Antalis AS E-komercijas noteikumi

 

AS „Antalis” e-komercijas noteikumi JURIDISKĀM PERSONĀM

Vispārīgie noteikumi

1. Šo noteikumu izpratnē:

 -  Pārdevēja mājas lapa ir interneta vietne ar domēnu: www.antalis.lv;

 -  Pārdevējs ir akciju sabiedrība „Antalis” (vienotais reģ. Nr. 40003135842, juridiskā adrese: Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2119);

 - Pircējs ir persona, kura vienlaicīgi atbilst šādiem kritērijiem: 1) ir juridiska persona un  2)  ir autorizēts Pārdevēja mājas lapas lietotājs;

 - preces ir Pārdevēja preču sortimentā ietilpstošie produkti, kas tiek piedāvāti tirdzniecībai Pārdevēja mājas lapā un ir pieejami Pārdevēja noliktavā;

 - pasūtījums ir šajos noteikumos atrunātā kārtībā Pircēja veikts preču pasūtījums.

2. Šie noteikumi attiecas uz Pārdevēja un Pircēja tiesiskajām attiecībām gadījumos, kad Pircējs veic preču pasūtījumu, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtījuma veikšanas iespēju.

3. Izdarot preču pasūtījumu Pārdevēja mājas lapā, pušu tiesiskās attiecības regulē starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtais pirkuma līgums (ja tāds ilgstošas un regulāras sadarbības nolūkā starp Pārdevēju un Pircēju ir noslēgts pirms Pircēja konta izveides mājas lapā, turpmāk tekstā – pirkuma līgums) un šie noteikumi. Ja kādā jautājumā rodas pretruna starp pirkuma līguma noteikumiem un šiem noteikumiem, attiecībā uz mājas lapā veiktiem pasūtījumiem šie noteikumi kā speciālie noteikumi ir noteicoši, jo izstrādāti, ievērojot interneta vides specifiku un izmantoto tehnoloģiju tehniskās iespējas Pārdevēja mājas lapā veiktu pasūtījumu veikšanā, šo pasūtījumu apstrādē un izpildē.

4. Pirkt preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, iespējams tikai autorizētam lietotājam. Par autorizētu lietotāju Pircējs var kļūt, aizpildot Pārdevēja mājas lapā pieejamo konta pieprasījumu un nosūtot to Pārdevējam. Pēc saņemtā konta pieprasījuma apstrādes, Pārdevējs nosūta Pircējam pieejas datus mājas lapas sadaļai, kas pieejama tikai autorizētiem lietotājiem.

Preču pasūtīšana un pasūtījumu izpilde

5. Pasūtījumu Pircējs veic, ievērojot Pārdevēja mājas lapā izveidoto preču pasūtīšanas kārtību: vispirms Pircējs reģistrējas (autorizējas) mājas lapā, tad izvēlas mājas lapā preces, pēc tam apstiprina izvēlēto preču pasūtījumu un nosūta to Pārdevējam, iepriekš izdarot atzīmi par piekrišanu šiem noteikumiem.

6. Preču pasūtījuma nosūtīšana Pārdevējam nav iespējama un pasūtījums nav uzskatāms par veiktu, ja Pircējs nav akceptējis piekrišanu šiem noteikumiem, izdarot par to atzīmi īpaši tam norādītā vietā mājas lapā.

7. Saņemot Pircēja izdarīto preču pasūtījumu, Pārdevēja mājas lapas sistēma automātiski sagatavo šī pasūtījuma apstiprinājumu, nosūtot to uz Pircēja e-pastu (turpmāk tekstā – automātisks apstiprinājums). Automātiskajā apstiprinājumā tiek norādīta šāda informācija: preces, to daudzums, cena, pasūtījuma kopsumma un citi ar pasūtījuma izpildi saistīti dati.

8. Ja konkrētais pasūtījums ir tāds, kam jāpiemēro maksa par pakalpojumu saskaņā ar Pārdevēja mājas lapā publicēto pakalpojumu cenrādi (piem., „Maza apjoma piegāde”, „Exprespiegāde”, „Mazo paciņu komplektēšana (lokšņu skaitīšana)”, „Preču, materiālu un produktu pārpakošana”, „Lielformāta materiālu loksnēs zāģēšana” u.tml. pakalpojumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā), šī pakalpojuma maksa pasūtījuma automātiskajā apstiprinājumā nebūs norādīta, bet tiks piemērota papildus kopējai pasūtīto preču cenai. Pakalpojuma maksa Pārdevēja mājas lapā publicētajā pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā būs norādīta preču pavadzīmē, ar ko preces tiks izsniegtas Pircējam, izpildot pasūtījumu, vai Pircējam elektroniski sagatavotajā un uz e-pastu nosūtītajā rēķinā (gadījumā, kad uz Pircēju attiecas priekšapmaksas veikšanas pienākums). Pircējs apņemas attiecīgā pakalpojuma maksu pavadzīmē vai rēķinā  norādītajā apmērā samaksāt termiņā, kas noteikts samaksai par precēm.

9. Pasūtījuma automātisks apstiprinājums nenozīmē šī pasūtījuma pieņemšanu izpildei, ja pastāv kāds no šajos noteikumos vai pirkuma līgumā minētajiem šķēršļiem pasūtījuma izpildei vai ja tehnisku iemeslu dēļ nenotiek pasūtījuma apstrāde, vai ja Pircējam ir pienākums veikt priekšapmaksu par precēm.

10. Pircējam, kuram nav noslēgts atsevišķs pirkuma līgums ar Pārdevēju, preces tiek pārdotas tikai saskaņā ar priekšapmaksas noteikumiem – preču piegādes termiņš tiek rēķināts no dienas, kad Pārdevēja Pircējam izrakstītajā rēķinā norādītā summa par pasūtītajām precēm un uz tām attiecināmajiem maksas pakalpojumiem (ja tādi ir) ir pilnā apmērā saņemti Pārdevēja bankas kontā.

11. Ja nav nekādu šķēršļu pasūtījuma izpildei vai tehnisku problēmu pasūtījuma apstrādei, pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs uzsāk preču komplektēšanu atbilstoši pasūtījumam un izraksta atbilstošu pavadzīmi, ar ko nodod preces Pircējam (vai tā norādītajai personai, kas tiesīga pieņemt preces Pircēja vārdā) pirkuma līgumā atrunātajā kārtībā. Gadījumos, kad Pircējam jāveic priekšapmaksa, pasūtījuma galīgais apstiprinājums, preču komplektēšana un piegāde Pircējam notiek tikai pēc visas priekšapmaksas summas par precēm un pakalpojumiem (ja tādi ir) saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

12. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis pasūtītās preces automātiskā pasūtījuma apstiprinājumā norādītā datumā un nav saņēmis no Pārdevēja arī informāciju par šķēršļiem pasūtījuma izpildei vai priekšapmaksas rēķinu (ja uz Pircēju attiecas priekšapmaksas noteikumi), prezumējams, ka Pārdevējs pasūtījumu nav saņēmis vai pasūtījuma tālāka apstrāde nav notikusi tehnisku iemeslu dēļ, par ko Pārdevējs neuzņemas atbildību pret Pircēju. Šādā gadījumā Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 3. (trešajā) darba dienā pēc konkrētā automātiskā pasūtījuma apstiprinājumā norādītā piegādes datuma nosūtīt Pārdevējam uz e-pasta adresi antalislv@antalis.com pretenziju par pasūtījuma neizpildi, aprakstot visus ar konkrēto pasūtījumu saistītos apstākļus. Atbildot uz šo pretenziju, Pārdevējs telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā sazinās ar Pircēju un vienojas par pasūtījuma vēlāku izpildi vai par pasūtījuma atcelšanu. Gadījumā, ja ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc konkrētā automātiskā pasūtījuma apstiprinājumā norādītā piegādes datuma Pircēja pretenzija par pasūtījuma neizpildi nav saņemta, konkrētais pasūtījums uzskatāms par Pircēja atceltu, un nerada nekādas tiesiskās attiecības pušu starpā.

13. Ja pastāv kāds no šķēršļiem pasūtījuma izpildei, pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs telefoniski vai pa e-pastu sazinās ar Pircēju, norādot iemeslu, kāpēc nav iespējama pasūtījuma izpilde atbilstoši automātiskajam apstiprinājumam.

14. Par šķērsli saņemtā pasūtījuma izpildei var būt šādi iemesli:

- preču daudzuma nesakritība: starp Pārdevēja mājas lapā norādīto preču daudzumu pasūtījuma veikšanas brīdī un faktisko preču atlikumu noliktavā preču komplektēšanas brīdī;

- Pircējam ir nenokārtotas parāda saistības pret Pārdevēju vai ir sasniegts Pircējam piešķirtais kredītlimita apmērs;

- Pircējam ir tiesības pirkt preces tikai uz priekšapmaksas noteikumiem (tai skaitā -  Pircējam, kam nav noslēgts atsevišķs pirkuma līgums ar Pārdevēju);

- veicot pasūtījumu, Pircējs izdarījis specifiskus norādījumus, ko Pārdevējs nevar izpildīt vai kas vēl jāprecizē;

- tiesa ir pasludinājusi Pircēja tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesu;

- pastāv citi pirkuma līgumā atrunāti gadījumi, kad Pārdevējs ir tiesīgs neizpildīt Pircēja veikto pasūtījumu;

- Pārdevējam rodas aizdomas, ka ar Pircēja autorizācijas datiem mājas lapā reģistrējusies un pasūtījumu Pircēja vārdā izdarījusi persona, kura nav Pircēja pārstāvis.

15. Ja Pārdevēja noliktavā vairs nav attiecīgās preces vai tās atlikums ir mazāks par Pircēja pasūtījumā norādīto daudzumu, Pārdevējs par to telefoniski vai pa e-pastu paziņo Pircējam, un puses turpina pasūtījuma saskaņošanu vai atcelšanu (telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā):

- ja attiecīgo preču vispār vairs nav noliktavā, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, vai viņš izslēdz attiecīgo preci no pasūtījuma vai atceļ visu konkrēto pasūtījumu. Ja Pircējs atstāj pasūtījumu spēkā, izslēdzot no tā noliktavā neesošo preci, Pārdevējs preču piegādi veic atbilstoši šim grozītajam pasūtījumam. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, tas uzskatāms par nenotikušu;

- ja noliktavā esošo preču daudzums ir mazāks par Pircēja pasūtījumā norādīto preču daudzumu, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, vai viņš piekrīt pirkt attiecīgās preces samazinātā daudzumā, vai atceļ konkrētās preces pasūtījumu, vai atceļ visu pasūtījumu. Ja Pircējs atstāj pasūtījumu spēkā, samazinot attiecīgās preces daudzumu vai izslēdzot šo preci no pasūtījuma, Pārdevējs preču piegādi veic atbilstoši šim grozītajam pasūtījumam. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, tas uzskatāms par nenotikušu.

- saskaņojot pasūtījuma izmaiņas, nav pieļaujama noliktavā neesošas vai nepietiekamā daudzumā esošas preces aizvietošana ar citu preci. Ja Pircējs vēlas šīs preces vietā pasūtīt citu preci, tad jāveic jauns pasūtījums.

16. Ja Pircējam ir nenokārtotas parāda saistības pret Pārdevēju vai Pircējs ir sasniedzis saskaņā ar pirkuma līguma noteikumiem noteikto kredītlimita apmēru, Pārdevējs ir tiesīgs atteikt pasūtījuma izpildi, neuzņemoties nekādu atbildību par pasūtījuma neizpildi. Šādā gadījumā Pārdevējs paziņo (telefoniski vai pa e-pastu) Pircējam par pasūtījuma neapstiprināšanu. Tomēr Pārdevējs ir tiesīgs šo pasūtījumu izpildīt, pie nosacījuma, ja Pircējs piekrīt par attiecīgām precēm veikt priekšapmaksu un veic to Pārdevēja noteiktajā termiņā. Jautājums par pasūtīto preču apmaksu priekšapmaksas veidā saskaņojams telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā.

