalpojumu sniegšana

ANTALIS var vākt vai radīt papildu datus par Jums mūsu līguma darbības laikā, lai nodrošinātu preces un pakalpojumus.

Mēs arī varam izmantot Jūsu personas informāciju:

· lai pārvaldītu mūsu attiecības un uzturētu līgumiskās attiecības;

· lai kārtotu grāmatvedību un nodokļus

· lai nodrošinātu mārketingu un komercdarbības attīstību;

· lai izpildītu ANTALIS pienākumus atbilstoši regulēto nozaru noteikumiem;

· lai nodibinātu, izlietotu un aizstāvētu juridiskās tiesības;

· lai novērstu un konstatētu noziegumus;

· lai izpildītu hronoloģijas un statistikas nolūkus.

Citas komerctiesiskās saskarsmes

Veicot savstarpēju biznesu vai slēdzot citus komerciālus darījumus ar ANTALIS, mēs varam vākt vai radīt datus par Jums. Mēs varam izmantot šo personas informāciju, lai pārvaldītu mūsu attiecības un uzturētu līgumiskās attiecības, kārtotu grāmatvedību un nodokļus, un izpildītu mūsu likumiskās saistības.

Mēs arī varam atklāt Jūsu personas datus trešajām personām, ja mēs pārdodam vai pērkam uzņēmumu vai aktīvus; tādā gadījumā mums var būt pienākums atklāt personas datus potenciālajam uzņēmuma vai aktīvu pārdevējam vai pircējam, kā arī to profesionālajiem konsultantiem. Ja trešā persona vai kāda no mūsu Grupas sabiedrībām nopērk mūsu sabiedrību vai lielāko daļu tās aktīvu, mūsu kā pārdevēja valdījumā esošie personas dati tiks iekļauti nodotajos aktīvos.

Mūsu telpās vāktā informācija

Ja Jūs apmeklējat mūsu telpas, ANTALIS vai uzņēmuma, kas pārvalda mūsu telpas, izmantotās CCTV sistēmas var ierakstīt Jūsu attēlu. Tāpat ēkas piekļuves kontroles sistēmas var reģistrēt vietu, laiku un datumu, kad Jūs ienākat un izejat no mūsu birojiem.

Paziņojumi

Ja atļauj piemērojamie tiesību akti, ANTALIS var ierakstīt un/vai uzraudzīt ienākošos un izejošos tālruņa zvanus un ANTALIS tīklos saņemto un nosūtīto elektronisko saziņu, lai aizsargātu mūsu uzņēmumu un pārbaudītu atbilstību mūsu politikām un attiecīgajām tiesiskajām prasībām. Jebkura tāda ierakstīšana un/vai uzraudzīšana tiek veikta mūsu likumīgās komercdarbības nolūkā un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Tā var iekļaut šādus nolūkus:

· faktu uzskaite (tai skaitā balss ziņojumu pārveide par teksta ziņojumiem);

· ANTALIS politiku un procedūru izpildes noteikšana;

·piemērojamo tiesību aktu ievērošana;

· noziegumu novēršana un konstatēšana;

· ANTALIS tīklu un sistēmu efektīvas izmantošanas un darba uzraudzība.

Lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju, ziņojumus un dokumentus var nosūtīt nešifrētā e-pastā. Jūs zināt, ka tas nav garantēts drošs saziņas veids, kā arī piegādei nav noteikti nekādi standarti. Ja Jūs dodat priekšroku nešifrētu e-pastu izmantošanai, lūdzam sazināties ar Jūsu kontaktpersonu no ANTALIS.

Mārketings un komercdarbības attīstība ANTALIS vāc informāciju mārketinga un komercdarbības attīstības nolūkā un klientu attiecību vispārējās pārvaldes ietvaros. Mēs varam izmantot atsevišķu personas informāciju klientu izklaides nolūkā, tai skaitā reģistrējot Jūsu intereses un kam Jūs dodat priekšroku.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums informāciju pa e-pastu vai pastu, vai sociālajos medijos, vai sociālos tīklos par mūsu produktiem un pakalpojumiem, nozares attīstību, brošūras, paziņojumus presei, ielūgumus uz semināriem un runām. Jūs varat noteikt jomas un priekšmetus, kas Jums ir interesanti, kad Jūs pierakstāties mūsu tīmekļa vietnē. Jūs varat jebkurā laikā atjaunot savu izvēli vai atteikties. Lai uzzinātu papildu informāciju par Jūsu tiesību izlietošanu, skatieties 10. sadaļu “Jūsu tiesības”.

