Rūpes par vidi

Reach_259x194.png

Antalis  un Eiropas REACH Regula

Cienījamie klienti un sadarbības partneri,

Kā Jūs jau, iespējams, zināt, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrāciju, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Atbilstības pārbaude iekļauj vairākus posmus, un regulatīvās prasības atšķiras atkarībā no izstrādājuma īpašībām un daudzuma Eiropas tirgū.

Antalis kā izplatītājam saskaņā ar REACH nav iepriekšējas reģistrācijas vai reģistrācijas pienākumu. Antalis, protams, cieši sadarbojas ar saviem piegādātājiem, lai nodrošinātu, ka viņi, tāpat kā viņu pašu piegādātāji, izpilda nepieciešamās formalitātes, kas attiecas uz izmantotajām ķimikālijām, un apņemas to darīt arī turpmāk.

Regula REACH iekļauj arī pienākumu informēt par noteiktiem izstrādājumiem, kas satur „īpaši bīstamas vielas”* ar koncentrāciju augstāku par 0,1% m/m.

Pamatojoties uz mūsu pašreizējām zināšanām un piegādātāju sniegto specifisko informāciju, tikai ļoti maza Antalis ražoto izstrādājumu grupa satur šādas vielas.

Mūsu pārdošanas komanda atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem par šo tēmu.

* Īpaši bīstamas vielas (SVHC) saskaņā ar REACH (XIV pielikums): kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR 1. vai 2. kategorijas) vielas; noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vielas vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) vielas, vai arī vielas, attiecībā uz kurām ir pierādījumi par līdzīgu apdraudējumu.

 

Zemāk ir pieejams šo produktu saraksts un visa nepieciešamā informācija, un tos atjaunina pēc tam, kad no piegādātājiem ir saņemta jauna informācija.

Drukāt vēstuli klikšķiniet šeit

 

Oficiālais ES teksts: klikšķiniet šeit