17. Gadījumos, kad Pircējam ir jāveic priekšapmaksa (tas noteikts atbilstoši pirkuma līguma noteikumiem vai šajos noteikumos minētajās situācijās, t.sk., ja Pircējs nav iepriekš noslēdzis pirkuma līgumu ar Pārdevēju regulārai ilgtermiņa sadarbībai), Pircēja pasūtījums uzskatāms par galīgi saskaņotu un pieņemtu izpildei tikai pēc priekšapmaksas summas pilnā apmērā saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

18. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, devis specifiskus norādījumus, ko Pārdevējs nevar izpildīt vai kas jāprecizē, pasūtījums uzskatāms par saskaņotu tikai pēc tam, kad puses telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā ir precizējušas vai atcēlušas Pircēja specifiskos norādījumus.

19. Pircēja tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa gadījumā pasūtījums netiek apstiprināts. Tomēr Pārdevējs ir tiesīgs šo pasūtījumu izpildīt, pie nosacījuma, ja Pircējs piekrīt par attiecīgām precēm veikt priekšapmaksu un veic to Pārdevēja noteiktajā termiņā. Jautājums par pasūtīto preču apmaksu priekšapmaksas veidā saskaņojams telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā.

20. Gadījumā, ka Pārdevējam rodas aizdomas, ka Pircēja vārdā pasūtījumu izdarījusi kāda trešā persona, izmantojot Pircēja autorizācijas datus, Pārdevējs telefoniski var sazināties ar Pircēja pārstāvi un noskaidrot, vai Pircējs ir izdarījis konkrēto pasūtījumu. Ja Pircēja pārstāvis apstiprina pasūtījuma veikšanas faktu, Pārdevējs to pieņem izpildei. Ja Pircēja pārstāvis noliedz pasūtījuma veikšanas faktu, šis pasūtījums uzskatāms par nenotikušu.

21. Ja pastāv citi šķēršļi pasūtījuma izpildei, Pārdevējs par tiem paziņo Pircējam, un puses vienojas par tālāko rīcību. Visos gadījumos, kad jāsaskaņo galīgais pasūtījuma variants vai jāatceļ pasūtījums, pušu saziņa notiek telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā.

22. Ja pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs ir informējis Pircēju par šķēršļiem, pasūtījums izpildāms tikai pēc tam, kad puses ir saskaņojušas galīgo pasūtījuma variantu.

23. Ja Pārdevējs telefoniski vai e-pasta veidā paziņo par kādu šķērsli pasūtījuma izpildei, bet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pircēja informēšanas par šo šķērsli nav  saņēmis Pircēja atbildi par turpmāko rīcību (telefonisku vai pa e-pastu), pieņemams, ka Pircēja pasūtījums ir atcelts, ja vien vēlāk puses nevienojas citādi.

24. Preču pārdošana Pircējam notiek atbilstoši pušu saskaņotajam pasūtījuma galīgajam variantam. Atbilstoši tam Pārdevējs nokomplektē preces un izraksta pavadzīmi, saskaņā ar kuru preces piegādā vai izsniedz Pircējam (vai tā norādītajai personai, kas tiesīga pieņemt preces Pircēja vārdā).

25. Pušu pārstāvju paraksti uz attiecīgās pavadzīmes ir apliecinājums tam, ka Pārdevējs ir nodevis, bet Pircējs ir pieņēmis preces atbilstoši saskaņotajam pasūtījumam. Puses uzņemas atbildību par savu darbinieku un citu pārstāvi, kurš paraksta preču pavadzīmi attiecīgās puses vārdā, neatkarīgi no viņam noformētā pilnvarojuma. Pavadzīmē, pamatojoties uz saskaņoto galīgo pasūtījuma variantu, ir norādīta visa informācija par konkrēto pirkumu: preču sortiments, daudzums, cena, samaksas noteikumi un citi dati.

26. Gadījumā, ja saskaņotajā pasūtījumā Pircējs kā preču piegādes vietu ir norādījis adresi, kur preces pieņem trešā persona (nevis pats Pircējs), Pārdevējs preces uz šo adresi piegādā ar transporta pavadzīmi, kas trešajai personai ir jāparaksta, apliecinot konkrēto preču saņemšanu. Šādā gadījumā pēc preču piegādes Pircējam pa pastu tiek nosūtīta no Pārdevēja puses parakstīta pavadzīme trīs eksemplāros. Pircējam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā parakstīt pavadzīmes un vienu pavadzīmes eksemplāru nosūtīt atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja pavadzīme ar Pircēja parakstu nav saņemta atpakaļ, par pasūtīto preču pārdošanas apliecinājumu tiks uzskatīta transporta pavadzīme, uz kuras pamata Pārdevējs izrakstīs rēķinu Pircējam samaksas par precēm veikšanai (ja nav veikta priekšapmaksa).

27. Pircēja norādītajā preču saņemšanas adresē preces izkrauj Pārdevēja personāls, ja vien Pircējs ir nodrošinājis nepieciešamos apstākļus preču izkraušanai, tai skaitā iespēju bez šķēršļiem un droši piebraukt preču piegādes vietai. Gadījumā, ja Pārdevēja piegādes transportam nav iespējams brīvi (t.i., neapdraudot vadītāja veselību vai transporta drošību, neradot apdraudējumu kravai vai trešajām personām vai to īpašumam) piekļūt preču piegādes vietai vai ir citi šķēršļi preču izkraušanai, Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pirmā pieprasījuma nekavējoties novērst šos šķēršļus. Ja Pircējs to neizdara vai tūlītēja šķēršļu novēršana nav iespējama, Pārdevējs preces Pircējam neizsniedz un ved tās atpakaļ uz savu noliktavu. Šādā gadījumā preces Pircējam tiek piegādātas tad, kad Pircējs ir radījis piemērotus apstākļus Preču piegādei un izkraušanai. Šādā situācijā Pircējam ir pienākums samaksāt preču piegādes izdevumus saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja cenrādī (publicēts mājas lapā internetā) noteikto cenu.

28. No pavadzīmes parakstīšanas (attiecīgos gadījumos – no transporta pavadzīmes) brīža Pircējs uzņemas visa veida risku par precēm.

29. Preču pieņemšanas laikā Pircējam vai trešajai personai, kas pieņem preces, ir jāpārbauda, vai piegādāto preču sortiments (pēc artikuliem) un daudzums (pēc iepakojumiem) atbilst preču piegādes pavaddokumentiem un saskaņotajam pasūtījumam, kā arī vizuāli jāpārliecinās, vai preces nav bojātas.

30. Pēc preču pieņemšanas Pircējs var rakstveidā celt tikai šādas pretenzijas:

- 3 (trīs) darba dienu laikā no preču piegādes dienas – pretenzijas par iztrūkstošo preču skaitu vai svaru (bet ne konkrēta preču artikula iztrūkumu vispār, kas bija jāpārbauda preču pieņemšanas laikā);

- 10 (desmit) dienu laikā pēc preču ražošanas defektu konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preču piegādes dienas – pretenzijas par preču kvalitāti.

            Pretenziju nesaņemšana iepriekš minētajos termiņos apliecina, ka Pircējam nav nekādu iebildumu pret saskaņotā pasūtījuma izpildi un preču kvalitāti.

31. Pārdevējam nav pienākuma ņemt atpakaļ piegādātās preces, izņemot gadījumus, kad preču pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka piegādātās preces neatbilst pavaddokumentiem vai saskaņotajam pasūtījumam, vai arī pamatotas izrādās Pircēja pretenzijas, kas pieteiktas šo noteikumu 30.punktā atrunātajā kārtībā. Ja Pārdevējs piekrīt ņemt atpakaļ preces kāda cita iemesla dēļ, Pircējam ir jāsedz visi ar preču atpakaļ ņemšanu saistītie Pārdevēja izdevumi – saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja mājas lapā internetā publicētajā cenrādī noteiktajām cenām.

32. Ja precēm ir slēpti defekti, ko iespējams konstatēt tikai, uzsākot preču pārstrādi, Pircējam ir pienākums atgriezt Pārdevējam vismaz 90 (deviņdesmit) % no precēm nepārstrādātā veidā, pretējā gadījumā pretenzijas par preču kvalitāti netiek pieņemtas. Pretenzijas par slēptiem preču defektiem Pircējam jāpiesaka šo noteikumu 30.punktā noteiktajā pretenziju par preču kvalitāti iesniegšanas termiņā.

33. Ja atklājas, ka Pārdevējs ir piegādājis Pircējam nekvalitatīvas preces un Pircējs ir iesniedzis attiecīgu pretenziju Pārdevējam šo noteikumu 30.punktā atrunātajā kārtībā, Pārdevējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma un attiecīgu pierādījumu saņemšanas:

- paņemt atpakaļ nekvalitatīvās preces vai apmainīt nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām, vai samazināt preču cenu (atkarībā no tā, par ko puses vienojas);

- atlīdzināt zaudējumus, kas Pircējam radušies cēloniskā sakarā ar nekvalitatīvo preču izmantošanu, taču ne vairāk par pusi no nekvalitatīvo preču vērtības.

34. Puses ir vienojušās, ka preces, kuru daudzums pavadzīmē tiek norādīts loksnēs, metros vai kvadrātmetros, to daudzuma noteikšanas īpatnību dēļ, tiks uzskatītas par piegādātām pilnā apmērā, un Pircējam par tām jāmaksā visa pavadzīmē norādītā cena arī tad, ja starpība starp faktiski piegādāto preču daudzumu un pavadzīmē norādīto preču daudzumu neatšķiras vairāk par 3 (trīs) %.

35. Ja samaksa par precēm nav veikta priekšapmaksas veidā, tā Pircējam jāveic pavadzīmē norādītajā apmērā un kārtībā.

36. Pušu tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas šajos noteikumos, regulē pirkuma līguma noteikumi (ja tāds starp Pārdevēju un Pircēju ir noslēgts) un Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas.

Citas prasības

37. Lietojot Pārdevēja mājas lapu un pērkot preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, Pircējs apņemas ievērot vispārpieņemtās, kā arī šajos noteikumos atrunātās drošības prasības darbam interneta vidē.

38. Pircējs apņemas Pārdevēja mājas lapā redzamo informāciju, kas pieejama Pircējam kā autorizētam lietotājam, izmantot tikai ar preču pasūtīšanu saistītām vajadzībām. Nav pieļaujama mājas lapā publiski nepieejamas informācijas (t.i., kas nav pieejama bez reģistrēšanās, piem., par preču cenām) izpaušana trešajām personām. Gadījumā, ja Pircējs rīkojas pretēji šajā punktā noteiktajam, Pircējam ir pienākums atlīdzināt ar šo rīcību Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

39. Pircējs ir atbildīgs par autorizācijai mājas lapā nepieciešamās paroles un tml. datu drošu uzglabāšanu. Ja ir pazudusi parole vai ir aizdomas, ka kāda persona nesankcionēti ir izmantojusi šo paroli, Pircējam nekavējoties ir jāinformē Pārdevējs, vienlaicīgi veicot paroles nomaiņu.

40. Pircējam ir savlaicīgi jāinformē Pārdevējs par savas e-pasta adreses, tālruņa numura un citas informācijas, ko Pircējs norādījis konta pieprasījumā, piesakoties kļūt par mājas lapas autorizētu lietotāju, izmaiņām, lai nodrošinātu, ka Pārdevēja rīcībā visu laiku ir aktuāla informācija.

41. Ja Pārdevējam ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs vai kāda persona Pircēja vārdā mājas lapā rīkojas prettiesiski, Pārdevējam ir tiesības liegt Pircējam piekļuvi mājas lapas daļai, kas pieejama tikai autorizētiem lietotājiem un kurā iespējams veikt pasūtījumus, par to telefoniski vai e-pasta veidā informējot Pircēju. Piekļuve šai mājas lapas daļai var tikt atjaunota pēc visu apstākļu noskaidrošanas, ja vien netiek radīts turpmāks apdraudējuma risks.

42. Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju par tehniskajām problēmām, kas Pircējam rodas, lietojot Pārdevēja mājas lapu, veicot preču pasūtījumu vai tā saskaņošanu.

43. Kontaktinformācija saziņai ar Pārdevēju saistībā ar šiem noteikumiem ir šāda: t. 67100811; e-pasts: antalislv@antalis.com. Atbildes uz zvaniem un e-pastiem tiek sniegtas darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00.

44. Par tehniskajām problēmām mājas lapas darbībā Pārdevējs pēc iespējas apņemas publicēt informāciju savas mājas lapas publiski pieejamajā daļā, kā arī nosūtot e-pastu Pircējam vai Pircēju informējot telefoniski, ja traucējums ir ilgstošs. Šādu problēmu pastāvēšanas periodā Pārdevējs ir tiesīgs nepieņemt preču pasūtījumus un tos neapstrādāt.

45. Ja pastāv tehniskas problēmas, kas kavē preču pasūtījuma veikšanu vai saskaņošanu, šajos noteikumos noteiktie termiņi var pagarināties par to laika periodu, kurā nav iespējams izpildīt attiecīgo darbību tehnisku problēmu dēļ.

 


 

AS „Antalis” e-komercijas noteikumi FIZISKĀM PERSONĀM

Vispārīgie noteikumi

1. Šo noteikumu izpratnē:

- Pārdevēja mājas lapa ir interneta vietne ar domēnu: www.antalis.lv;

- Pārdevējs ir akciju sabiedrība „Antalis” (vienotais reģ. Nr. 40003135842, juridiskā adrese: Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2119);

- Pircējs ir persona, kura vienlaicīgi atbilst šādiem kritērijiem: 1) ir fiziska persona un  2) ir autorizēts Pārdevēja mājas lapas lietotājs;

- preces ir Pārdevēja preču sortimentā ietilpstošie produkti, kas tiek piedāvāti tirdzniecībai Pārdevēja mājas lapā un ir pieejami Pārdevēja noliktavā. Preces raksturojums ir norādīts pie attiecīgās preces Pārdevēja mājas lapā.

- pasūtījums ir šajos noteikumos atrunātā kārtībā Pircēja veikts preču pasūtījums;

- preču cena ir cena, kas norādīta precei Pārdevēja mājas lapā. Šajā cenā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis. Pārdevējs ir tiesīgs mājas lapā norādītās preču cenas grozīt pēc saviem ieskatiem. Pircējam saistoša ir tā preces cena, kas norādīta majās lapā attiecīgā preču pasūtījuma veikšanas laikā, šo cenu Pārdevējs nav tiesīgs vienpusēji palielināt.

- pakalpojumi ir tādi Pārdevēja nodrošināti pakalpojumi, kas nepieciešami Pircēja pasūtījuma izpildei (piem., preču piegāde, preču pārveidošana un tml.). Pakalpojumi var būt maksas un bezmaksas. Iespējamo maksas pakalpojumu aktuālais cenrādis piejams Pārdevēja mājas lapā.

2. Šie noteikumi attiecas uz Pārdevēja un Pircēja savstarpējām tiesiskajām attiecībām gadījumos, kad Pircējs pērk no Pārdevēja preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, t.i., ar distances līguma starpniecību.

3. Pirkt preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, ir tiesības tikai autorizētam lietotājam. Par autorizētu lietotāju Pircējs var kļūt, izpildot Pārdevēja mājas lapā pieejamo konta pieprasījumu un nosūtot to Pārdevējam. Ar konta pieprasījuma nosūtīšanu Pārdevējam, Pircējs ir apliecinājis, ka viņš ir rīcībspējīgs un vēlas pirkt preces un izmantot pakalpojumus atbilstoši šiem noteikumiem. Pēc saņemtā konta pieprasījuma apstrādes, Pārdevējs nosūta Pircējam pieejas datus mājas lapas sadaļai, kas pieejama tikai autorizētiem lietotājiem un kurā iespējams pasūtīt preces.

Preču pasūtīšana un pasūtījuma saskaņošana

4. Lai nopirktu preces, Pircējam ir jāreģistrējas (jāautorizējas) mājas lapā, no mājas lapā piedāvātā preču klāsta jāizvēlas preces, ko pircējs vēlas nopirkt, un jāizvēlas katras preces nepieciešamais daudzums. Pasūtījums noformējams, sekojot norādēm mājas lapā. Kad visas izvēlētās preces ievietotas virtuālajā preču grozā un ierakstīta visa mājas lapā pieprasītā informācija pasūtījuma noformēšanai (piem., piegādes adrese), pasūtījuma saturs Pircējam vēlreiz jāpārbauda un, ja nepieciešams, pirms pasūtījuma apstiprināšanas un nosūtīšanas Pārdevējam, jāveic nepieciešamie labojumi.

5. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas un nosūtīšanas Pārdevējam, Pircējam mājas lapā jāizdara atzīme par piekrišanu šiem noteikumiem. Preču pasūtījuma nosūtīšana Pārdevējam nav iespējama,  un pasūtījums nav uzskatāms par veiktu, ja Pircējs nav akceptējis piekrišanu šiem noteikumiem, izdarot atzīmi īpaši tam norādītā vietā mājas lapā.

6. Saņemot Pircēja izdarīto preču pasūtījumu, Pārdevēja mājas lapas sistēma automātiski sagatavo šī pasūtījuma apstiprinājumu, nosūtot to uz Pircēja e-pastu (turpmāk tekstā – automātisks apstiprinājums). Automātiskajā apstiprinājumā tiek norādīta šāda informācija: preces, to daudzums, cena, pasūtījuma kopsumma un citi ar pasūtījuma izpildi saistīti dati. Automātiskajā pasūtījumā nav norādīta pasūtījuma izpildei nepieciešamo pakalpojumu cena.

7. Ja konkrētais pasūtījums ir tāds, kam jāpiemēro maksa par pakalpojumu saskaņā ar Pārdevēja mājas lapā publicēto pakalpojumu cenrādi (piem., „Maza apjoma piegāde”, „Exprespiegāde”, „Mazo paciņu komplektēšana (lokšņu skaitīšana)”, „Preču, materiālu un produktu pārpakošana”, „Lielformāta materiālu loksnēs zāģēšana” u.tml. pakalpojumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā), šī pakalpojuma maksa pasūtījuma automātiskajā apstiprinājumā nebūs norādīta, bet tiks piemērota papildus kopējai pasūtīto preču cenai. Pakalpojumu maksa Pārdevēja mājas lapā publicētajā pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā būs norādīta Pircējam elektroniski sagatavotajā un uz e-pastu nosūtītajā rēķinā un preču pavadzīmē, ar ko preces tiks izsniegtas Pircējam, izpildot pasūtījumu.

8. Pasūtījuma automātisks apstiprinājums vēl nenozīmē šī pasūtījuma pieņemšanu izpildei.

9. Ja pasūtījuma izpildei nav nekādu šķēršļu (noliktavā ir pietiekams preču daudzums pasūtījuma izpildei, nav tehnisku problēmu u.tml.), Pārdevējs nosūta uz Pircēja e-pastu rēķinu par pasūtījumu. Ar šo brīdi pasūtījums uzskatāms par galīgi saskaņotu.

10. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta pēc tam, kad Pircēja saskaņā ar rēķinu samaksātā summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

11. Ja pastāv kāds no šķēršļiem pasūtījuma izpildei, pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs telefoniski vai pa e-pastu sazinās ar Pircēju, norādot iemeslu, kāpēc nav iespējama pasūtījuma izpilde atbilstoši automātiskajam apstiprinājumam.

12. Gadījumā, ja Pircējs pēc automātiskā apstiprinājuma saņemšanas nav saņēmis rēķinu un nav saņēmis no Pārdevēja arī informāciju par šķēršļiem pasūtījuma izpildei, prezumējams, ka Pārdevējs pasūtījumu nav saņēmis vai pasūtījuma tālāka apstrāde nav notikusi tehnisku iemeslu dēļ, par ko Pārdevējs neuzņemas atbildību pret Pircēju. Šādā gadījumā Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 3. (trešajā) darba dienā pēc konkrētā automātiskā pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas nosūtīt Pārdevējam uz e-pasta adresi antalislv@antalis.com pretenziju, aprakstot visus ar konkrēto pasūtījumu saistītos apstākļus. Atbildot uz šo pretenziju, Pārdevējs telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā sazinās ar Pircēju un vienojas par pasūtījuma vēlāku izpildi vai par pasūtījuma atcelšanu. Gadījumā, ja ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc automātiskā pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas pretenzija nav saņemta, konkrētais pasūtījums uzskatāms par Pircēja atceltu, un nerada nekādas tiesiskās attiecības pušu starpā.

13. Par šķērsli saņemtā pasūtījuma izpildei var būt šādi iemesli:

- preču daudzuma nesakritība: starp Pārdevēja mājas lapā norādīto preču daudzumu pasūtījuma veikšanas brīdī un faktisko preču atlikumu noliktavā preču komplektēšanas brīdī;

- veicot pasūtījumu, Pircējs izdarījis specifiskus norādījumus, ko Pārdevējs nevar izpildīt vai kas vēl jāprecizē;

- Pārdevējam rodas aizdomas, ka ar Pircēja autorizācijas datiem mājas lapā reģistrējusies un pasūtījumu Pircēja vārdā izdarījusi persona, kura nav Pircēja pārstāvis;

- pastāv kādi citi šķēršļi pasūtījuma izpildei.

14. Ja Pārdevēja noliktavā vairs nav attiecīgās preces vai tās atlikums ir mazāks par Pircēja pasūtījumā norādīto daudzumu, Pārdevējs par to telefoniski vai pa e-pastu paziņo Pircējam, un puses turpina pasūtījuma saskaņošanu vai atcelšanu (telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā):

- ja attiecīgo preču vispār vairs nav noliktavā, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, vai viņš izslēdz attiecīgo preci no pasūtījuma vai atceļ visu konkrēto pasūtījumu. Ja Pircējs atstāj pasūtījumu spēkā, izslēdzot no tā noliktavā neesošo preci, Pārdevējs preču piegādi veic atbilstoši šim grozītajam pasūtījumam. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, tas uzskatāms par nenotikušu;

- ja noliktavā esošo preču daudzums ir mazāks par Pircēja pasūtījumā norādīto preču daudzumu, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, vai viņš piekrīt pirkt attiecīgās preces samazinātā daudzumā, vai atceļ konkrētās preces pasūtījumu, vai atceļ visu pasūtījumu. Ja Pircējs atstāj pasūtījumu spēkā, samazinot attiecīgās preces daudzumu vai izslēdzot šo preci no pasūtījuma, Pārdevējs preču piegādi veic atbilstoši šim grozītajam pasūtījumam. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, tas uzskatāms par nenotikušu.

- saskaņojot pasūtījuma izmaiņas, nav pieļaujama noliktavā neesošas vai nepietiekamā daudzumā esošas preces aizvietošana ar citu preci. Ja Pircējs vēlas šīs preces vietā pasūtīt citu preci, tad jāveic jauns pasūtījums.

15. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, devis specifiskus norādījumus, ko Pārdevējs nevar izpildīt vai kas jāprecizē, pasūtījums uzskatāms par saskaņotu tikai pēc tam, kad puses telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā ir precizējušas vai atcēlušas Pircēja specifiskos norādījumus.

16. Gadījumā, ka Pārdevējam rodas aizdomas, ka Pircēja vārdā pasūtījumu izdarījusi kāda trešā persona, izmantojot Pircēja autorizācijas datus, Pārdevējs telefoniski var sazināties ar Pircēju un noskaidrot, vai Pircējs ir izdarījis konkrēto pasūtījumu. Ja Pircējs apstiprina pasūtījuma veikšanas faktu, Pārdevējs to pieņem izpildei. Ja Pircējs noliedz pasūtījuma veikšanas faktu, šis pasūtījums uzskatāms par nenotikušu.