Pasākumi Ja Jūs piedalāties ANTALIS vai sadarbībā ar to organizētā pasākumā, mēs vāksim kontaktinformāciju reģistrēšanās laikā. Šī informācija var iekļaut diētas prasības un datus par jebkādiem veselības jautājumiem vai invaliditāti, kas ietekmē Jūsu dalību pasākumā. Ja pasākums tiek organizēts kopā ar partneri vai tiek noturēts ārpus uzņēmuma, mums varbūt būs jāatklāj Jūsu personas dati partnerim, pasākuma organizatoram vai pasākuma vietai. Tiks atklāts tikai pasākuma noturēšanai minimālais nepieciešamais informācijas apjoms. Ja pasākums tiek organizēts kopā ar partneri, tas būs atbildīgs par Jūsu informēšanu, ja tas vēlas veikt jebkādu mārketingu, un par Jūsu piekrišanas saņemšanu atkarībā no situācijas.

Sīkdatnes Ja Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, mēs informējam Jūs, ka tās izmanto sīkdatnes un citus tīmekļa datplūsmas analīzes rīkus (piemēram, Pixel Tracking, Google Analytics utt.). Lūdzam uzklikšķināt uz saites Sīkdatņu politika, lai uzzinātu papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam šos rīkus, vai pieprasiet to no dpo@antalis.com.

 

5. Starptautiska nodošana

ANTALIS ir starptautisks koncerns, kas darbojas visā pasaulē. Kā vairums starptautisku uzņēmumu ANTALIS ir centralizējis noteiktus savu klientu administrācijas un uzskaites pārvaldes aspektus Eiropas Savienībā. Turklāt, ja projekti aptver vairāk nekā vienu jurisdikciju, visām ANTALIS personām, kuras strādā pie attiecīgā projekta, būs jāpiekļūst informācijai. Tā rezultātā personas informāciju var nodot ārpus izcelsmes valsts (tai skaitā ārpus Eiropas Ekonomikas zonas), un tai var piekļūt ANTALIS ietvaros visā pasaulē. ANTALIS piemēros visus nepieciešamos drošības un tiesiskos līdzekļus, lai nodrošinātu ANTALIS ietvaros nosūtītās personas informācijas drošību un integritāti, tādējādi ļaujot nodot personas informāciju, kuras izcelsme ir EEZ, globālā mērogā ANTALIS ietvaros atbilstoši piemērojamajiem Eiropas privātuma tiesību aktiem, piemērojot tādus pašus personas informācijas aizsardzības standartus. Līdz ar to Jūsu personas informācijai tiks piemērota viena līmeņa aizsardzība neatkarīgi no tās atrašanās vietas ANTALIS ietvaros. Tāpat Jūsu personas informācijai piekļūs ANTALIS pakalpojumu sniedzēji, kuri var atrasties citās jurisdikcijās. Lai uzzinātu vairāk informācijas, skatieties 7. sadaļu “Pakalpojumu sniedzēji”.

