Antalis Korporatīvās Sociālās Atbildības stratēģija jeb CSR (Corporate Social Responsibility)

img-CSR.jpg

Antalis ir izstrādājis vērienīgu CSR (Korporatīvā sociālā atbildība) plānu, kas balstās uz 4 nozīmīgiem Antalis uzstādījumiem – pīlāriem. Katram no tiem ir radīts īpašs rīcības plāns ikvienai Antalis darbības jomai un pamatojas uz darbības un uzraudzības rādītājiem. Šī kopīgā stratēģija, kas balstīta uz ISO 26000 un garantē Antalis darbību pārdomātā sistēmā un visstingrākajā atbilstībā starptautiskajiem standartiem.

 

“Mēs uzskatām CSR kā iespēju ģeneratoru, kas veicina inovācijas, atbilst mūsu Klientu un sadarbības partneru gaidām un nodrošina spēcīgu platformu atbilstošu risinājumu izstrādei.”

Hervé Poncin, Antalis CEO

img-CSR-2.jpg

Pārvaldība

1. CSR politika, atskaites un vēstnešu tīkls

 • Antalis Vīzija
  Izstrādāt CSR stratēģiju, kas balstīta uz skaitliski izmērāmiem mērķiem.

Nosakiet skaidras darbības, kuras atbalsta standartizētas atskaites procedūras un, kuras apstiprina neatkarīgas trešo pušu organizācijas. Apmāciet un pilnvarojiet CSR vēstnešus visās nozarēs un visās definētajās iniciatīvās.

 • 2020 mērķi

Noteikt skaidras darbības, kuras atbalsta standartizētas atskaites procedūras un, kuras apstiprina neatkarīgas trešo pušu organizācijas. Apmācīt un pilnvarot CSR vēstnešus visās nozarēs un visās definētajās iniciatīvās.

2. Biznesa ētika

 • Antalis Vīzija
  Garantēt, ka grupas darbība, neatkarīgi no tā, kur tā darbojas pasaulē, tiek pārvaldīta, pilnībā ievērojot mūsu iekšējo rīcības kodeksu, vietējos un starptautiskos noteikumus, īpašu uzmanību pievēršot konkurences likumiem.
 • 2020 mērķi

Ik pēc diviem gadiem 100% apmācīt darbiniekus, kas tieši saistīti ar jautājumiem par labu uzņēmējdarbības praksi un konkurences likumu ievērošanu.

img-CSR-3.jpg

Dabas resursi

1. Izsekojamība un atbildīga piegādes ķēdes pārvaldība

 • Antalis Vīzija

Pastiprināt produktu izsekojamību, samazināt riskantus piegādes avotu izmantošanu. Palielināt atbildīgas piegādes īpatsvaru un cirkulārās ekonomikas īpatsvaru.

 • 2020 mērķi

Panākt, ka 85% no mūsu iepirkumu apjoma ir visaptverami izsekojami, izmantojot procedūras un rūpīgu piegādātāju atlasi.

2. Enerģija

 • Antalis Vīzija
  Samazināt ar enerģijas patēriņu saistīto ietekmi uz vidi un labāk pārvaldīt transporta radīto oglekļa emisiju.
 • 2020 mērķi

Saņemt ISO50001 sertifikāciju mūsu galvenajām noliktavām. Izmantojot Antrak ®, kontrolēt 90% transporta oglekļa emisiju.

img-CSR-4.jpg

Cilvēkresursi

1. Veselība un drošība

 • Antalis Vīzija

Garantēt drošu un veselīgu darba vidi, vienlaikus attīstot labklājību darbā un darba apstākļus visiem darbiniekiem. Visās mūsu darbībās censties panākt nulles nelaimes gadījumu un profesionāla kaitējuma skaitu.

 • 2020 mērķi

Panākt nulles nelaimes gadījumu un profesionāla kaitējuma skaitu.

2. Apmācība un izglītošana

 • Antalis Vīzija
  Nodrošināt apmācībs, lai pielāgotos jaunajām tirgus prasībām un izglītot mācekļus, lai radītu jaunas darbavietas.
 • 2020 mērķi

80% darbiniekiem ikgadēja apmācība - 14 stundas vienam darbiniekam gadā.

img-CSR-5.jpg

Produktu piedāvājums

1. Videi draudzīgi produkti

 • Antalis Vīzija

Veidot pieprasījumu pēc ekoloģiski atbildīgiem produktiem un piedāvāt plašu inovatīvu produktu klāstu. Veicināt un popularizēt mūsu pārstrādātos produktus.

 • 2020 mērķi

Noteikt un attīstīt mūsu ekoloģiski atbildīgo produktu piedāvājumu iepakojuma un vizuālās komunikācijas jomās.