17. Ja pastāv citi šķēršļi pasūtījuma izpildei, Pārdevējs par tiem paziņo Pircējam, un puses vienojas par tālāko rīcību. Visos gadījumos, kad jāsaskaņo galīgais pasūtījuma variants vai jāatceļ pasūtījums, pušu saziņa notiek telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā.

18. Ja pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs ir informējis Pircēju par šķēršļiem, pasūtījums izpildāms tikai pēc tam, kad puses ir saskaņojušas galīgo pasūtījuma variantu, Pārdevējs atbilstoši tam nosūtījis Pircējam rēķinu un Pircējs ir šo rēķinu pilnā apmērā apmaksājis.

19. Ja Pārdevējs telefoniski vai e-pasta veidā paziņo par kādu šķērsli pasūtījuma izpildei, bet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pircēja informēšanas par šo šķērsli nav  saņēmis Pircēja atbildi par turpmāko rīcību (telefonisku vai pa e-pastu), pieņemams, ka Pircēja pasūtījums ir atcelts, ja vien vēlāk puses nevienojas citādi.

20. Preču pārdošana Pircējam notiek atbilstoši pušu saskaņotajam pasūtījuma galīgajam variantam. Atbilstoši tam Pārdevējs izraksta rēķinu, nokomplektē preces un izraksta pavadzīmi, saskaņā ar kuru preces piegādā vai izsniedz Pircējam (vai tā norādītajai personai, kas tiesīga pieņemt preces Pircēja vārdā).

Samaksas noteikumi

21. Kopējā cena par precēm un pakalpojumiem, kas Pircējam jāmaksā Pārdevējam, tiek norādīta Pārdevēja rēķinā, kas tiek izrakstīts, pamatojoties uz galīgi saskaņoto pasūtījumu.

22. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, ko Pircējs norādījis kontaktinformācijā.

23. Samaksa par precēm un pakalpojumiem veicama ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts rēķinā. Samaksa veicama pirms preču saņemšanas (100% priekšapmaksa).

Preču piegāde un garantija

25. Puses var vienoties par šādiem preču piegādes veidiem:

            - Pircējs preces saņem Pārdevēja noliktavā;

            - Pārdevējs veic preču transportēšanu uz saskaņotajā pasūtījumā norādīto adresi, kur preces tiek izsniegtas Pircējam vai tā norādītajai trešajai personai.

26. Par Pārdevēja nodrošinātu preču piegādi Pircējam var tikt piemērota maksa kā par maksas pakalpojumu (piem., “Maza apjoma piegāde”, “Exprespiegāde”) saskaņā ar Pārdevēja mājas lapā publicēto pakalpojumu cenrādi. Bez maksas Pārdevējs piegādā preces uz Pircēja norādīto adresi tikai gadījumā, ja konkrētais pasūtījums (pasūtītais preču apjoms naudas izteiksmē, kas attiecīgajā piegādes reizē jānogādā uz konkrēto adresi) nav mazāks par to, ko Pārdevējs savā mājas lapā internetā norādījis bezmaksas preču piegādei (transportēšanai).

27. Pircēja preču piegādes adresē preces izkrauj Pārdevēja personāls, ja vien Pircējs ir nodrošinājis nepieciešamos apstākļus preču izkraušanai, tai skaitā iespēju bez šķēršļiem un droši piebraukt preču piegādes vietai. Gadījumā, ja Pārdevēja piegādes transportam nav iespējams brīvi (t.i., neapdraudot vadītāja veselību vai transporta drošību, neradot apdraudējumu kravai vai trešajām personām vai to īpašumam) piekļūt preču piegādes vietai vai ir citi šķēršļi preču izkraušanai, Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pirmā pieprasījuma nekavējoties novērst šos šķēršļus. Ja Pircējs to neizdara vai tūlītēja šķēršļu novēršana nav iespējama, Pārdevējs preces Pircējam neizsniedz un ved tās atpakaļ uz savu noliktavu. Šādā gadījumā preces Pircējam tiek piegādātas tad, kad Pircējs ir radījis piemērotus apstākļus preču piegādei un izkraušanai. Šādā situācijā Pircējam ir pienākums samaksāt preču piegādes izdevumus saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja cenrādī (publicēts mājas lapā internetā) noteikto cenu.

28.       Par konkrētu preču piegādes vai preču saņemšanas noliktavā laiku (atkarībā no tā, ko Pircējs izvēlējies) Pārdevējs paziņo Pircējam e-pasta veidā vai telefoniski ne vēlāk kā četras stundas pirms paredzētās preču nodošanas Pircējam. Ja Pircējs šajā laikā nevar pieņemt preces, Pircējam japaziņo Pārdevējam vēlamais preču saņemšanas laiks.

29.       Katras preču partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar pavadzīmi, ko preču pieņemšanas brīdī paraksta Pārdevēja pārstāvis un Pircējs (vai tā pārstāvis). Puses uzņemas atbildību par savu darbinieku vai citu pārstāvi, kurš paraksta pavadzīmi attiecīgās puses vārdā, neatkarīgi no viņam noformētā pilnvarojuma. Pirms preču nodošanas Pārdevējs ir tiesīgs, bet Pircējam (vai tā pārstāvim) ir pienākums pēc Pārdevēja pieprasījuma uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

30.       Preču pieņemšanas laikā Pircējam (vai tā pārstāvim), kas pieņem preces, ir jāpārbauda, vai piegādāto preču sortiments (pēc artikuliem) un daudzums (pēc iepakojumiem) atbilst pavadzīmē norādītajam un saskaņotajam pasūtījumam, kā arī vizuāli jāpārliecinās, vai preces nav bojātas.

31.       Pēc preču pieņemšanas Pircējs var rakstveidā celt pretenzijas tikai par Preču kvalitāti (slēptajiem ražošanas defektiem, ko nevar atklāt preču pieņemšanas laikā) un neatbilstību līguma noteikumiem. Ja atklājas, ka Pārdevējs ir piegādājis Pircējam nekvalitatīvas preces (t.i., ar ražošanas defektiem) vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces, Pārdevējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma un attiecīgu pierādījumu saņemšanas: paņemt atpakaļ neatbilstošās preces un atmaksāt par tām saņemto cenu, vai apmainīt neatbilstošās preces pret kvalitatīvām un līguma noteikumiem atbilstošām precēm, vai samazināt preču cenu (atkarībā no tā, par ko puses vienojas).

32.       Preču kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, ja vien attiecīgā prece nav tūlītēja patēriņa prece. Garantija neattiecas uz:

- preču kvalitātes zudumu, kas radies dabiskā nolietojuma rezultātā;

- preču bojājumiem, kas radušies nepareizi lietojot, pārvadājot vai glabājot preci;

- preču bojājumiem, kas radušies laika apstākļu iedarbības ietekmē vai nepārvaramas varas dēļ;

- preču bojājumiem, ko izraisījis to lietotājs ar fiziska spēka, mehānismu vai ķīmisku vielu iedarbību uz preci.

Atteikuma tiesības

33. Pircējam attiecībā uz nopirktajām precēm ir atteikuma tiesības, t.i., Pircējs var 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas (pavadzīmes parakstīšanas dienas) izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, vienpusēji atkāpties no attiecīgo preču pirkuma (distances līguma).

34. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, viņam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgo preču saņemšanas dienas par atteikuma tiesību izmantošanu jāpaziņo Pārdevējam, informāciju nosūtot uz šādu Pārdevēja e-pasta adresi: antalislv@antalis.com. Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedzama Pārdevējam, nosūtot aizpildītu atteikuma veidlapu, kuras paraugs pieejams Pārdevēja mājas lapā, vai rakstveida paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

35. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā uzskaitītajos gadījumos.

36. Paziņojot par atteikuma tiesību izmantošanu, Pircējam ir pienākums nekavējoties (bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pārdevēja informēšanas par atteikuma tiesību izmantošanu) atgriezt atpakaļ Pārdevējam preces, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības. Preces jāatgriež oriģinālajā iepakojumā, to vērtība nedrīkst būt samazinājusies preču lietošanas rezultātā.

37. Izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu Pārdevējam, sedz Pircējs.

38. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis e-pastu ar informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no preču pirkuma (distances līguma), atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā Pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.

39. Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

40. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar atcelto pirkumu Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis atpakaļ preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

Citi noteikumi

41. Pušu tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas šajos noteikumos, regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas.

42. Lietojot Pārdevēja mājas lapu un pērkot preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, Pircējs apņemas ievērot vispārpieņemtās, kā arī šajos noteikumos atrunātās drošības prasības darbam interneta vidē.

43. Pircējs apņemas Pārdevēja mājas lapā redzamo informāciju, kas pieejama Pircējam kā autorizētam lietotājam, izmantot tikai ar preču pasūtīšanu saistītām vajadzībām. Nav pieļaujama mājas lapā publiski nepieejamas informācijas (t.i., kas nav pieejama bez reģistrēšanās, piem., par preču cenām) izpaušana trešajām personām. Gadījumā, ja Pircējs rīkojas pretēji šajā punktā noteiktajam, Pircējam ir pienākums atlīdzināt ar šo rīcību Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

44. Pircējs ir atbildīgs par autorizācijai mājas lapā nepieciešamās paroles un tml. datu drošu uzglabāšanu. Ja ir pazudusi parole vai ir aizdomas, ka kāda persona nesankcionēti ir izmantojusi šo paroli, Pircējam nekavējoties ir jāinformē Pārdevējs, vienlaicīgi veicot paroles nomaiņu.

45. Pircējam ir savlaicīgi jāinformē Pārdevējs par savas e-pasta adreses, tālruņa numura un citas informācijas, ko Pircējs norādījis konta pieprasījumā, piesakoties kļūt par mājas lapas autorizētu lietotāju, izmaiņām, lai nodrošinātu, ka Pārdevēja rīcībā visu laiku ir aktuāla informācija.

46. Ja Pārdevējam ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs vai kāda persona Pircēja vārdā mājas lapā rīkojas prettiesiski, Pārdevējam ir tiesības liegt Pircējam piekļuvi mājas lapas daļai, kas pieejama tikai autorizētiem lietotājiem un kurā iespējams veikt pasūtījumus, par to telefoniski vai e-pasta veidā informējot Pircēju. Piekļuve šai mājas lapas daļai var tikt atjaunota pēc visu apstākļu noskaidrošanas, ja vien netiek radīts turpmāks apdraudējuma risks.

47. Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju par tehniskajām problēmām, kas Pircējam rodas, lietojot Pārdevēja mājas lapu, veicot preču pasūtījumu vai tā saskaņošanu.

48. Kontaktinformācija saziņai ar Pārdevēju saistībā ar šiem noteikumiem ir šāda: t. 67100811; e-pasts: antalislv@antalis.com. Atbildes uz zvaniem un e-pastiem tiek sniegtas darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00.

49. Par tehniskajām problēmām mājas lapas darbībā Pārdevējs pēc iespējas apņemas publicēt informāciju savas mājas lapas publiski pieejamajā daļā, kā arī nosūtot e-pastu Pircējam vai Pircēju informējot telefoniski, ja traucējums ir ilgstošs. Šādu problēmu pastāvēšanas periodā Pārdevējs ir tiesīgs nepieņemt preču pasūtījumus un tos neapstrādāt.

50. Ja pastāv tehniskas problēmas, kas kavē preču pasūtījuma veikšanu vai saskaņošanu, šajos noteikumos noteiktie termiņi var pagarināties par to laika periodu, kurā nav iespējams izpildīt attiecīgo darbību tehnisku problēmu dēļ.