6. Atklāšana

ANTALIS var atklāt Jūsu personas informāciju, (i) ja tas ir vajadzīgs norādītajos nolūkos, tai skaitā ANTALIS ietvaros; (ii) ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti; (iii) ja notiek mūsu uzņēmuma reorganizācija vai apvienošana ar citu uzņēmumu; (iv) ja mēs uzskatām, ka tāda atklāšana ir vajadzīga līguma noteikumu vai citu vienošanos piemērošanai vai izpildei, vai ANTALIS tiesību, īpašuma vai drošības aizsargāšanai un aizstāvēšanai; (v) ja ir jāizpilda tiesas process, tiesas rīkojums vai cits tiesisks pienākums, vai regulējošās vai valsts iestādes pieprasījums; vai (vi) ja Jūs esat devis savu piekrišanu. Mēs vēlamies īpaši uzsvērt faktu, ka dažās jurisdikcijās ANTALIS ir tiesisks pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem un citām darbībām attiecīgajām regulējošajām iestādēm saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma finansēšanas, iekšējās informācijas izmantošanas darījumiem novēršanas vai saistītiem tiesību aktiem. ANTALIS arī var ziņot policijai un citām tiesībsargājošām iestādēm par savām aizdomām par noziedzīgu nodarījumu. Mums var būt aizliegts iepriekš vai vispār informēt Jūs par šādu ziņošanu. Trešās personas, kuras saņem personas informāciju saistībā ar klientiem, darījumu un uzņēmuma kontaktpersonām, var būt · nodokļu, muitas un akcīzes iestādes; · regulējošās un citas profesionālās iestādes; · fondu biržas un kotēšanās iestādes; · sabiedrības valdes locekļu un akcionāru valsts reģistri; · identitātes pārbaudes pakalpojumu sniedzēji; · kredītinformācijas aģentūras; · tiesas, policija un tiesībsargājošās iestādes; · valsts departamenti un aģentūras; · auditori un profesionāli konsultanti (tai skaitā profesionālās atlīdzības apdrošinātāji un konsultanti). ANTALIS pieliks visas pamatotās pūles, lai katrā gadījumā atklātu tikai minimālo personīgo informāciju.

7. Pakalpojumu sniedzēji

Trešās personas, kuras sniedz pakalpojumus ANTALIS, tiek sauktas par “Apakšuzņēmējiem”. ANTALIS noslēgs līgumus ar Apakšuzņēmējiem, ietverot attiecīgo privātuma tiesību aktu prasības. Apakšuzņēmējiem būs pienākums piemērot pienācīgus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas informāciju, un viņi drīkstēs izmantot personas informāciju tikai atbilstoši ANTALIS norādījumiem. Apakšuzņēmēji, kuri apstrādā personas informāciju ANTALIS uzdevumā, var atrasties Eiropā un citās valstīs visā pasaulē. ANTALIS nodrošinās, ka Apakšuzņēmēji izpilda piemērojamās tiesību aktu prasības, kas attiecas uz personas informācijas nodošanu ārpus jurisdikcijas, kurā tā tika sākotnēji vākta. Attiecībā uz datiem, kas tiek vākti Eiropas Ekonomikas zonā vai kas attiecas uz datu subjektiem EEZ, ANTALIS pieprasīs, lai Apakšuzņēmēji noslēdz standartklauzulas par personas informācijas nodošanu trešajām valstīm, kā atļauj piemērojamie Eiropas privātuma tiesību akti. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par Apakšuzņēmējiem, ar kuriem mēs sadarbojamies, sazinieties ar Globālo datu aizsardzības speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz šādu e-pastu dpo@antalis.com..

8. Jūsu informācijas atjaunināšana

ANTALIS pieliek visas pūles, lai nodrošinātu ANTALIS valdījumā esošās personas informācijas precizitāti un pilnīgumu. Lai palīdzētu mums nodrošināt, ka mums ir visjaunākā informācija par Jums, ir svarīgi, lai Jūs mūs informētu par jebkādu Jūsu kontaktinformācijas vai citas personas informācijas atjaunošanu. Lūdzam sazināties ar personu no ANTALIS, ar kuru Jūs parasti sazināties. Tāpat Jūs varat sazināties ar ANTALIS globālo datu aizsardzības speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz šādu e-pastu dpo@antalis.com.

9. Glabāšana

ANTALIS glabās personas informāciju tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams 4. sadaļā “Kādu informāciju mēs vācam, un kā mēs to izmantojam?” noteiktajiem nolūkiem. Ņemiet vērā, ka glabāšanas termiņi dažādās jurisdikcijās var atšķirties. Personas dati parasti tiek glabāti vismaz 2 gadus, bet tos var glabāt ilgāk atbilstoši likumā noteiktajam noilguma termiņam. Mums var būt nepieciešamība glabāt informāciju ilgu laiku, lai nodibinātu, izlietotu vai aizstāvētu mūsu juridiskās tiesības un lai arhivētu un nodrošinātu hronoloģiju (historical purposes). Ja iespējams un praktiski izdarāms, personas informācija tiks anonimizēta, izņemot, aizstājot vai bloķējot datus, pēc kuriem var identificēt personu. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par glabāšanas kārtību, sazinieties ar globālo datu aizsardzības speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz šādu e-pastu dpo@antalis.com.

