Biežāk uzdotie jautājumi par ilgtspēju

Esam apkopojuši skaidrojumus un terminus par ilgtspēju un jēdzieniem saistītiem ar to.

 

Kas ir bioplastmasa?

Bioplastmasa var būt bioloģiska vai bioloģiski noārdāma plastmasa. Bioplastmasu pilnībā vai daļēji iegūst no biomasas, piemēram, cukurniedrēm, kukurūzas, koksnes un papīra. Tomēr tas nenozīmē, ka materiāls ir bioloģiski noārdāms, tikai to, ka tas ir izgatavots no biomasas.

Bioloģiski noārdāmo plastmasu ražo no biomasas, naftas/gāzes vai maisījuma. To nevar pārstrādāt kopā ar citām plastmasām.

To noārda mikroorganismi, un tā pārvēršas ūdenī, biomasā, CO2 vai metānā.

Papildus bioloģiski vai bioloģiski noārdāmai plastmasai ir arī biokompostējama plastmasa, kas noteiktā laika periodā var sadalīties ūdenī, CO2, biomasā un metānā. Šim procesam ir nepieciešama mitruma un temperatūras kontrole un piemēroti mikroorganismi.

 

 

 

 

AdobeStock_56838292.jpeg ( empty used plastic bottle on white background)

Kas ir bioloģiskā daudzveidība?

Bioloģiskā daudzveidība kopā raksturo miljardus unikālu dzīvo organismu, kas apdzīvo zemi, un to savstarpējo mijiedarbību - tā ir visa dzīvā daba uz zemes, tostarp augi, sēnes, baktērijas, dzīvnieki un citas dzīvās radības ūdenī un uz sauszemes. Tā ir būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa, bet tā nepārtraukti tiek apdraudēta.

Lielākais drauds bioloģiskajai daudzveidībai ir izmaiņas zemes lietojumā, klimata pārmaiņas un piesārņojums, kā arī invazīvas sugas.

 

Kas ir ilgtspējīgs?

Ilgtspēja ir tāda pieeja, kas apmierina pašreizējās paaudzes vajadzības, neapdraudot nākamo paaudžu spēju apmierināt savas vajadzības.  Tājā tiek ņemti vērā vides, sociālie un ekonomiskie aspekti. Nevienu no šiem trim aspektiem nevar ignorēt un atstāt novārtā.

 

 

 

 

 

aprites ekonomika.png

Kas ir aprites ekonomika?

Aprites ekonomika ir veids, kā nodrošināt labāku Zemes resursu apsaimniekošanu, vienlaikus sniedzot uzņēmumiem ekonomiskās iespējas, attīstīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Aprites ekonomika ir ražošanas un patēriņa modelis, kas ietver resursu ieguvi un sadali, atkārtotu izmantošanu, iekārtu remontu, atjaunošanu un pārstrādi, lai izmantotie resursi tiktu lietoti maksimāli ilgi, pirms tie kļūst par neizmantojamiem atkritumiem. Tādā veidā tiek pagarināts materiālu dzīves cikls, ļaujot samazināt dabas resursu ieguvi. Turklāt radīto atkritumu apjoms tiek samazināts līdz minimumam, tajā skaitā arī emisiju apjoms gaisā un ūdenī.

Atšķirībā no lineārā ekonomikas modeļa aprites ekonomikas centrā nav patēriņš (kad patērētājs tiek mudināts iegādāties arvien jaunākas un modernākas iekārtas), bet gan produkta funkcija (patērētājs tiek mudināts iegādāto preci lietot maksimāli ilgi). Sekojot šim modelim, uzņēmumiem nepieciešams veidot ilgtermiņa attiecības gan ar klientiem, gan ar resursu piegādātājiem, gan citiem uzņēmumiem (piemēram, remonta veicējiem), gūstot daudzpusēju labumu no savstarpējās sadarbības. 

Attiecībā uz iepakojumu aprites ekonomika tiek īstenota, atkārtoti izmantojot iepakojumu vai atkārtoti pārstrādājot materiālu.