 

 

AS „Antalis” e-komercijas noteikumi JURIDISKĀM PERSONĀM

Vispārīgie noteikumi

1. Šo noteikumu izpratnē:

 -  Pārdevēja mājas lapa ir interneta vietne ar domēnu: www.antalis.lv;

 -  Pārdevējs ir akciju sabiedrība „Antalis” (vienotais reģ. Nr. 40003135842, juridiskā adrese: Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2119);

 - Pircējs ir persona, kura vienlaicīgi atbilst šādiem kritērijiem: 1) ir juridiska persona un  2)  ir autorizēts Pārdevēja mājas lapas lietotājs;

 - preces ir Pārdevēja preču sortimentā ietilpstošie produkti, kas tiek piedāvāti tirdzniecībai Pārdevēja mājas lapā un ir pieejami Pārdevēja noliktavā;

 - pasūtījums ir šajos noteikumos atrunātā kārtībā Pircēja veikts preču pasūtījums.

2. Šie noteikumi attiecas uz Pārdevēja un Pircēja tiesiskajām attiecībām gadījumos, kad Pircējs veic preču pasūtījumu, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtījuma veikšanas iespēju.

3. Izdarot preču pasūtījumu Pārdevēja mājas lapā, pušu tiesiskās attiecības regulē starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtais pirkuma līgums (ja tāds ilgstošas un regulāras sadarbības nolūkā starp Pārdevēju un Pircēju ir noslēgts pirms Pircēja konta izveides mājas lapā, turpmāk tekstā – pirkuma līgums) un šie noteikumi. Ja kādā jautājumā rodas pretruna starp pirkuma līguma noteikumiem un šiem noteikumiem, attiecībā uz mājas lapā veiktiem pasūtījumiem šie noteikumi kā speciālie noteikumi ir noteicoši, jo izstrādāti, ievērojot interneta vides specifiku un izmantoto tehnoloģiju tehniskās iespējas Pārdevēja mājas lapā veiktu pasūtījumu veikšanā, šo pasūtījumu apstrādē un izpildē.

4. Pirkt preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, iespējams tikai autorizētam lietotājam. Par autorizētu lietotāju Pircējs var kļūt, aizpildot Pārdevēja mājas lapā pieejamo konta pieprasījumu un nosūtot to Pārdevējam. Pēc saņemtā konta pieprasījuma apstrādes, Pārdevējs nosūta Pircējam pieejas datus mājas lapas sadaļai, kas pieejama tikai autorizētiem lietotājiem.

Preču pasūtīšana un pasūtījumu izpilde

5. Pasūtījumu Pircējs veic, ievērojot Pārdevēja mājas lapā izveidoto preču pasūtīšanas kārtību: vispirms Pircējs reģistrējas (autorizējas) mājas lapā, tad izvēlas mājas lapā preces, pēc tam apstiprina izvēlēto preču pasūtījumu un nosūta to Pārdevējam, iepriekš izdarot atzīmi par piekrišanu šiem noteikumiem.

6. Preču pasūtījuma nosūtīšana Pārdevējam nav iespējama un pasūtījums nav uzskatāms par veiktu, ja Pircējs nav akceptējis piekrišanu šiem noteikumiem, izdarot par to atzīmi īpaši tam norādītā vietā mājas lapā.

7. Saņemot Pircēja izdarīto preču pasūtījumu, Pārdevēja mājas lapas sistēma automātiski sagatavo šī pasūtījuma apstiprinājumu, nosūtot to uz Pircēja e-pastu (turpmāk tekstā – automātisks apstiprinājums). Automātiskajā apstiprinājumā tiek norādīta šāda informācija: preces, to daudzums, cena, pasūtījuma kopsumma un citi ar pasūtījuma izpildi saistīti dati.

8. Ja konkrētais pasūtījums ir tāds, kam jāpiemēro maksa par pakalpojumu saskaņā ar Pārdevēja mājas lapā publicēto pakalpojumu cenrādi (piem., „Maza apjoma piegāde”, „Exprespiegāde”, „Mazo paciņu komplektēšana (lokšņu skaitīšana)”, „Preču, materiālu un produktu pārpakošana”, „Lielformāta materiālu loksnēs zāģēšana” u.tml. pakalpojumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā), šī pakalpojuma maksa pasūtījuma automātiskajā apstiprinājumā nebūs norādīta, bet tiks piemērota papildus kopējai pasūtīto preču cenai. Pakalpojuma maksa Pārdevēja mājas lapā publicētajā pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā būs norādīta preču pavadzīmē, ar ko preces tiks izsniegtas Pircējam, izpildot pasūtījumu, vai Pircējam elektroniski sagatavotajā un uz e-pastu nosūtītajā rēķinā (gadījumā, kad uz Pircēju attiecas priekšapmaksas veikšanas pienākums). Pircējs apņemas attiecīgā pakalpojuma maksu pavadzīmē vai rēķinā  norādītajā apmērā samaksāt termiņā, kas noteikts samaksai par precēm.

9. Pasūtījuma automātisks apstiprinājums nenozīmē šī pasūtījuma pieņemšanu izpildei, ja pastāv kāds no šajos noteikumos vai pirkuma līgumā minētajiem šķēršļiem pasūtījuma izpildei vai ja tehnisku iemeslu dēļ nenotiek pasūtījuma apstrāde, vai ja Pircējam ir pienākums veikt priekšapmaksu par precēm.

10. Pircējam, kuram nav noslēgts atsevišķs pirkuma līgums ar Pārdevēju, preces tiek pārdotas tikai saskaņā ar priekšapmaksas noteikumiem – preču piegādes termiņš tiek rēķināts no dienas, kad Pārdevēja Pircējam izrakstītajā rēķinā norādītā summa par pasūtītajām precēm un uz tām attiecināmajiem maksas pakalpojumiem (ja tādi ir) ir pilnā apmērā saņemti Pārdevēja bankas kontā.

11. Ja nav nekādu šķēršļu pasūtījuma izpildei vai tehnisku problēmu pasūtījuma apstrādei, pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs uzsāk preču komplektēšanu atbilstoši pasūtījumam un izraksta atbilstošu pavadzīmi, ar ko nodod preces Pircējam (vai tā norādītajai personai, kas tiesīga pieņemt preces Pircēja vārdā) pirkuma līgumā atrunātajā kārtībā. Gadījumos, kad Pircējam jāveic priekšapmaksa, pasūtījuma galīgais apstiprinājums, preču komplektēšana un piegāde Pircējam notiek tikai pēc visas priekšapmaksas summas par precēm un pakalpojumiem (ja tādi ir) saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

12. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis pasūtītās preces automātiskā pasūtījuma apstiprinājumā norādītā datumā un nav saņēmis no Pārdevēja arī informāciju par šķēršļiem pasūtījuma izpildei vai priekšapmaksas rēķinu (ja uz Pircēju attiecas priekšapmaksas noteikumi), prezumējams, ka Pārdevējs pasūtījumu nav saņēmis vai pasūtījuma tālāka apstrāde nav notikusi tehnisku iemeslu dēļ, par ko Pārdevējs neuzņemas atbildību pret Pircēju. Šādā gadījumā Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 3. (trešajā) darba dienā pēc konkrētā automātiskā pasūtījuma apstiprinājumā norādītā piegādes datuma nosūtīt Pārdevējam uz e-pasta adresi antalislv@antalis.com pretenziju par pasūtījuma neizpildi, aprakstot visus ar konkrēto pasūtījumu saistītos apstākļus. Atbildot uz šo pretenziju, Pārdevējs telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā sazinās ar Pircēju un vienojas par pasūtījuma vēlāku izpildi vai par pasūtījuma atcelšanu. Gadījumā, ja ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc konkrētā automātiskā pasūtījuma apstiprinājumā norādītā piegādes datuma Pircēja pretenzija par pasūtījuma neizpildi nav saņemta, konkrētais pasūtījums uzskatāms par Pircēja atceltu, un nerada nekādas tiesiskās attiecības pušu starpā.

13. Ja pastāv kāds no šķēršļiem pasūtījuma izpildei, pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs telefoniski vai pa e-pastu sazinās ar Pircēju, norādot iemeslu, kāpēc nav iespējama pasūtījuma izpilde atbilstoši automātiskajam apstiprinājumam.

14. Par šķērsli saņemtā pasūtījuma izpildei var būt šādi iemesli:

- preču daudzuma nesakritība: starp Pārdevēja mājas lapā norādīto preču daudzumu pasūtījuma veikšanas brīdī un faktisko preču atlikumu noliktavā preču komplektēšanas brīdī;

- Pircējam ir nenokārtotas parāda saistības pret Pārdevēju vai ir sasniegts Pircējam piešķirtais kredītlimita apmērs;

- Pircējam ir tiesības pirkt preces tikai uz priekšapmaksas noteikumiem (tai skaitā -  Pircējam, kam nav noslēgts atsevišķs pirkuma līgums ar Pārdevēju);

- veicot pasūtījumu, Pircējs izdarījis specifiskus norādījumus, ko Pārdevējs nevar izpildīt vai kas vēl jāprecizē;

- tiesa ir pasludinājusi Pircēja tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesu;

- pastāv citi pirkuma līgumā atrunāti gadījumi, kad Pārdevējs ir tiesīgs neizpildīt Pircēja veikto pasūtījumu;

- Pārdevējam rodas aizdomas, ka ar Pircēja autorizācijas datiem mājas lapā reģistrējusies un pasūtījumu Pircēja vārdā izdarījusi persona, kura nav Pircēja pārstāvis.

15. Ja Pārdevēja noliktavā vairs nav attiecīgās preces vai tās atlikums ir mazāks par Pircēja pasūtījumā norādīto daudzumu, Pārdevējs par to telefoniski vai pa e-pastu paziņo Pircējam, un puses turpina pasūtījuma saskaņošanu vai atcelšanu (telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā):

- ja attiecīgo preču vispār vairs nav noliktavā, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, vai viņš izslēdz attiecīgo preci no pasūtījuma vai atceļ visu konkrēto pasūtījumu. Ja Pircējs atstāj pasūtījumu spēkā, izslēdzot no tā noliktavā neesošo preci, Pārdevējs preču piegādi veic atbilstoši šim grozītajam pasūtījumam. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, tas uzskatāms par nenotikušu;

- ja noliktavā esošo preču daudzums ir mazāks par Pircēja pasūtījumā norādīto preču daudzumu, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, vai viņš piekrīt pirkt attiecīgās preces samazinātā daudzumā, vai atceļ konkrētās preces pasūtījumu, vai atceļ visu pasūtījumu. Ja Pircējs atstāj pasūtījumu spēkā, samazinot attiecīgās preces daudzumu vai izslēdzot šo preci no pasūtījuma, Pārdevējs preču piegādi veic atbilstoši šim grozītajam pasūtījumam. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, tas uzskatāms par nenotikušu.

- saskaņojot pasūtījuma izmaiņas, nav pieļaujama noliktavā neesošas vai nepietiekamā daudzumā esošas preces aizvietošana ar citu preci. Ja Pircējs vēlas šīs preces vietā pasūtīt citu preci, tad jāveic jauns pasūtījums.

16. Ja Pircējam ir nenokārtotas parāda saistības pret Pārdevēju vai Pircējs ir sasniedzis saskaņā ar pirkuma līguma noteikumiem noteikto kredītlimita apmēru, Pārdevējs ir tiesīgs atteikt pasūtījuma izpildi, neuzņemoties nekādu atbildību par pasūtījuma neizpildi. Šādā gadījumā Pārdevējs paziņo (telefoniski vai pa e-pastu) Pircējam par pasūtījuma neapstiprināšanu. Tomēr Pārdevējs ir tiesīgs šo pasūtījumu izpildīt, pie nosacījuma, ja Pircējs piekrīt par attiecīgām precēm veikt priekšapmaksu un veic to Pārdevēja noteiktajā termiņā. Jautājums par pasūtīto preču apmaksu priekšapmaksas veidā saskaņojams telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā.