 

10. Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības saistībā ar Jūsu personas informāciju: · piekļūt Jūsu personas informācijai, kas ir ANTALIS turējumā; · labot savu personas informāciju, piemēram, ja tā ir nepilnīga vai nepareiza; · atteikties no mārketinga ziņojumu saņemšanas jebkurā laikā; · noteiktos apstākļos un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – tiesības ierobežot vai iebilst pret Jūsu personas informācijas apstrādi, vai pieprasīt, lai Jūsu personas informācija tiek dzēsta; · noteiktos apstākļos un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – tiesības saņemt kopiju no personas informācijas, ko Jūs esat sniedzis ANTALIS, strukturētā, vispārēji izmantotā un mašīnlasāmā formātā (saukts – “datu pārnesamība”); · ja Jūs esat sniedzis personas informāciju brīvprātīgi vai citādi piekritis tās izmantošanai, – tiesības atsaukt savu piekrišanu; · tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (vairāk informācijas skatīt tālāk). Ja Jūs vēlaties izlietot savas tiesības, lūdzam sazināties ar ANTALIS globālo datu aizsardzības speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz šādu e-pastu dpo@antalis.com. E-pasti un elektroniskie paziņojumi tiešā mārketinga nolūkā Kad Jūs izveidojat kontu vai reģistrējaties pirmo reizi pie mums, ANTALIS prasīs, vai Jūs vēlaties saņemt mārketinga/komerciālu informāciju no ANTALIS. Lai saņemtu informāciju no ANTALIS, Jums jāatzīmē rūtiņa “Piekrītu saņemt mārketinga/komerciālu informāciju vai piedāvājumus no ANTALIS, jebkuras ANTALIS sabiedrības un jebkuriem to oficiālajiem izplatītājiem pa e-pastu vai jebkuriem elektroniskas saziņas līdzekļiem”. Ja Jūs nevēlaties saņemt informāciju, atstājiet rūtiņu tukšu. PIETEIKŠANĀS: ja piekrītat saņemt informāciju no ANTALIS, ANTALIS drīkstēs sūtīt Jums digitālu vai drukātu mārketinga/komerciālu informāciju, piemēram, informāciju par precēm, komerciālus piedāvājumus, informāciju par pasākumiem, projektiem vai ielūgumu. Lai atteiktos, Jūs varat doties uz konta sadaļu ANTALIS tīmekļa vietnē un jāizņem ķeksītis no rūtiņas vai jāseko atteikšanās saitei, kas būs iekļauta katrā e-pastā no ANTALIS, vai jānosūta e-pasts ANTALIS globālajam datu aizsardzības speciālistam uz šādu e-pasta adresi dpo@antalis.com. Ja Jums ir mazāk nekā 18 gadu Ja Jums nav 18 gadu, pārliecinieties, ka Jums ir atļauja no saviem vecākiem / aizbildņa, pirms Jūs sniedzat mums savus personas datus. Nepilngadīgas personas, kurām nav 18 gadu, nedrīkst sniegt mums savus personas datus bez tādas atļaujas. Tiesības iesniegt sūdzību Ja mūsu atbilde nav Jums apmierinoša vai Jūs uzskatāt, ka mēs neapstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši tiesību aktiem, Jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē Jūsu valstī – Datu valsts inspekcijā. Šī apliecinājuma grozījumi Šis Privātuma paziņojums ir atjaunināts 2018. gada maijā. Mēs varam jebkurā laikā ieviest izmaiņas un pēc nepieciešamības grozīt to, lai ievērotu jebkurus piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus. Iesakām to laiku pa laikam pārlasīt. Jebkādas Privātuma paziņojuma izmaiņas stāsies spēkā no to publicēšanas mūsu tīmekļa vietnēs. Jautājumi Ja Jums ir jautājumi par šo Privātuma paziņojumu, lūdzam sazināties ar ANTALIS globālo datu aizsardzības speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz šādu e-pastu dpo@antalis.com.