Kas ir CO2 pēda?

COvai oglekļa pēda ir kopējā oglekļa dioksīda emisijas mērs, ko tieši un netieši izraisa cilvēku darbība.Piemēram,  CO pēda ir oglekļa dioksīda daudzums, kas rodas ražošanas procesā. CO2 veicina siltumnīcas efektu un negatīvi ietekmē klimatu.

 

Ko nozīmē CO2 ekvivalents?

CO2 ekv – oglekļa dioksīda ekvivalents ir mērvienība, ar ko salīdzina dažādu siltumnīcefekta gāzu emisijas, pamatojoties uz to radīto globālās sasilšanas potenciālu. Šī mērvienība attiecas uz dažādu siltumnīcefekta gāzu daudzumu, kas tiek pārrēķināts uz ekvivalentu CO2 daudzumu ar tādu pašu sasilšanas potenciālu. 

 

5.png

Kas ir siltumnīcefekts?

Siltumnīcefekts jeb globālā sasilšana rodas, kad, sadedzinot fosilo kurināmo, piemēram, akmeņogles, naftu un dabasgāzi, izdalās tādas gāzes kā oglekļa dioksīds (CO2),metāns,dislāpekļa oksīds,fluorētās gāzes.

Pēdējo 200-300 gadu laikā Zemes iedzīvotāji ir sadedzinājuši ievērojami vairāk fosilā kurināmā, tāpēc atmosfērā ir radies paaugstināts gāzu daudzums. Tas rada sava veida segu ap Zemi, tāpēc mazāk saules staru un siltuma tiek atstarots atpakaļ kosmosā. Tā vietā tas paliek Zemes atmosfērā, un temperatūra paaugstinās.

 

 

 

 

SEG.png

Ko nozīmē SEG emisijas?

SEG ir saīsinājums no "siltumnīcefekta gāzes". Tas ir kopīgs apzīmējums gāzēm - oglekļa dioksīdam (CO2), metānam, dislāpekļa oksīdam un fluorētām gāzēm, kas veicina siltumnīcasefekta emisijas.

SEG protokola korporatīvais standarts klasificē uzņēmuma SEG emisijas trīs līmeņos.

1. līmeņa emisijas: tiešās emisijas no īpašumā esošiem vai kontrolētiem avotiem.

2. līmeņa emisijas: netiešās emisijas no iepirktās elektrības saražošanas.

3. līmeņa emisijas: visas netiešās emisijas (kas nav iekļautas 2. līmenī), kuras rodas ziņotās organizācijas vērtību ķēdē, tostarp gan iepriekšējā, gan nākamā posma emisijas.

 

SEG emisiju kalkulators: pamatojoties uz izstrādāto metodiku ir izveidots SEG emisiju kalkulators, kas atvieglo dažādu tautsaimniecības nozaru pasākumu un projektu īstenotājiem veikt aprēķinu, lai noteiktu panākto vai plānoto SEG emisiju samazinājuma vai pieauguma apjomu. SEG emisiju kalkulators atrodams šeit.

 

Kas ir dzīves cikla novērtējums vai LCA (Life Cycle Assessment)

Dzīves cikla novērtējums (LCA) ir sistemātiska produktu vai pakalpojumu ietekmes uz vidi analīze visa produkta dzīves cikla laikā sākot ar resursu ieguvi, beidzot ar atkritumu apsaimniekošanu. Tas ietver piegādātājus un pakārtotos procesus, kas saistīti ar ražošanu (piemēram, izejvielu, palīgmateriālu un ekspluatācijas materiālu ražošanu), lietošanas fāzi un atkritumu apsaimniekošanu (piemēram, atkritumu otreizējo pārstrādi vai  deponēšanu).

Izmantojot dzīves cikla novērtējumu ražotājam ir iespēja labāk analizēt un optimizēt ražošanas tehnoloģiju un izmantojamās izejvielas ar mērķi mazināt produkta ietekmi uz vidi, uzlabojot ilgtspējību un konkurētspēju. 