17. Gadījumos, kad Pircējam ir jāveic priekšapmaksa (tas noteikts atbilstoši pirkuma līguma noteikumiem vai šajos noteikumos minētajās situācijās, t.sk., ja Pircējs nav iepriekš noslēdzis pirkuma līgumu ar Pārdevēju regulārai ilgtermiņa sadarbībai), Pircēja pasūtījums uzskatāms par galīgi saskaņotu un pieņemtu izpildei tikai pēc priekšapmaksas summas pilnā apmērā saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

18. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, devis specifiskus norādījumus, ko Pārdevējs nevar izpildīt vai kas jāprecizē, pasūtījums uzskatāms par saskaņotu tikai pēc tam, kad puses telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā ir precizējušas vai atcēlušas Pircēja specifiskos norādījumus.

19. Pircēja tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa gadījumā pasūtījums netiek apstiprināts. Tomēr Pārdevējs ir tiesīgs šo pasūtījumu izpildīt, pie nosacījuma, ja Pircējs piekrīt par attiecīgām precēm veikt priekšapmaksu un veic to Pārdevēja noteiktajā termiņā. Jautājums par pasūtīto preču apmaksu priekšapmaksas veidā saskaņojams telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā.

20. Gadījumā, ka Pārdevējam rodas aizdomas, ka Pircēja vārdā pasūtījumu izdarījusi kāda trešā persona, izmantojot Pircēja autorizācijas datus, Pārdevējs telefoniski var sazināties ar Pircēja pārstāvi un noskaidrot, vai Pircējs ir izdarījis konkrēto pasūtījumu. Ja Pircēja pārstāvis apstiprina pasūtījuma veikšanas faktu, Pārdevējs to pieņem izpildei. Ja Pircēja pārstāvis noliedz pasūtījuma veikšanas faktu, šis pasūtījums uzskatāms par nenotikušu.

21. Ja pastāv citi šķēršļi pasūtījuma izpildei, Pārdevējs par tiem paziņo Pircējam, un puses vienojas par tālāko rīcību. Visos gadījumos, kad jāsaskaņo galīgais pasūtījuma variants vai jāatceļ pasūtījums, pušu saziņa notiek telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā.

22. Ja pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs ir informējis Pircēju par šķēršļiem, pasūtījums izpildāms tikai pēc tam, kad puses ir saskaņojušas galīgo pasūtījuma variantu.

23. Ja Pārdevējs telefoniski vai e-pasta veidā paziņo par kādu šķērsli pasūtījuma izpildei, bet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pircēja informēšanas par šo šķērsli nav  saņēmis Pircēja atbildi par turpmāko rīcību (telefonisku vai pa e-pastu), pieņemams, ka Pircēja pasūtījums ir atcelts, ja vien vēlāk puses nevienojas citādi.

24. Preču pārdošana Pircējam notiek atbilstoši pušu saskaņotajam pasūtījuma galīgajam variantam. Atbilstoši tam Pārdevējs nokomplektē preces un izraksta pavadzīmi, saskaņā ar kuru preces piegādā vai izsniedz Pircējam (vai tā norādītajai personai, kas tiesīga pieņemt preces Pircēja vārdā).

25. Pušu pārstāvju paraksti uz attiecīgās pavadzīmes ir apliecinājums tam, ka Pārdevējs ir nodevis, bet Pircējs ir pieņēmis preces atbilstoši saskaņotajam pasūtījumam. Puses uzņemas atbildību par savu darbinieku un citu pārstāvi, kurš paraksta preču pavadzīmi attiecīgās puses vārdā, neatkarīgi no viņam noformētā pilnvarojuma. Pavadzīmē, pamatojoties uz saskaņoto galīgo pasūtījuma variantu, ir norādīta visa informācija par konkrēto pirkumu: preču sortiments, daudzums, cena, samaksas noteikumi un citi dati.

26. Gadījumā, ja saskaņotajā pasūtījumā Pircējs kā preču piegādes vietu ir norādījis adresi, kur preces pieņem trešā persona (nevis pats Pircējs), Pārdevējs preces uz šo adresi piegādā ar transporta pavadzīmi, kas trešajai personai ir jāparaksta, apliecinot konkrēto preču saņemšanu. Šādā gadījumā pēc preču piegādes Pircējam pa pastu tiek nosūtīta no Pārdevēja puses parakstīta pavadzīme trīs eksemplāros. Pircējam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā parakstīt pavadzīmes un vienu pavadzīmes eksemplāru nosūtīt atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja pavadzīme ar Pircēja parakstu nav saņemta atpakaļ, par pasūtīto preču pārdošanas apliecinājumu tiks uzskatīta transporta pavadzīme, uz kuras pamata Pārdevējs izrakstīs rēķinu Pircējam samaksas par precēm veikšanai (ja nav veikta priekšapmaksa).

27. Pircēja norādītajā preču saņemšanas adresē preces izkrauj Pārdevēja personāls, ja vien Pircējs ir nodrošinājis nepieciešamos apstākļus preču izkraušanai, tai skaitā iespēju bez šķēršļiem un droši piebraukt preču piegādes vietai. Gadījumā, ja Pārdevēja piegādes transportam nav iespējams brīvi (t.i., neapdraudot vadītāja veselību vai transporta drošību, neradot apdraudējumu kravai vai trešajām personām vai to īpašumam) piekļūt preču piegādes vietai vai ir citi šķēršļi preču izkraušanai, Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pirmā pieprasījuma nekavējoties novērst šos šķēršļus. Ja Pircējs to neizdara vai tūlītēja šķēršļu novēršana nav iespējama, Pārdevējs preces Pircējam neizsniedz un ved tās atpakaļ uz savu noliktavu. Šādā gadījumā preces Pircējam tiek piegādātas tad, kad Pircējs ir radījis piemērotus apstākļus Preču piegādei un izkraušanai. Šādā situācijā Pircējam ir pienākums samaksāt preču piegādes izdevumus saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja cenrādī (publicēts mājas lapā internetā) noteikto cenu.

28. No pavadzīmes parakstīšanas (attiecīgos gadījumos – no transporta pavadzīmes) brīža Pircējs uzņemas visa veida risku par precēm.

29. Preču pieņemšanas laikā Pircējam vai trešajai personai, kas pieņem preces, ir jāpārbauda, vai piegādāto preču sortiments (pēc artikuliem) un daudzums (pēc iepakojumiem) atbilst preču piegādes pavaddokumentiem un saskaņotajam pasūtījumam, kā arī vizuāli jāpārliecinās, vai preces nav bojātas.

30. Pēc preču pieņemšanas Pircējs var rakstveidā celt tikai šādas pretenzijas:

- 3 (trīs) darba dienu laikā no preču piegādes dienas – pretenzijas par iztrūkstošo preču skaitu vai svaru (bet ne konkrēta preču artikula iztrūkumu vispār, kas bija jāpārbauda preču pieņemšanas laikā);

- 10 (desmit) dienu laikā pēc preču ražošanas defektu konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preču piegādes dienas – pretenzijas par preču kvalitāti.

            Pretenziju nesaņemšana iepriekš minētajos termiņos apliecina, ka Pircējam nav nekādu iebildumu pret saskaņotā pasūtījuma izpildi un preču kvalitāti.

31. Pārdevējam nav pienākuma ņemt atpakaļ piegādātās preces, izņemot gadījumus, kad preču pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka piegādātās preces neatbilst pavaddokumentiem vai saskaņotajam pasūtījumam, vai arī pamatotas izrādās Pircēja pretenzijas, kas pieteiktas šo noteikumu 30.punktā atrunātajā kārtībā. Ja Pārdevējs piekrīt ņemt atpakaļ preces kāda cita iemesla dēļ, Pircējam ir jāsedz visi ar preču atpakaļ ņemšanu saistītie Pārdevēja izdevumi – saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja mājas lapā internetā publicētajā cenrādī noteiktajām cenām.

32. Ja precēm ir slēpti defekti, ko iespējams konstatēt tikai, uzsākot preču pārstrādi, Pircējam ir pienākums atgriezt Pārdevējam vismaz 90 (deviņdesmit) % no precēm nepārstrādātā veidā, pretējā gadījumā pretenzijas par preču kvalitāti netiek pieņemtas. Pretenzijas par slēptiem preču defektiem Pircējam jāpiesaka šo noteikumu 30.punktā noteiktajā pretenziju par preču kvalitāti iesniegšanas termiņā.

33. Ja atklājas, ka Pārdevējs ir piegādājis Pircējam nekvalitatīvas preces un Pircējs ir iesniedzis attiecīgu pretenziju Pārdevējam šo noteikumu 30.punktā atrunātajā kārtībā, Pārdevējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma un attiecīgu pierādījumu saņemšanas:

- paņemt atpakaļ nekvalitatīvās preces vai apmainīt nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām, vai samazināt preču cenu (atkarībā no tā, par ko puses vienojas);

- atlīdzināt zaudējumus, kas Pircējam radušies cēloniskā sakarā ar nekvalitatīvo preču izmantošanu, taču ne vairāk par pusi no nekvalitatīvo preču vērtības.

34. Puses ir vienojušās, ka preces, kuru daudzums pavadzīmē tiek norādīts loksnēs, metros vai kvadrātmetros, to daudzuma noteikšanas īpatnību dēļ, tiks uzskatītas par piegādātām pilnā apmērā, un Pircējam par tām jāmaksā visa pavadzīmē norādītā cena arī tad, ja starpība starp faktiski piegādāto preču daudzumu un pavadzīmē norādīto preču daudzumu neatšķiras vairāk par 3 (trīs) %.

35. Ja samaksa par precēm nav veikta priekšapmaksas veidā, tā Pircējam jāveic pavadzīmē norādītajā apmērā un kārtībā.

36. Pušu tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas šajos noteikumos, regulē pirkuma līguma noteikumi (ja tāds starp Pārdevēju un Pircēju ir noslēgts) un Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas.

Citas prasības

37. Lietojot Pārdevēja mājas lapu un pērkot preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, Pircējs apņemas ievērot vispārpieņemtās, kā arī šajos noteikumos atrunātās drošības prasības darbam interneta vidē.

38. Pircējs apņemas Pārdevēja mājas lapā redzamo informāciju, kas pieejama Pircējam kā autorizētam lietotājam, izmantot tikai ar preču pasūtīšanu saistītām vajadzībām. Nav pieļaujama mājas lapā publiski nepieejamas informācijas (t.i., kas nav pieejama bez reģistrēšanās, piem., par preču cenām) izpaušana trešajām personām. Gadījumā, ja Pircējs rīkojas pretēji šajā punktā noteiktajam, Pircējam ir pienākums atlīdzināt ar šo rīcību Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

39. Pircējs ir atbildīgs par autorizācijai mājas lapā nepieciešamās paroles un tml. datu drošu uzglabāšanu. Ja ir pazudusi parole vai ir aizdomas, ka kāda persona nesankcionēti ir izmantojusi šo paroli, Pircējam nekavējoties ir jāinformē Pārdevējs, vienlaicīgi veicot paroles nomaiņu.

40. Pircējam ir savlaicīgi jāinformē Pārdevējs par savas e-pasta adreses, tālruņa numura un citas informācijas, ko Pircējs norādījis konta pieprasījumā, piesakoties kļūt par mājas lapas autorizētu lietotāju, izmaiņām, lai nodrošinātu, ka Pārdevēja rīcībā visu laiku ir aktuāla informācija.

41. Ja Pārdevējam ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs vai kāda persona Pircēja vārdā mājas lapā rīkojas prettiesiski, Pārdevējam ir tiesības liegt Pircējam piekļuvi mājas lapas daļai, kas pieejama tikai autorizētiem lietotājiem un kurā iespējams veikt pasūtījumus, par to telefoniski vai e-pasta veidā informējot Pircēju. Piekļuve šai mājas lapas daļai var tikt atjaunota pēc visu apstākļu noskaidrošanas, ja vien netiek radīts turpmāks apdraudējuma risks.

42. Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju par tehniskajām problēmām, kas Pircējam rodas, lietojot Pārdevēja mājas lapu, veicot preču pasūtījumu vai tā saskaņošanu.

43. Kontaktinformācija saziņai ar Pārdevēju saistībā ar šiem noteikumiem ir šāda: t. 67100811; e-pasts: antalislv@antalis.com. Atbildes uz zvaniem un e-pastiem tiek sniegtas darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00.

44. Par tehniskajām problēmām mājas lapas darbībā Pārdevējs pēc iespējas apņemas publicēt informāciju savas mājas lapas publiski pieejamajā daļā, kā arī nosūtot e-pastu Pircējam vai Pircēju informējot telefoniski, ja traucējums ir ilgstošs. Šādu problēmu pastāvēšanas periodā Pārdevējs ir tiesīgs nepieņemt preču pasūtījumus un tos neapstrādāt.

45. Ja pastāv tehniskas problēmas, kas kavē preču pasūtījuma veikšanu vai saskaņošanu, šajos noteikumos noteiktie termiņi var pagarināties par to laika periodu, kurā nav iespējams izpildīt attiecīgo darbību tehnisku problēmu dēļ.

 


 

AS „Antalis” e-komercijas noteikumi FIZISKĀM PERSONĀM

Vispārīgie noteikumi

1. Šo noteikumu izpratnē:

- Pārdevēja mājas lapa ir interneta vietne ar domēnu: www.antalis.lv;

- Pārdevējs ir akciju sabiedrība „Antalis” (vienotais reģ. Nr. 40003135842, juridiskā adrese: Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2119);

- Pircējs ir persona, kura vienlaicīgi atbilst šādiem kritērijiem: 1) ir fiziska persona un  2) ir autorizēts Pārdevēja mājas lapas lietotājs;

- preces ir Pārdevēja preču sortimentā ietilpstošie produkti, kas tiek piedāvāti tirdzniecībai Pārdevēja mājas lapā un ir pieejami Pārdevēja noliktavā. Preces raksturojums ir norādīts pie attiecīgās preces Pārdevēja mājas lapā.

- pasūtījums ir šajos noteikumos atrunātā kārtībā Pircēja veikts preču pasūtījums;

- preču cena ir cena, kas norādīta precei Pārdevēja mājas lapā. Šajā cenā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis. Pārdevējs ir tiesīgs mājas lapā norādītās preču cenas grozīt pēc saviem ieskatiem. Pircējam saistoša ir tā preces cena, kas norādīta majās lapā attiecīgā preču pasūtījuma veikšanas laikā, šo cenu Pārdevējs nav tiesīgs vienpusēji palielināt.

- pakalpojumi ir tādi Pārdevēja nodrošināti pakalpojumi, kas nepieciešami Pircēja pasūtījuma izpildei (piem., preču piegāde, preču pārveidošana un tml.). Pakalpojumi var būt maksas un bezmaksas. Iespējamo maksas pakalpojumu aktuālais cenrādis piejams Pārdevēja mājas lapā.

2. Šie noteikumi attiecas uz Pārdevēja un Pircēja savstarpējām tiesiskajām attiecībām gadījumos, kad Pircējs pērk no Pārdevēja preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, t.i., ar distances līguma starpniecību.

3. Pirkt preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, ir tiesības tikai autorizētam lietotājam. Par autorizētu lietotāju Pircējs var kļūt, izpildot Pārdevēja mājas lapā pieejamo konta pieprasījumu un nosūtot to Pārdevējam. Ar konta pieprasījuma nosūtīšanu Pārdevējam, Pircējs ir apliecinājis, ka viņš ir rīcībspējīgs un vēlas pirkt preces un izmantot pakalpojumus atbilstoši šiem noteikumiem. Pēc saņemtā konta pieprasījuma apstrādes, Pārdevējs nosūta Pircējam pieejas datus mājas lapas sadaļai, kas pieejama tikai autorizētiem lietotājiem un kurā iespējams pasūtīt preces.

Preču pasūtīšana un pasūtījuma saskaņošana

4. Lai nopirktu preces, Pircējam ir jāreģistrējas (jāautorizējas) mājas lapā, no mājas lapā piedāvātā preču klāsta jāizvēlas preces, ko pircējs vēlas nopirkt, un jāizvēlas katras preces nepieciešamais daudzums. Pasūtījums noformējams, sekojot norādēm mājas lapā. Kad visas izvēlētās preces ievietotas virtuālajā preču grozā un ierakstīta visa mājas lapā pieprasītā informācija pasūtījuma noformēšanai (piem., piegādes adrese), pasūtījuma saturs Pircējam vēlreiz jāpārbauda un, ja nepieciešams, pirms pasūtījuma apstiprināšanas un nosūtīšanas Pārdevējam, jāveic nepieciešamie labojumi.

5. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas un nosūtīšanas Pārdevējam, Pircējam mājas lapā jāizdara atzīme par piekrišanu šiem noteikumiem. Preču pasūtījuma nosūtīšana Pārdevējam nav iespējama,  un pasūtījums nav uzskatāms par veiktu, ja Pircējs nav akceptējis piekrišanu šiem noteikumiem, izdarot atzīmi īpaši tam norādītā vietā mājas lapā.

6. Saņemot Pircēja izdarīto preču pasūtījumu, Pārdevēja mājas lapas sistēma automātiski sagatavo šī pasūtījuma apstiprinājumu, nosūtot to uz Pircēja e-pastu (turpmāk tekstā – automātisks apstiprinājums). Automātiskajā apstiprinājumā tiek norādīta šāda informācija: preces, to daudzums, cena, pasūtījuma kopsumma un citi ar pasūtījuma izpildi saistīti dati. Automātiskajā pasūtījumā nav norādīta pasūtījuma izpildei nepieciešamo pakalpojumu cena.

7. Ja konkrētais pasūtījums ir tāds, kam jāpiemēro maksa par pakalpojumu saskaņā ar Pārdevēja mājas lapā publicēto pakalpojumu cenrādi (piem., „Maza apjoma piegāde”, „Exprespiegāde”, „Mazo paciņu komplektēšana (lokšņu skaitīšana)”, „Preču, materiālu un produktu pārpakošana”, „Lielformāta materiālu loksnēs zāģēšana” u.tml. pakalpojumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā), šī pakalpojuma maksa pasūtījuma automātiskajā apstiprinājumā nebūs norādīta, bet tiks piemērota papildus kopējai pasūtīto preču cenai. Pakalpojumu maksa Pārdevēja mājas lapā publicētajā pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā būs norādīta Pircējam elektroniski sagatavotajā un uz e-pastu nosūtītajā rēķinā un preču pavadzīmē, ar ko preces tiks izsniegtas Pircējam, izpildot pasūtījumu.

8. Pasūtījuma automātisks apstiprinājums vēl nenozīmē šī pasūtījuma pieņemšanu izpildei.

9. Ja pasūtījuma izpildei nav nekādu šķēršļu (noliktavā ir pietiekams preču daudzums pasūtījuma izpildei, nav tehnisku problēmu u.tml.), Pārdevējs nosūta uz Pircēja e-pastu rēķinu par pasūtījumu. Ar šo brīdi pasūtījums uzskatāms par galīgi saskaņotu.

10. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta pēc tam, kad Pircēja saskaņā ar rēķinu samaksātā summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

11. Ja pastāv kāds no šķēršļiem pasūtījuma izpildei, pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs telefoniski vai pa e-pastu sazinās ar Pircēju, norādot iemeslu, kāpēc nav iespējama pasūtījuma izpilde atbilstoši automātiskajam apstiprinājumam.

12. Gadījumā, ja Pircējs pēc automātiskā apstiprinājuma saņemšanas nav saņēmis rēķinu un nav saņēmis no Pārdevēja arī informāciju par šķēršļiem pasūtījuma izpildei, prezumējams, ka Pārdevējs pasūtījumu nav saņēmis vai pasūtījuma tālāka apstrāde nav notikusi tehnisku iemeslu dēļ, par ko Pārdevējs neuzņemas atbildību pret Pircēju. Šādā gadījumā Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 3. (trešajā) darba dienā pēc konkrētā automātiskā pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas nosūtīt Pārdevējam uz e-pasta adresi antalislv@antalis.com pretenziju, aprakstot visus ar konkrēto pasūtījumu saistītos apstākļus. Atbildot uz šo pretenziju, Pārdevējs telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā sazinās ar Pircēju un vienojas par pasūtījuma vēlāku izpildi vai par pasūtījuma atcelšanu. Gadījumā, ja ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc automātiskā pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas pretenzija nav saņemta, konkrētais pasūtījums uzskatāms par Pircēja atceltu, un nerada nekādas tiesiskās attiecības pušu starpā.

13. Par šķērsli saņemtā pasūtījuma izpildei var būt šādi iemesli:

- preču daudzuma nesakritība: starp Pārdevēja mājas lapā norādīto preču daudzumu pasūtījuma veikšanas brīdī un faktisko preču atlikumu noliktavā preču komplektēšanas brīdī;

- veicot pasūtījumu, Pircējs izdarījis specifiskus norādījumus, ko Pārdevējs nevar izpildīt vai kas vēl jāprecizē;

- Pārdevējam rodas aizdomas, ka ar Pircēja autorizācijas datiem mājas lapā reģistrējusies un pasūtījumu Pircēja vārdā izdarījusi persona, kura nav Pircēja pārstāvis;

- pastāv kādi citi šķēršļi pasūtījuma izpildei.

14. Ja Pārdevēja noliktavā vairs nav attiecīgās preces vai tās atlikums ir mazāks par Pircēja pasūtījumā norādīto daudzumu, Pārdevējs par to telefoniski vai pa e-pastu paziņo Pircējam, un puses turpina pasūtījuma saskaņošanu vai atcelšanu (telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā):

- ja attiecīgo preču vispār vairs nav noliktavā, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, vai viņš izslēdz attiecīgo preci no pasūtījuma vai atceļ visu konkrēto pasūtījumu. Ja Pircējs atstāj pasūtījumu spēkā, izslēdzot no tā noliktavā neesošo preci, Pārdevējs preču piegādi veic atbilstoši šim grozītajam pasūtījumam. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, tas uzskatāms par nenotikušu;

- ja noliktavā esošo preču daudzums ir mazāks par Pircēja pasūtījumā norādīto preču daudzumu, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, vai viņš piekrīt pirkt attiecīgās preces samazinātā daudzumā, vai atceļ konkrētās preces pasūtījumu, vai atceļ visu pasūtījumu. Ja Pircējs atstāj pasūtījumu spēkā, samazinot attiecīgās preces daudzumu vai izslēdzot šo preci no pasūtījuma, Pārdevējs preču piegādi veic atbilstoši šim grozītajam pasūtījumam. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, tas uzskatāms par nenotikušu.

- saskaņojot pasūtījuma izmaiņas, nav pieļaujama noliktavā neesošas vai nepietiekamā daudzumā esošas preces aizvietošana ar citu preci. Ja Pircējs vēlas šīs preces vietā pasūtīt citu preci, tad jāveic jauns pasūtījums.

15. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, devis specifiskus norādījumus, ko Pārdevējs nevar izpildīt vai kas jāprecizē, pasūtījums uzskatāms par saskaņotu tikai pēc tam, kad puses telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā ir precizējušas vai atcēlušas Pircēja specifiskos norādījumus.

16. Gadījumā, ka Pārdevējam rodas aizdomas, ka Pircēja vārdā pasūtījumu izdarījusi kāda trešā persona, izmantojot Pircēja autorizācijas datus, Pārdevējs telefoniski var sazināties ar Pircēju un noskaidrot, vai Pircējs ir izdarījis konkrēto pasūtījumu. Ja Pircējs apstiprina pasūtījuma veikšanas faktu, Pārdevējs to pieņem izpildei. Ja Pircējs noliedz pasūtījuma veikšanas faktu, šis pasūtījums uzskatāms par nenotikušu.