 

 

lca_lv.png

Kas ir pēcpatēriņa pārstrāde vai PCR (Post-Consumer Recycled)?

Pēcpatēriņa otrreizējā pārstrāde (PCR) attiecas uz tādu produktu otrreizējo pārstrādi, kas nonāk pie patērētāja pirms otrreizējās pārstrādes procesa uzsākšanas, piemēram, ūdens pudeļu un dzērienu skārdeņu otrreizējā pārstrāde.

Kas ir pēcrūpnieciskā pārstrāde vai PIR (Post Industrial Recycled)?

Pēcrūpnieciskā otrreizējā pārstrāde (PIR) ir ražošanas procesā radušos atkritumu otrreizēja pārstrāde, ko atkārtoti izmanto tajā pašā materiālā.

 

 

GSS-picto-1.png

Ko nozīmē REACH regula?

REACH ir saīsinājums no "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" (Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana). Tā ir Eiropas Savienības regula ar mērķi pasargāt cilvēka veselību un vidi no riskiem, ko rada dažādu ķīmisko vielu lietošana.

 

 

GSS-picto-4.png

 

 

Ko nozīmē PĀRSTRĀDĀJAMS?

Pārstrādājams nozīmē, ka produktu var savākt, pārstrādāt un atkal izmantot kā izejvielu vai jaunu produktu veidā. Produkts ir pārstrādājams, ja šis process ir iespējams un notiek valstī, kurā ražojums tiek izmantots. Tāpēc pārstrādājamība ir atkarīga ne tikai no paša produkta, bet tikpat lielā mērā arī no apkārtējās infrastruktūras, kas ļauj materiālu savākt, šķirot un pārstrādāt.

Papīra iepakojums ir vispārējs pārstrādājama produkta piemērs. Tomēr pārstrādes iekārtu trūkums rada situāciju, ka dažās valstīs papīrs tomēr nav pārstrādājams.

Tas, ka produkts ir pārstrādājams, ne vienmēr nozīmē, ka tas tiks pārstrādāts, un tāpēc negarantē ilgtspējību.

 

 

GSS-picto-3.png

Ko nozīmē PĀRSTRĀDĀTS ?

Pārstrādāts nozīmē, ka produkts ir izgatavots no otrreizēji pārstrādātām izejvielām.

Piemēram, pārstrādātu iepakojuma sastāvu raksturo, norādot, cik daudz pārstrādāta materiāla tas satur. Izmantojot iepakojumā vairāk otrreiz pārstrādātu materiālu, tiek samazināta nepieciešamība ražot jaunus produktus un veicināta efektīvāka iepakojuma pārstrāde.

 

 

 

GSS-picto-2.png

Ko nozīmē ATJAUNOJAMS RESURSS? 

Atjaunojamie dabas resursi ir resursi, kas papildinās gan dabisku procesu, gan cilvēka darbības rezultātā, tādejādi netiekot izsmelts patēriņa rezultātā.

Atjaunojamais iepakojums ir produkts, ko iegūst no dabas resursiem, kurus var ilgtspējīgi ražot no paaudzes uz paaudzi. Piemēram, koksnes, bambusa un jaunšķiedras izstrādājumi ir atjaunojami, jo, ilgtspējīgi un pareizi saimniekojot, resurss ataug no jauna.

 

 

Ko nozīmē - ATKĀRTOTI IZMANTOJAMS?

AtkārtotI izmantojams iepakojums jēdziens attiecas uz iepakošanas materiāliem vai iepakošanas risinājumiem, kurus var izmantot  vēlreiz, bez pārstrādes.

 

Insert_protect-the-future.jpg

Uzņēmuma Antalis apņemšanās 

green_card.jpg

Green card - visaptveroša vides informācija par iepakojuma produktiem

gss_small.jpg

Green Star System™ - ilgtspējīgu produktu klasifikācija