17. Ja pastāv citi šķēršļi pasūtījuma izpildei, Pārdevējs par tiem paziņo Pircējam, un puses vienojas par tālāko rīcību. Visos gadījumos, kad jāsaskaņo galīgais pasūtījuma variants vai jāatceļ pasūtījums, pušu saziņa notiek telefoniski vai e-pasta sarakstes veidā.

18. Ja pēc automātiskā apstiprinājuma nosūtīšanas Pārdevējs ir informējis Pircēju par šķēršļiem, pasūtījums izpildāms tikai pēc tam, kad puses ir saskaņojušas galīgo pasūtījuma variantu, Pārdevējs atbilstoši tam nosūtījis Pircējam rēķinu un Pircējs ir šo rēķinu pilnā apmērā apmaksājis.

19. Ja Pārdevējs telefoniski vai e-pasta veidā paziņo par kādu šķērsli pasūtījuma izpildei, bet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pircēja informēšanas par šo šķērsli nav  saņēmis Pircēja atbildi par turpmāko rīcību (telefonisku vai pa e-pastu), pieņemams, ka Pircēja pasūtījums ir atcelts, ja vien vēlāk puses nevienojas citādi.

20. Preču pārdošana Pircējam notiek atbilstoši pušu saskaņotajam pasūtījuma galīgajam variantam. Atbilstoši tam Pārdevējs izraksta rēķinu, nokomplektē preces un izraksta pavadzīmi, saskaņā ar kuru preces piegādā vai izsniedz Pircējam (vai tā norādītajai personai, kas tiesīga pieņemt preces Pircēja vārdā).

Samaksas noteikumi

21. Kopējā cena par precēm un pakalpojumiem, kas Pircējam jāmaksā Pārdevējam, tiek norādīta Pārdevēja rēķinā, kas tiek izrakstīts, pamatojoties uz galīgi saskaņoto pasūtījumu.

22. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, ko Pircējs norādījis kontaktinformācijā.

23. Samaksa par precēm un pakalpojumiem veicama ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts rēķinā. Samaksa veicama pirms preču saņemšanas (100% priekšapmaksa).

Preču piegāde un garantija

25. Puses var vienoties par šādiem preču piegādes veidiem:

            - Pircējs preces saņem Pārdevēja noliktavā;

            - Pārdevējs veic preču transportēšanu uz saskaņotajā pasūtījumā norādīto adresi, kur preces tiek izsniegtas Pircējam vai tā norādītajai trešajai personai.

26. Par Pārdevēja nodrošinātu preču piegādi Pircējam var tikt piemērota maksa kā par maksas pakalpojumu (piem., “Maza apjoma piegāde”, “Exprespiegāde”) saskaņā ar Pārdevēja mājas lapā publicēto pakalpojumu cenrādi. Bez maksas Pārdevējs piegādā preces uz Pircēja norādīto adresi tikai gadījumā, ja konkrētais pasūtījums (pasūtītais preču apjoms naudas izteiksmē, kas attiecīgajā piegādes reizē jānogādā uz konkrēto adresi) nav mazāks par to, ko Pārdevējs savā mājas lapā internetā norādījis bezmaksas preču piegādei (transportēšanai).

27. Pircēja preču piegādes adresē preces izkrauj Pārdevēja personāls, ja vien Pircējs ir nodrošinājis nepieciešamos apstākļus preču izkraušanai, tai skaitā iespēju bez šķēršļiem un droši piebraukt preču piegādes vietai. Gadījumā, ja Pārdevēja piegādes transportam nav iespējams brīvi (t.i., neapdraudot vadītāja veselību vai transporta drošību, neradot apdraudējumu kravai vai trešajām personām vai to īpašumam) piekļūt preču piegādes vietai vai ir citi šķēršļi preču izkraušanai, Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pirmā pieprasījuma nekavējoties novērst šos šķēršļus. Ja Pircējs to neizdara vai tūlītēja šķēršļu novēršana nav iespējama, Pārdevējs preces Pircējam neizsniedz un ved tās atpakaļ uz savu noliktavu. Šādā gadījumā preces Pircējam tiek piegādātas tad, kad Pircējs ir radījis piemērotus apstākļus preču piegādei un izkraušanai. Šādā situācijā Pircējam ir pienākums samaksāt preču piegādes izdevumus saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Pārdevēja cenrādī (publicēts mājas lapā internetā) noteikto cenu.

28.       Par konkrētu preču piegādes vai preču saņemšanas noliktavā laiku (atkarībā no tā, ko Pircējs izvēlējies) Pārdevējs paziņo Pircējam e-pasta veidā vai telefoniski ne vēlāk kā četras stundas pirms paredzētās preču nodošanas Pircējam. Ja Pircējs šajā laikā nevar pieņemt preces, Pircējam japaziņo Pārdevējam vēlamais preču saņemšanas laiks.

29.       Katras preču partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar pavadzīmi, ko preču pieņemšanas brīdī paraksta Pārdevēja pārstāvis un Pircējs (vai tā pārstāvis). Puses uzņemas atbildību par savu darbinieku vai citu pārstāvi, kurš paraksta pavadzīmi attiecīgās puses vārdā, neatkarīgi no viņam noformētā pilnvarojuma. Pirms preču nodošanas Pārdevējs ir tiesīgs, bet Pircējam (vai tā pārstāvim) ir pienākums pēc Pārdevēja pieprasījuma uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

30.       Preču pieņemšanas laikā Pircējam (vai tā pārstāvim), kas pieņem preces, ir jāpārbauda, vai piegādāto preču sortiments (pēc artikuliem) un daudzums (pēc iepakojumiem) atbilst pavadzīmē norādītajam un saskaņotajam pasūtījumam, kā arī vizuāli jāpārliecinās, vai preces nav bojātas.

31.       Pēc preču pieņemšanas Pircējs var rakstveidā celt pretenzijas tikai par Preču kvalitāti (slēptajiem ražošanas defektiem, ko nevar atklāt preču pieņemšanas laikā) un neatbilstību līguma noteikumiem. Ja atklājas, ka Pārdevējs ir piegādājis Pircējam nekvalitatīvas preces (t.i., ar ražošanas defektiem) vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces, Pārdevējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma un attiecīgu pierādījumu saņemšanas: paņemt atpakaļ neatbilstošās preces un atmaksāt par tām saņemto cenu, vai apmainīt neatbilstošās preces pret kvalitatīvām un līguma noteikumiem atbilstošām precēm, vai samazināt preču cenu (atkarībā no tā, par ko puses vienojas).

32.       Preču kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, ja vien attiecīgā prece nav tūlītēja patēriņa prece. Garantija neattiecas uz:

- preču kvalitātes zudumu, kas radies dabiskā nolietojuma rezultātā;

- preču bojājumiem, kas radušies nepareizi lietojot, pārvadājot vai glabājot preci;

- preču bojājumiem, kas radušies laika apstākļu iedarbības ietekmē vai nepārvaramas varas dēļ;

- preču bojājumiem, ko izraisījis to lietotājs ar fiziska spēka, mehānismu vai ķīmisku vielu iedarbību uz preci.

Atteikuma tiesības

33. Pircējam attiecībā uz nopirktajām precēm ir atteikuma tiesības, t.i., Pircējs var 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas (pavadzīmes parakstīšanas dienas) izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, vienpusēji atkāpties no attiecīgo preču pirkuma (distances līguma).

34. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, viņam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgo preču saņemšanas dienas par atteikuma tiesību izmantošanu jāpaziņo Pārdevējam, informāciju nosūtot uz šādu Pārdevēja e-pasta adresi: antalislv@antalis.com. Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedzama Pārdevējam, nosūtot aizpildītu atteikuma veidlapu, kuras paraugs pieejams Pārdevēja mājas lapā, vai rakstveida paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

35. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā uzskaitītajos gadījumos.

36. Paziņojot par atteikuma tiesību izmantošanu, Pircējam ir pienākums nekavējoties (bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pārdevēja informēšanas par atteikuma tiesību izmantošanu) atgriezt atpakaļ Pārdevējam preces, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības. Preces jāatgriež oriģinālajā iepakojumā, to vērtība nedrīkst būt samazinājusies preču lietošanas rezultātā.

37. Izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu Pārdevējam, sedz Pircējs.

38. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis e-pastu ar informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no preču pirkuma (distances līguma), atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā Pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.

39. Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

40. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar atcelto pirkumu Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis atpakaļ preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

Citi noteikumi

41. Pušu tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas šajos noteikumos, regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas.

42. Lietojot Pārdevēja mājas lapu un pērkot preces, izmantojot Pārdevēja mājas lapā piedāvāto preču pasūtīšanas iespēju, Pircējs apņemas ievērot vispārpieņemtās, kā arī šajos noteikumos atrunātās drošības prasības darbam interneta vidē.

43. Pircējs apņemas Pārdevēja mājas lapā redzamo informāciju, kas pieejama Pircējam kā autorizētam lietotājam, izmantot tikai ar preču pasūtīšanu saistītām vajadzībām. Nav pieļaujama mājas lapā publiski nepieejamas informācijas (t.i., kas nav pieejama bez reģistrēšanās, piem., par preču cenām) izpaušana trešajām personām. Gadījumā, ja Pircējs rīkojas pretēji šajā punktā noteiktajam, Pircējam ir pienākums atlīdzināt ar šo rīcību Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

44. Pircējs ir atbildīgs par autorizācijai mājas lapā nepieciešamās paroles un tml. datu drošu uzglabāšanu. Ja ir pazudusi parole vai ir aizdomas, ka kāda persona nesankcionēti ir izmantojusi šo paroli, Pircējam nekavējoties ir jāinformē Pārdevējs, vienlaicīgi veicot paroles nomaiņu.

45. Pircējam ir savlaicīgi jāinformē Pārdevējs par savas e-pasta adreses, tālruņa numura un citas informācijas, ko Pircējs norādījis konta pieprasījumā, piesakoties kļūt par mājas lapas autorizētu lietotāju, izmaiņām, lai nodrošinātu, ka Pārdevēja rīcībā visu laiku ir aktuāla informācija.

46. Ja Pārdevējam ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs vai kāda persona Pircēja vārdā mājas lapā rīkojas prettiesiski, Pārdevējam ir tiesības liegt Pircējam piekļuvi mājas lapas daļai, kas pieejama tikai autorizētiem lietotājiem un kurā iespējams veikt pasūtījumus, par to telefoniski vai e-pasta veidā informējot Pircēju. Piekļuve šai mājas lapas daļai var tikt atjaunota pēc visu apstākļu noskaidrošanas, ja vien netiek radīts turpmāks apdraudējuma risks.

47. Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju par tehniskajām problēmām, kas Pircējam rodas, lietojot Pārdevēja mājas lapu, veicot preču pasūtījumu vai tā saskaņošanu.

48. Kontaktinformācija saziņai ar Pārdevēju saistībā ar šiem noteikumiem ir šāda: t. 67100811; e-pasts: antalislv@antalis.com. Atbildes uz zvaniem un e-pastiem tiek sniegtas darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00.

49. Par tehniskajām problēmām mājas lapas darbībā Pārdevējs pēc iespējas apņemas publicēt informāciju savas mājas lapas publiski pieejamajā daļā, kā arī nosūtot e-pastu Pircējam vai Pircēju informējot telefoniski, ja traucējums ir ilgstošs. Šādu problēmu pastāvēšanas periodā Pārdevējs ir tiesīgs nepieņemt preču pasūtījumus un tos neapstrādāt.

50. Ja pastāv tehniskas problēmas, kas kavē preču pasūtījuma veikšanu vai saskaņošanu, šajos noteikumos noteiktie termiņi var pagarināties par to laika periodu, kurā nav iespējams izpildīt attiecīgo darbību tehnisku problēmu dēļ.